Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM F MÔN MIS431_Hệ thống giám sát mạng (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010074 Lương Đình Mạnh LỚP: CNTT_K12A F
2 DTC135D4802010114 Thào Chư LỚP: CNTT_K12D F
3 DTC135D3201040014 Nguyễn Xuân Đạt LỚP: CNTT_K12D F
4 DTC135D4802010747 Phạm Thị Diện LỚP: CNTT_K12B F
5 DTC135D4802010173 Tráng Seo Viện LỚP: CNTT_K12B F
6 DTC135D4802010189 Nguyễn Tuấn Đông LỚP: CNTT_K12C F
7 DTC135D4802010309 Nông Quang Huy LỚP: CNTT_K12C F
8 DTC135D4802010709 Phạm Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C F
9 DTC135D4802010234 Sầm Quang Trung LỚP: CNTT_K12C F
10 DTC135D4802010504 Nguyễn Văn Chung LỚP: CNTT_K12E F
11 DTC135D4802010506 Nguyễn Hùng Cường LỚP: CNTT_K12E F
12 DTC135D4802011500 Bàn Văn Dương LỚP: CNTT_K12E F
13 DTC135D4801020013 Ma Văn Đông LỚP: TT&MMT_K12A F