Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN NOS221_Hệ điều hành mạng (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801020301 Lê Thanh Xuân LỚP: TT&MMT_K12A B