Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN MMD331_Multimedia (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh LỚP: CNTT_K12A B
2 DTC135D4802010043 Trương Tuyến Anh LỚP: CNTT_K12A B
3 DTC135D4802010050 Trần Văn Duy LỚP: CNTT_K12A B
4 DTC135D4802010051 Đào Quang Đại LỚP: CNTT_K12A B
5 DTC135D4802010054 Nguyễn Hữu Đỉnh LỚP: CNTT_K12A B
6 DTC135D4802010056 Kiều Minh Đức LỚP: CNTT_K12A B
7 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A B
8 DTC135D4802010059 Vi Thị Hằng LỚP: CNTT_K12A B
9 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A B
10 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A B
11 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A B
12 DTC135D4802010063 Dương Văn Hoài LỚP: CNTT_K12A B
13 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A B
14 DTC135D4802010067 Trần Thị Hường LỚP: CNTT_K12A B
15 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A B
16 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A B
17 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A B
18 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A B
19 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A B
20 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A B
21 DTC135D4802010083 Trần Thuý Quỳnh LỚP: CNTT_K12A B
22 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A B
23 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A B
24 DTC135D4802010088 Lê Bá Thành LỚP: CNTT_K12A B
25 DTC135D4802010289 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12A B
26 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A B
27 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A B
28 DTC135D4802010566 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A B
29 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh LỚP: CNTT_K12A B
30 DTC135D4802010093 Nguyễn Anh Thư LỚP: CNTT_K12A B
31 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A B
32 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang LỚP: CNTT_K12A B
33 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A B
34 DTC135D4801020312 Trần Trọng Quang Trinh LỚP: CNTT_K12A B
35 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung LỚP: CNTT_K12A B
36 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A B
37 DTC135D4802010104 Hà Sơn Tùng LỚP: CNTT_K12A B
38 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A B
39 DTC135D4802010306 Nguyễn Thị Vân LỚP: CNTT_K12A B
40 DTC135D4802010108 Nông Hải Yến LỚP: CNTT_K12A B
41 DTC135D4802010593 Nguyễn Lương Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12D B
42 DTC135D4802010245 Trần Thị Anh LỚP: CNTT_K12D B
43 DTC135D4802010599 Bùi Văn Chương LỚP: CNTT_K12D B
44 DTC135D4802012004 Lê Văn Cương LỚP: CNTT_K12D B
45 DTC135D4802010411 Trần Thị Dịu LỚP: CNTT_K12D B
46 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D B
47 DTC135D4802010605 Nguyễn Văn Đại LỚP: CNTT_K12D B
48 DTC135D4802010312 Nguyễn Thị Đào LỚP: CNTT_K12D B
49 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt LỚP: CNTT_K12D B
50 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm LỚP: CNTT_K12D B
51 DTC135D4802010611 Phạm Hà Giang LỚP: CNTT_K12D B
52 DTC135D4802010425 Nguyễn Văn Hán LỚP: CNTT_K12D B
53 DTC135d4802011000 Hoàng Thị Hạnh LỚP: CNTT_K12D B
54 DTC135D4802010619 Hà Thị Hiền LỚP: CNTT_K12D B
55 DTC135D4802010433 Nịnh Văn Hoàng LỚP: CNTT_K12D B
56 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D B
57 DTC135D4802010264 Nguyễn Hữu Hùng LỚP: CNTT_K12D B
58 DTC135D4802010266 Đỗ Thị Huyên LỚP: CNTT_K12D B
59 DTC135D4802010268 Đàm Quang Hỷ LỚP: CNTT_K12D B
60 DTC135D4801020305 Hoàng Đình Luân LỚP: CNTT_K12D B
61 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D B
62 DTC135D4802010274 Nguyễn Thị Mai LỚP: CNTT_K12D B
63 DTC135D4802010641 Lương Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12D B
64 DTC135D4802010450 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: CNTT_K12D B
65 DTC135D4802012007 Vũ Thị Mận LỚP: CNTT_K12D B
66 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D B
67 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D B
68 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D B
69 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D B
70 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D B
71 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái LỚP: CNTT_K12D B
