Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN MLP151_Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin (5)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC155D4802010311 MANYVONG Sathan LỚP: CNTT_K12A B
2 DTC155D4801030202 SAELEE Naichien LỚP: TT&MMT_K12A B