Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN MIS431_Hệ thống giám sát mạng (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010051 Đào Quang Đại LỚP: CNTT_K12A C
2 DTC135D4802010056 Kiều Minh Đức LỚP: CNTT_K12A C
3 DTC135D4802010058 Đặng Duy Hải LỚP: CNTT_K12A C
4 DTC135D4802010059 Vi Thị Hằng LỚP: CNTT_K12A C
5 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A C
6 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A C
7 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A C
8 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A C
9 DTC135D4802010082 Đỗ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12A C
10 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A C
11 DTC135D4802010088 Lê Bá Thành LỚP: CNTT_K12A C
12 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A C
13 DTC135D4802010566 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A C
14 DTC135D4802010087 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A C
15 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A C
16 DTC135D4802010101 Nguyễn Văn Tú LỚP: CNTT_K12A C
17 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A C
18 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A C
19 DTC135D4802010599 Bùi Văn Chương LỚP: CNTT_K12D C
20 DTC135D4802010411 Trần Thị Dịu LỚP: CNTT_K12D C
21 DTC135D4802010312 Nguyễn Thị Đào LỚP: CNTT_K12D C
22 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt LỚP: CNTT_K12D C
23 DTC135D4801020305 Hoàng Đình Luân LỚP: CNTT_K12D C
24 DTC135D4802010274 Nguyễn Thị Mai LỚP: CNTT_K12D C
25 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D C
26 DTC135D4802010302 Đoàn Quang Tuấn LỚP: CNTT_K12D C
27 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D C
28 DTC135D4802010109 Dương Ngọc Anh LỚP: CNTT_K12B C
29 DTC135D4802010110 Đoàn Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12B C
30 DTC135D4802010112 Trịnh Xuân Bách LỚP: CNTT_K12B C
31 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B C
32 DTC135D4802010379 Đỗ Bình Dương LỚP: CNTT_K12B C
33 DTC135D4802010313 Phạm Thị Đào LỚP: CNTT_K12B C
34 DTC135D4802010121 Đỗ Văn Đạt LỚP: CNTT_K12B C
35 DTC135D4802010123 Tạ Văn Đông LỚP: CNTT_K12B C
36 DTC135D4802010127 Lê Thị Thu Hảo LỚP: CNTT_K12B C
37 DTC135D4802010746 Lục Thị Hằng LỚP: CNTT_K12B C
38 DTC135D4802010131 Phạm Văn Học LỚP: CNTT_K12B C
39 DTC135D4802010138 Hà Sĩ Khánh LỚP: CNTT_K12B C
40 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều LỚP: CNTT_K12B C
41 DTC135D4801020323 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12B C
42 DTC135D4802010320 Nguyễn Hữu Mạnh LỚP: CNTT_K12B C
43 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh LỚP: CNTT_K12B C
44 DTC135D4802010145 Hoàng Thị Ngọc LỚP: CNTT_K12B C
45 DTC135D4802010149 Nguyễn Thị Thu Phương LỚP: CNTT_K12B C
46 DTC135D4802010155 Quách Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B C
47 DTC135D4801020300 Hoàng Trung Tiến LỚP: CNTT_K12B C
48 DTC135D4802010166 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12B C
49 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B C
50 DTC135D4802010740 Nguyễn Quang Vũ LỚP: CNTT_K12B C
51 DTC135D4802010177 Nguyễn Việt Anh LỚP: CNTT_K12C C
52 DTC135D4802010185 Nguyễn Văn Dương LỚP: CNTT_K12C C
53 DTC135D4802010702 Nguyễn Duy Long LỚP: CNTT_K12C C
54 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C C
55 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C C
56 DTC135D4801020375 Lê Xuân Thường LỚP: CNTT_K12C C
57 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân LỚP: CNTT_K12C C
58 DTC135D4802010500 Vũ Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E C
59 DTC135D4802010514 Hà Trung Đôn LỚP: CNTT_K12E C
60 DTC135D4802010256 Nguyễn Trường Giang LỚP: CNTT_K12E C
61 DTC135D4802010544 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12E C
62 DTC135D4802010546 Hoàng Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12E C
63 DTC135D4802010572 Đỗ Xuân Thu LỚP: CNTT_K12E C
64 DTC135D4802010578 Nguyễn Khánh Toàn LỚP: CNTT_K12E C
65 DTC135D4801020010 Quàng Văn Cường LỚP: TT&MMT_K12A C
66 DTC135D4801020032 Hoàng Văn Thật LỚP: TT&MMT_K12A C