72 DTC135D4802011100 Lữ Thị Thanh LỚP: CNTT_K12D B
73 DTC135D4802010472 Vũ Xuân Thành LỚP: CNTT_K12D B
74 DTC135D4802010665 Nguyễn Hữu Thi LỚP: CNTT_K12D B
75 DTC135D4802010475 Nguyễn Văn Thịnh LỚP: CNTT_K12D B
76 DTC135D4802010478 Cao Thị Thủy LỚP: CNTT_K12D B
77 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D B
78 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12D B
79 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D B
80 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D B
81 DTC135D4802010488 Trần Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12D B
82 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D B
83 DTC135D4802010109 Dương Ngọc Anh LỚP: CNTT_K12B B
84 DTC135D4802010112 Trịnh Xuân Bách LỚP: CNTT_K12B B
85 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B B
86 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B B
87 DTC135D4802010747 Phạm Thị Diện LỚP: CNTT_K12B B
88 DTC135D4802010117 Hầu Thị Dung LỚP: CNTT_K12B B
89 DTC135D4802010119 Nguyễn Khương Duy LỚP: CNTT_K12B B
90 DTC135D4802010379 Đỗ Bình Dương LỚP: CNTT_K12B B
91 DTC135D4802010120 Đỗ Thị Đào LỚP: CNTT_K12B B
92 DTC135D4802010313 Phạm Thị Đào LỚP: CNTT_K12B B
93 DTC135D4802010121 Đỗ Văn Đạt LỚP: CNTT_K12B B
94 DTC135D4802010123 Tạ Văn Đông LỚP: CNTT_K12B B
95 DTC135D4801030014 Dương Thị Hiền LỚP: CNTT_K12B B
96 DTC135D4802010742 Lâm Thị Như Hoa LỚP: CNTT_K12B B
97 DTC125D4802010016 Đoàn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12B B
98 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B B
99 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng LỚP: CNTT_K12B B
100 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền LỚP: CNTT_K12B B
101 DTC135D4802010135 Cao Xuân Hưng LỚP: CNTT_K12B B
102 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều LỚP: CNTT_K12B B
103 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B B
104 DTC135D4801020323 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12B B
105 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý LỚP: CNTT_K12B B
106 DTC135D4802010142 Hà Thị Mai LỚP: CNTT_K12B B
107 DTC135D4802010145 Hoàng Thị Ngọc LỚP: CNTT_K12B B
108 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện LỚP: CNTT_K12B B
109 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B B
110 DTC135D4802010148 Vi Văn Phúc LỚP: CNTT_K12B B
111 DTC135D4802010149 Nguyễn Thị Thu Phương LỚP: CNTT_K12B B
112 DTC135D4802010156 Phạm Đức Thành LỚP: CNTT_K12B B
113 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B B
114 DTC135D4802010155 Quách Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B B
115 DTC135D4802010161 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: CNTT_K12B B
116 DTC135D4801020300 Hoàng Trung Tiến LỚP: CNTT_K12B B
117 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B B
118 DTC135D4802010171 Nông Văn Tuyến LỚP: CNTT_K12B B
119 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt LỚP: CNTT_K12B B
120 DTC135D4802010743 Nông Văn Chúc LỚP: HTTT_K12A B
121 DTC135D4802010430 Lê Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A B
122 DTC135D4801040003 Nguyễn Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A B
123 DTC135D4802010263 Đỗ Thị Hồng LỚP: HTTT_K12A B
124 DTC135D4802010436 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: HTTT_K12A B
125 DTC135D4802010631 Hoàng Thị Thu Huyền LỚP: HTTT_K12A B
126 DTC135D4802010438 Ngô Thị Hương LỚP: HTTT_K12A B
127 DTC135D4802010459 Đỗ Thị Kiều Oanh LỚP: HTTT_K12A B
128 DTC135D4801040029 Đào Bá Phương LỚP: HTTT_K12A B
129 DTC135D4802010152 Hoàng Minh Son LỚP: HTTT_K12A B
130 DTC135D4802010288 Phạm Văn Thắng LỚP: HTTT_K12A B
131 DTC135D4801040005 Hà Văn Thân LỚP: HTTT_K12A B
132 DTC135D4802010293 Lê Hà Thu LỚP: HTTT_K12A B
133 DTC135D4801030201 Hoàng Thị Thuỳ LỚP: HTTT_K12A B
134 DTC135D4802010294 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: HTTT_K12A B
135 DTC135D4801040007 Hoàng Vũ Thanh Thủy LỚP: HTTT_K12A B
136 DTC135D4802010162 Đỗ Văn Tiến LỚP: HTTT_K12A B
137 DTC135D4801040034 Phạm Quỳnh Trang LỚP: HTTT_K12A B
138 DTC135D4802010304 Nguyễn Ngọc Tùng LỚP: HTTT_K12A B
139 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C B
140 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C B
141 DTC135D4802010182 Trần Văn Cường LỚP: CNTT_K12C B
142 DTC135D4802010185 Nguyễn Văn Dương LỚP: CNTT_K12C B
