Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN MAT141_Toán cao cấp 1 (4)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010400 Triệu Đức An LỚP: KHMT_K12A C
2 DTC135D4802010257 Trần Văn Hà LỚP: KHMT_K12A C
3 DTC135D4802010432 Nguyễn Nam Hoàng LỚP: KHMT_K12A C
4 DTC135D4801010025 Nguyễn Thị Ngọc Huyền LỚP: KHMT_K12A C
5 DTC135D4802010066 Nguyễn Minh Hưng LỚP: KHMT_K12A C
6 DTC135D4801010100 Hoàng Văn Linh LỚP: KHMT_K12A C
7 DTC135D4802010448 Nguyễn Đình Long LỚP: KHMT_K12A C
8 DTC135D4802010273 Bùi Văn Lý LỚP: KHMT_K12A C
9 DTC135D4801020308 Lò Văn Ngọc LỚP: KHMT_K12A C
10 DTC135D4802010281 Quách Thị Phương LỚP: KHMT_K12A C
11 DTC135D4802010655 Hoàng Văn Quang LỚP: KHMT_K12A C
12 DTC135D4802010286 Nguyễn Trung Sơn LỚP: KHMT_K12A C
13 DTC135D4801010032 Hà Văn Tấn LỚP: KHMT_K12A C
14 DTC135D4801010035 Đặng quang Thuần LỚP: KHMT_K12A C
15 DTC135D4801020215 Lý Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12A C
16 DTC135D4801030002 Hướng Xuân Bắc LỚP: KTPM_K12A C
17 DTC135D4801030005 Giàng A Dính LỚP: KTPM_K12A C
18 DTC135D4801030007 Nguyễn Văn Đạo LỚP: KTPM_K12A C
19 DTC135D4801030010 Vũ Thanh Hà LỚP: KTPM_K12A C
20 DTC135D4801030011 Trần Văn Hải LỚP: KTPM_K12A C
21 DTC135D4801030017 Vũ Thái Hoàng LỚP: KTPM_K12A C
22 DTC135D4801030056 Ma Duy Khương LỚP: KTPM_K12A C
23 DTC135D4801030024 Mai Anh Nam LỚP: KTPM_K12A C
24 DTC135D4801030033 Ngô Văn Sử LỚP: KTPM_K12A C
25 DTC135D4801030034 Trần Tấn Tài LỚP: KTPM_K12A C
26 DTC135D4801030036 Quách Duy Thắng LỚP: KTPM_K12A C
27 DTC135D4801030045 Lê Văn Tuấn LỚP: KTPM_K12A C
28 DTC135D4801030046 Lương Việt Tường LỚP: KTPM_K12A C
29 DTC135D4801030047 Nguyễn Văn Tường LỚP: KTPM_K12A C
30 DTC135D4801030052 Hoàng Quang Vinh LỚP: KTPM_K12A C
31 DTC135D4801030054 Vũ Văn Xuân LỚP: KTPM_K12A C
32 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh LỚP: CNTT_K12A C
33 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A C
34 DTC135D4802010049 Lê Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12A C
35 DTC135D4802010058 Đặng Duy Hải LỚP: CNTT_K12A C
36 DTC135D4802010063 Dương Văn Hoài LỚP: CNTT_K12A C
37 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A C
38 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A C
39 DTC135D4802010271 Hà Thị Ngọc Linh LỚP: CNTT_K12A C
40 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A C
41 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A C
42 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A C
43 DTC135D4802010566 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A C
44 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh LỚP: CNTT_K12A C
45 DTC135D4802010093 Nguyễn Anh Thư LỚP: CNTT_K12A C
46 DTC135D4801020312 Trần Trọng Quang Trinh LỚP: CNTT_K12A C
47 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung LỚP: CNTT_K12A C
48 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A C
49 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A C
50 DTC135D4802010593 Nguyễn Lương Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12D C
51 DTC135D4802010114 Thào Chư LỚP: CNTT_K12D C
52 DTC135D4802010599 Bùi Văn Chương LỚP: CNTT_K12D C
53 DTC135D4802012004 Lê Văn Cương LỚP: CNTT_K12D C
54 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D C
55 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt LỚP: CNTT_K12D C
56 DTC135D4802010780 Đặng Thị Minh Hoà LỚP: CNTT_K12D C
57 DTC135D4802010268 Đàm Quang Hỷ LỚP: CNTT_K12D C
58 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D C
59 DTC135D4802011100 Lữ Thị Thanh LỚP: CNTT_K12D C
60 DTC135D4802010472 Vũ Xuân Thành LỚP: CNTT_K12D C
61 DTC135D4802010665 Nguyễn Hữu Thi LỚP: CNTT_K12D C
62 DTC135D4802010478 Cao Thị Thủy LỚP: CNTT_K12D C
63 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D C
64 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12D C
