Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN MFT321_Truyền thông đa phương tiện (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801020001 La Đức Anh LỚP: TT&MMT_K12A B
2 DTC135D4801020150 Phạm Tuấn Anh LỚP: TT&MMT_K12A B
3 DTC135D4801020003 Trịnh Thị Lan Anh LỚP: TT&MMT_K12A B
4 DTC135D4801020200 Nguyễn Duy Bình LỚP: TT&MMT_K12A B
5 DTC135D4801020212 Đậu Thị Bình LỚP: TT&MMT_K12A B
6 DTC135D4801020010 Quàng Văn Cường LỚP: TT&MMT_K12A B
7 DTC135D4801020015 Bùi Lệ Hảo LỚP: TT&MMT_K12A B
8 DTC135D4801020016 Triệu Trung Hiếu LỚP: TT&MMT_K12A B
9 DTC135D4801020019 Hoàng Quốc Huy LỚP: TT&MMT_K12A B
10 DTC135D4801020018 Nguyễn Ngọc Hưng LỚP: TT&MMT_K12A B
11 DTC135D4801020021 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A B
12 DTC135D4801020092 Lê Tuấn Minh LỚP: TT&MMT_K12A B
13 DTC135D4801020098 Đỗ Thị Quyên LỚP: TT&MMT_K12A B
14 DTC135D4801020102 Đặng Thế Song LỚP: TT&MMT_K12A B
15 DTC135D4801020029 Hoàng Ngọc Thái LỚP: TT&MMT_K12A B
16 DTC135D4801020104 Trần Công Thành LỚP: TT&MMT_K12A B
17 DTC135D4801020107 Nguyễn Dương Toàn LỚP: TT&MMT_K12A B
18 DTC135D4801020036 Nguyễn Đỗ Huyền Trang LỚP: TT&MMT_K12A B
19 DTC135D4802010233 Phạm Thị Thuỳ Trang LỚP: TT&MMT_K12A B
20 DTC135D4801020112 Nguyễn Văn Tường LỚP: TT&MMT_K12A B