Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM NONE MÔN NED331_Thiết kế mạng (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
2 DTC135D4802010043 Trương Tuyến Anh LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
3 DTC135D4802010044 Hoàng Hữu Bách LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
4 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
5 DTC135D4802010049 Lê Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
6 DTC135D4801020302 Nguyễn Thành Dũng LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
7 DTC135D4802010050 Trần Văn Duy LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
8 DTC135D4802010051 Đào Quang Đại LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
9 DTC135D4802010054 Nguyễn Hữu Đỉnh LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
10 DTC135D4802010056 Kiều Minh Đức LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
11 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
12 DTC135D4802010058 Đặng Duy Hải LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
13 DTC135D4802010059 Vi Thị Hằng LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
14 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
15 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
16 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
17 DTC135D4802010063 Dương Văn Hoài LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
18 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
19 DTC135D4802010067 Trần Thị Hường LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
20 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
21 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
22 DTC135D4802010271 Hà Thị Ngọc Linh LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
23 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
24 DTC135D4802010074 Lương Đình Mạnh LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
25 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
26 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
27 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
28 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
29 DTC135D4802010082 Đỗ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
30 DTC135D4802010083 Trần Thuý Quỳnh LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
31 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
32 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
33 DTC135D4802010088 Lê Bá Thành LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
34 DTC135D4802010289 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
35 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
36 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
37 DTC135D4802010566 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
38 DTC135D4802010087 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
39 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
40 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
41 DTC135D4802010093 Nguyễn Anh Thư LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
42 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
43 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
44 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
45 DTC135D4801020312 Trần Trọng Quang Trinh LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
46 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
47 DTC135D4802010101 Nguyễn Văn Tú LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
48 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
49 DTC135D4802010104 Hà Sơn Tùng LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
50 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
51 DTC135D4802010306 Nguyễn Thị Vân LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
52 DTC135D4802010106 Bế Văn Viết LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
53 DTC135D4802010108 Nông Hải Yến LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học