Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN MIS431_Hệ thống giám sát mạng (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh LỚP: CNTT_K12A B
2 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A B
3 DTC135D4802010050 Trần Văn Duy LỚP: CNTT_K12A B
4 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A B
5 DTC135D4802010063 Dương Văn Hoài LỚP: CNTT_K12A B
6 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A B
7 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A B
8 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A B
9 DTC135D4802010083 Trần Thuý Quỳnh LỚP: CNTT_K12A B
10 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A B
11 DTC135D4802010289 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12A B
12 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A B
13 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A B
14 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang LỚP: CNTT_K12A B
15 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A B
16 DTC135D4801020312 Trần Trọng Quang Trinh LỚP: CNTT_K12A B
17 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung LỚP: CNTT_K12A B
18 DTC135D4802010104 Hà Sơn Tùng LỚP: CNTT_K12A B
19 DTC135D4802010106 Bế Văn Viết LỚP: CNTT_K12A B
20 DTC135D4802010108 Nông Hải Yến LỚP: CNTT_K12A B
21 DTC135D4802010593 Nguyễn Lương Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12D B
22 DTC135D4802010407 Vũ Thanh Bình LỚP: CNTT_K12D B
23 DTC135D4802012004 Lê Văn Cương LỚP: CNTT_K12D B
24 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm LỚP: CNTT_K12D B
25 DTC135D4802010611 Phạm Hà Giang LỚP: CNTT_K12D B
26 DTC135D4802010425 Nguyễn Văn Hán LỚP: CNTT_K12D B
27 DTC135d4802011000 Hoàng Thị Hạnh LỚP: CNTT_K12D B
28 DTC135D4802010619 Hà Thị Hiền LỚP: CNTT_K12D B
29 DTC135D4802010433 Nịnh Văn Hoàng LỚP: CNTT_K12D B
30 DTC135D4802010264 Nguyễn Hữu Hùng LỚP: CNTT_K12D B
31 DTC135D4802010268 Đàm Quang Hỷ LỚP: CNTT_K12D B
32 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D B
33 DTC135D4802010450 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: CNTT_K12D B
34 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D B
35 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D B
36 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D B
37 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D B
38 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D B
39 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái LỚP: CNTT_K12D B
40 DTC135D4802011100 Lữ Thị Thanh LỚP: CNTT_K12D B
41 DTC135D4802010472 Vũ Xuân Thành LỚP: CNTT_K12D B
42 DTC135D4802010665 Nguyễn Hữu Thi LỚP: CNTT_K12D B
43 DTC135D4802010475 Nguyễn Văn Thịnh LỚP: CNTT_K12D B
44 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D B
45 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D B
46 DTC135D4802010488 Trần Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12D B
47 DTC135D4802010120 Đỗ Thị Đào LỚP: CNTT_K12B B
48 DTC135D4802010742 Lâm Thị Như Hoa LỚP: CNTT_K12B B
49 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B B
50 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng LỚP: CNTT_K12B B
51 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền LỚP: CNTT_K12B B
52 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B B
53 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý LỚP: CNTT_K12B B
54 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện LỚP: CNTT_K12B B
55 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B B
56 DTC135D4802010148 Vi Văn Phúc LỚP: CNTT_K12B B
57 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân LỚP: CNTT_K12B B
58 DTC135D4802010156 Phạm Đức Thành LỚP: CNTT_K12B B
59 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B B
60 DTC135D4801020320 Lê Hữu Thọ LỚP: CNTT_K12B B
61 DTC135D4802010161 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: CNTT_K12B B
62 DTC135D4802010171 Nông Văn Tuyến LỚP: CNTT_K12B B
63 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt LỚP: CNTT_K12B B
64 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C B
65 DTC135D4802010705 Lường Hồng Giang LỚP: CNTT_K12C B
66 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C B
67 DTC135D4802010191 Nguyễn Văn Hải LỚP: CNTT_K12C B
68 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C B
69 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C B
70 DTC135D4802010206 Nguyễn Thị Lan LỚP: CNTT_K12C B
71 DTC135D4802010801 Hoàng Pao Mìn LỚP: CNTT_K12C B