143 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C B
144 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C B
145 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C B
146 DTC135D4802010197 Triệu Bông Hồng LỚP: CNTT_K12C B
147 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C B
148 DTC135D4802010201 Ngô Tuấn Huy LỚP: CNTT_K12C B
149 DTC135D4802010200 Hoàng Văn Hưng LỚP: CNTT_K12C B
150 DTC13ND4802010001 Ngô Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C B
151 DTC135D4802010709 Phạm Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C B
152 DTC13ND4802010003 Bùi Hồng Long LỚP: CNTT_K12C B
153 DTC135D4802010702 Nguyễn Duy Long LỚP: CNTT_K12C B
154 DTC135D4802010801 Hoàng Pao Mìn LỚP: CNTT_K12C B
155 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C B
156 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc LỚP: CNTT_K12C B
157 DTC135D4802010214 Bùi Thị Hải Như LỚP: CNTT_K12C B
158 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C B
159 DTC125D4802010164 Đặng Văn Quỳnh LỚP: CNTT_K12C B
160 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C B
161 DTC135D4802010221 Nguyễn Thị Thắm LỚP: CNTT_K12C B
162 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C B
163 DTC135D4802010229 Hoàng Thị Thủy LỚP: CNTT_K12C B
164 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C B
165 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C B
166 DTC135D4802010231 Đàm Văn Toản LỚP: CNTT_K12C B
167 DTC135D4802010235 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12C B
168 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C B
169 DTC135D4802010236 Dương Hữu Tuấn LỚP: CNTT_K12C B
170 DTC135D4802010239 Lý Thị Tuyết LỚP: CNTT_K12C B
171 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân LỚP: CNTT_K12C B
172 DTC135D4802010241 Hoàng Thế Vinh LỚP: CNTT_K12C B
173 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C B
174 DTC135D4802010500 Vũ Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E B
175 DTC135D4802010499 Trần Lệnh Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E B
176 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E B
177 DTC135D4802010503 Nông Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E B
178 DTC135D4802010249 Đỗ Mạnh Cường LỚP: CNTT_K12E B
179 DTC135D4802010506 Nguyễn Hùng Cường LỚP: CNTT_K12E B
180 DTC135D4802010507 Nguyễn Hán Dư LỚP: CNTT_K12E B
181 DTC135D4802010606 Giang Văn Đạt LỚP: CNTT_K12E B
182 DTC135D4802010514 Hà Trung Đôn LỚP: CNTT_K12E B
183 DTC135D4802010517 Hoàng Thị Hương Giang LỚP: CNTT_K12E B
184 DTC135D4802010520 Hoàng Văn Hải LỚP: CNTT_K12E B
185 DTC135D4802010524 Đinh Thị Hiền LỚP: CNTT_K12E B
186 DTC135D4802010526 Lâm Thị Hoa LỚP: CNTT_K12E B
187 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt LỚP: CNTT_K12E B
188 DTC135D4802010627 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: CNTT_K12E B
189 DTC135D4802010532 Lê Văn Hùng LỚP: CNTT_K12E B
190 DTC135D4802010630 Đỗ Ngọc Huy LỚP: CNTT_K12E B
191 DTC135D4802010535 Ngô Văn Huy LỚP: CNTT_K12E B
192 DTC135D4802010539 Phạm Hoàng Lan LỚP: CNTT_K12E B
193 DTC135D4802010270 Ma Nguyễn Lệnh LỚP: CNTT_K12E B
194 DTC135D4802010544 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12E B
195 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E B
196 DTC135D4802010546 Hoàng Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12E B
197 DTC135D4802010554 Nguyễn Thị Oanh LỚP: CNTT_K12E B
198 DTC135D4802011510 Lê Văn Phi LỚP: CNTT_K12E B
199 DTC135D5103040007 Nguyễn Duy Phúc LỚP: CNTT_K12E B
200 DTC135D4802010556 Phạm Thị Phúc LỚP: CNTT_K12E B
201 DTC135D4802010561 Nguyễn Thị Thu Quyên LỚP: CNTT_K12E B
202 DTC135D4802010562 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12E B
203 DTC135D4802010563 Hoàng Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E B
204 DTC135D4802010285 Đỗ Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E B
205 DTC135D4802010658 Trần Bá Sơn LỚP: CNTT_K12E B
206 DTC135D4802010568 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12E B
207 DTC135D4802010572 Đỗ Xuân Thu LỚP: CNTT_K12E B
208 DTC135D4802010667 Nguyễn Hữu Thường LỚP: CNTT_K12E B
209 DTC135D4802010578 Nguyễn Khánh Toàn LỚP: CNTT_K12E B
210 DTC135D4802010582 Dương Anh Tú LỚP: CNTT_K12E B
211 DTC135D4802010585 Bùi Thanh Tùng LỚP: CNTT_K12E B
212 DTC135D5103010178 Trần Văn Tuyên LỚP: CNTT_K12E B