Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM F MÔN NEM331_Quản trị mạng (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801020080 Nguyễn Đình Hà LỚP: TT&MMT_K12A F
2 DTC135D4801020089 Nguyễn Quang Khánh LỚP: TT&MMT_K12A F
3 DTC135D4801020021 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A F
4 DTC135D4801020027 Vũ Hoài Ninh LỚP: TT&MMT_K12A F
5 DTC135D4801020031 Vy Nghĩa Thành LỚP: TT&MMT_K12A F
6 DTC135D4801020301 Lê Thanh Xuân LỚP: TT&MMT_K12A F