Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM D MÔN NSM331_Quản trị và an ninh mạng (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010101 Nguyễn Văn Tú LỚP: CNTT_K12A D
2 DTC135D4802010110 Đoàn Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12B D
3 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B D
4 DTC135D4802010127 Lê Thị Thu Hảo LỚP: CNTT_K12B D
5 DTC125D4802010016 Đoàn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12B D
6 DTC135D4802010320 Nguyễn Hữu Mạnh LỚP: CNTT_K12B D
7 DTC135D4801020320 Lê Hữu Thọ LỚP: CNTT_K12B D
8 DTC135D4802010700 Nông Văn Bình LỚP: CNTT_K12C D
9 DTC135D4802010185 Nguyễn Văn Dương LỚP: CNTT_K12C D