72 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc LỚP: CNTT_K12C B
73 DTC135D4802010214 Bùi Thị Hải Như LỚP: CNTT_K12C B
74 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong LỚP: CNTT_K12C B
75 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C B
76 DTC125D4802010164 Đặng Văn Quỳnh LỚP: CNTT_K12C B
77 DTC135D4802010221 Nguyễn Thị Thắm LỚP: CNTT_K12C B
78 DTC135D4802010222 Nguyễn Công Thắng LỚP: CNTT_K12C B
79 DTC135D4802010226 Vũ Văn Thật LỚP: CNTT_K12C B
80 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C B
81 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C B
82 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C B
83 DTC135D4802010231 Đàm Văn Toản LỚP: CNTT_K12C B
84 DTC135D4802010235 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12C B
85 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C B
86 DTC135D4802010237 Hoàng Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12C B
87 DTC135D4802010239 Lý Thị Tuyết LỚP: CNTT_K12C B
88 DTC135D4802010241 Hoàng Thế Vinh LỚP: CNTT_K12C B
89 DTC135D4802010507 Nguyễn Hán Dư LỚP: CNTT_K12E B
90 DTC135D4802010512 Nguyễn Mạnh Đạt LỚP: CNTT_K12E B
91 DTC135D4802010608 Phạm Văn Đông LỚP: CNTT_K12E B
92 DTC135D4802010517 Hoàng Thị Hương Giang LỚP: CNTT_K12E B
93 DTC135D4802010616 Dương Thị Hằng LỚP: CNTT_K12E B
94 DTC135D4802010524 Đinh Thị Hiền LỚP: CNTT_K12E B
95 DTC135D4802010526 Lâm Thị Hoa LỚP: CNTT_K12E B
96 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt LỚP: CNTT_K12E B
97 DTC135D4802010532 Lê Văn Hùng LỚP: CNTT_K12E B
98 DTC135D4802010630 Đỗ Ngọc Huy LỚP: CNTT_K12E B
99 DTC135D4802010535 Ngô Văn Huy LỚP: CNTT_K12E B
100 DTC135D4802010269 Tống Chung Kiên LỚP: CNTT_K12E B
101 DTC135D4802010539 Phạm Hoàng Lan LỚP: CNTT_K12E B
102 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E B
103 DTC135D4802010644 Đoàn Thanh Nam LỚP: CNTT_K12E B
104 DTC135D4802010554 Nguyễn Thị Oanh LỚP: CNTT_K12E B
105 DTC135D4802011510 Lê Văn Phi LỚP: CNTT_K12E B
106 DTC135D4802010556 Phạm Thị Phúc LỚP: CNTT_K12E B
107 DTC135D4802010562 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12E B
108 DTC135D4802010285 Đỗ Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E B
109 DTC135D4802010568 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12E B
110 DTC135D4802010667 Nguyễn Hữu Thường LỚP: CNTT_K12E B
111 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang LỚP: CNTT_K12E B
112 DTC135D4802010582 Dương Anh Tú LỚP: CNTT_K12E B
113 DTC135D4802010585 Bùi Thanh Tùng LỚP: CNTT_K12E B
114 DTC135D5103010178 Trần Văn Tuyên LỚP: CNTT_K12E B
115 DTC135D4801020306 Đoàn Minh Bắc LỚP: TT&MMT_K12A B
116 DTC135D4801020014 Hoàng Thị Thu Hà LỚP: TT&MMT_K12A B
117 DTC135D4801020080 Nguyễn Đình Hà LỚP: TT&MMT_K12A B
118 DTC135D4801020082 Phạm Ngọc Hải LỚP: TT&MMT_K12A B
119 DTC125D4801020009 Trịnh Đức Hạnh LỚP: TT&MMT_K12A B
120 DTC135D4801020015 Bùi Lệ Hảo LỚP: TT&MMT_K12A B
121 DTC135D4801020016 Triệu Trung Hiếu LỚP: TT&MMT_K12A B
122 DTC135D4801020085 Phạm Hồng Hoàng LỚP: TT&MMT_K12A B
123 DTC135D4801020087 Nguyễn Anh Hùng LỚP: TT&MMT_K12A B
124 DTC135D4801020019 Hoàng Quốc Huy LỚP: TT&MMT_K12A B
125 DTC135D4801020089 Nguyễn Quang Khánh LỚP: TT&MMT_K12A B
126 DTC135D4801020022 La Thị Vân Kiều LỚP: TT&MMT_K12A B
127 DTC135D4801020023 Chu Thuỳ Linh LỚP: TT&MMT_K12A B
128 DTC125D4801020015 Nguyễn Xuân Mạnh LỚP: TT&MMT_K12A B
129 DTC135D4801020092 Lê Tuấn Minh LỚP: TT&MMT_K12A B
130 DTC135D4801020024 Nguyễn Thị Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A B
131 DTC135D4801020025 Nguyễn Việt Nguyên LỚP: TT&MMT_K12A B
132 DTC135D4801020098 Đỗ Thị Quyên LỚP: TT&MMT_K12A B
133 DTC135D4801020102 Đặng Thế Song LỚP: TT&MMT_K12A B
134 DTC135D4802012003 Nguyễn Quang Thái LỚP: TT&MMT_K12A B
135 DTC135D4801020104 Trần Công Thành LỚP: TT&MMT_K12A B
136 DTC135D4801020107 Nguyễn Dương Toàn LỚP: TT&MMT_K12A B
137 DTC135D4801020108 Lê Thanh Trà LỚP: TT&MMT_K12A B
138 DTC135D4801020035 Lưu Thị Quỳnh Trang LỚP: TT&MMT_K12A B
139 DTC135D4802010233 Phạm Thị Thuỳ Trang LỚP: TT&MMT_K12A B
140 DTC135D4801020037 Đỗ Ngọc Tú LỚP: TT&MMT_K12A B
141 DTC135D4801020046 Lường Văn Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A B
142 DTC135D4801020041 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A B
143 DTC135D4801020042 Nguyễn Thanh Tùng LỚP: TT&MMT_K12A B
144 DTC135D4801020038 Nguyễn Duy Tư LỚP: TT&MMT_K12A B
145 DTC135D4801020112 Nguyễn Văn Tường LỚP: TT&MMT_K12A B
146 DTC135D4801020301 Lê Thanh Xuân LỚP: TT&MMT_K12A B