Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM A MÔN NSM331_Quản trị và an ninh mạng (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A A
2 DTC135D4802010093 Nguyễn Anh Thư LỚP: CNTT_K12A A
3 DTC135D4802010245 Trần Thị Anh LỚP: CNTT_K12D A
4 DTC135D4802010619 Hà Thị Hiền LỚP: CNTT_K12D A
5 DTC135D4802010266 Đỗ Thị Huyên LỚP: CNTT_K12D A
6 DTC135D4802010268 Đàm Quang Hỷ LỚP: CNTT_K12D A
7 DTC135D4802010641 Lương Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12D A
8 DTC135D4802012007 Vũ Thị Mận LỚP: CNTT_K12D A
9 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D A
10 DTC135D4802010156 Phạm Đức Thành LỚP: CNTT_K12B A
11 DTC135D4802010155 Quách Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B A
12 DTC135D4802010706 Nguyễn Văn Bình LỚP: CNTT_K12C A
13 DTC135D4802010310 Sùng A Đông LỚP: CNTT_K12C A
14 DTC135D4802010206 Nguyễn Thị Lan LỚP: CNTT_K12C A
15 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc LỚP: CNTT_K12C A
16 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong LỚP: CNTT_K12C A
17 DTC135D4802010221 Nguyễn Thị Thắm LỚP: CNTT_K12C A
18 DTC135D4802010506 Nguyễn Hùng Cường LỚP: CNTT_K12E A
19 DTC135D4802010520 Hoàng Văn Hải LỚP: CNTT_K12E A
20 DTC135D4802010526 Lâm Thị Hoa LỚP: CNTT_K12E A
21 DTC135D4802010627 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: CNTT_K12E A
22 DTC135D4802010535 Ngô Văn Huy LỚP: CNTT_K12E A
23 DTC135D4802010539 Phạm Hoàng Lan LỚP: CNTT_K12E A
24 DTC135D4802010554 Nguyễn Thị Oanh LỚP: CNTT_K12E A
25 DTC135D4802010561 Nguyễn Thị Thu Quyên LỚP: CNTT_K12E A
26 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang LỚP: CNTT_K12E A
27 DTC135D4802010585 Bùi Thanh Tùng LỚP: CNTT_K12E A