Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM D MÔN MIS431_Hệ thống giám sát mạng (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010049 Lê Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12A D
2 DTC135D4802010054 Nguyễn Hữu Đỉnh LỚP: CNTT_K12A D
3 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A D
4 DTC135D4802010605 Nguyễn Văn Đại LỚP: CNTT_K12D D
5 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B D
6 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B D
7 DTC135D4802010703 Ma Văn Cương LỚP: CNTT_K12C D
8 DTC135D4802010182 Trần Văn Cường LỚP: CNTT_K12C D
9 DTC135D4802010249 Đỗ Mạnh Cường LỚP: CNTT_K12E D