65 DTC135D4802010488 Trần Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12D C
66 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D C
67 DTC135D4801030202 Vũ Hải Anh LỚP: KTPM_K12B C
68 DTC135D4801030082 Nguyễn Văn Ban LỚP: KTPM_K12B C
69 DTC135D5103040050 Lý Thanh Huân LỚP: KTPM_K12B C
70 DTC135D4801030109 Nguyễn Văn Linh LỚP: KTPM_K12B C
71 DTC135D4801030176 Bùi Hoàng Lực LỚP: KTPM_K12B C
72 DTC135D4801030115 Hoàng Văn Nam LỚP: KTPM_K12B C
73 DTC135D4801030125 Đinh Hồng Phúc LỚP: KTPM_K12B C
74 DTC135D4801030132 Mai Xuân Sơn LỚP: KTPM_K12B C
75 DTC135D4801030137 Trương Quang Thủy LỚP: KTPM_K12B C
76 DTC135D4802010112 Trịnh Xuân Bách LỚP: CNTT_K12B C
77 DTC135D4802010379 Đỗ Bình Dương LỚP: CNTT_K12B C
78 DTC135D4802010121 Đỗ Văn Đạt LỚP: CNTT_K12B C
79 DTC135D4802010123 Tạ Văn Đông LỚP: CNTT_K12B C
80 DTC135D4802010127 Lê Thị Thu Hảo LỚP: CNTT_K12B C
81 DTC135D4802010746 Lục Thị Hằng LỚP: CNTT_K12B C
82 DTC125D4802010016 Đoàn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12B C
83 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng LỚP: CNTT_K12B C
84 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền LỚP: CNTT_K12B C
85 DTC135D4801020323 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12B C
86 DTC135D4802010320 Nguyễn Hữu Mạnh LỚP: CNTT_K12B C
87 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B C
88 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B C
89 DTC135D4802010171 Nông Văn Tuyến LỚP: CNTT_K12B C
90 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt LỚP: CNTT_K12B C
91 DTC135D4802010740 Nguyễn Quang Vũ LỚP: CNTT_K12B C
92 DTC135D4802010743 Nông Văn Chúc LỚP: HTTT_K12A C
93 DTC135D4802010430 Lê Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A C
94 DTC135D4802010438 Ngô Thị Hương LỚP: HTTT_K12A C
95 DTC135D4801040026 Nguyễn Sơn Lâm LỚP: HTTT_K12A C
96 DTC135D4802010459 Đỗ Thị Kiều Oanh LỚP: HTTT_K12A C
97 DTC135D4802010152 Hoàng Minh Son LỚP: HTTT_K12A C
98 DTC135D4802010288 Phạm Văn Thắng LỚP: HTTT_K12A C
99 DTC135D4802010293 Lê Hà Thu LỚP: HTTT_K12A C
100 DTC135D4802010294 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: HTTT_K12A C
101 DTC135D4801040009 Lưu Văn Vượng LỚP: HTTT_K12A C
102 DTC135D4802010177 Nguyễn Việt Anh LỚP: CNTT_K12C C
103 DTC135D4802010700 Nông Văn Bình LỚP: CNTT_K12C C
104 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C C
105 DTC135D4802010182 Trần Văn Cường LỚP: CNTT_K12C C
106 DTC135D4802010185 Nguyễn Văn Dương LỚP: CNTT_K12C C
107 DTC135D4802010191 Nguyễn Văn Hải LỚP: CNTT_K12C C
108 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C C
109 DTC135D4802010197 Triệu Bông Hồng LỚP: CNTT_K12C C
110 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C C
111 DTC135D4802010200 Hoàng Văn Hưng LỚP: CNTT_K12C C
112 DTC135D4802010702 Nguyễn Duy Long LỚP: CNTT_K12C C
113 DTC135D4802010801 Hoàng Pao Mìn LỚP: CNTT_K12C C
114 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C C
115 DTC135D4802010214 Bùi Thị Hải Như LỚP: CNTT_K12C C
116 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C C
117 DTC135D4802010222 Nguyễn Công Thắng LỚP: CNTT_K12C C
118 DTC135D4802010226 Vũ Văn Thật LỚP: CNTT_K12C C
119 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C C
120 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C C
121 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C C
122 DTC135D4802010236 Dương Hữu Tuấn LỚP: CNTT_K12C C
123 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C C
124 DTC135D4802010500 Vũ Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E C
125 DTC135D4802010591 Đinh Thế Anh LỚP: CNTT_K12E C
126 DTC135D4802010504 Nguyễn Văn Chung LỚP: CNTT_K12E C
127 DTC135D4802010506 Nguyễn Hùng Cường LỚP: CNTT_K12E C
128 DTC135D4802010526 Lâm Thị Hoa LỚP: CNTT_K12E C
129 DTC135D4802010535 Ngô Văn Huy LỚP: CNTT_K12E C
130 DTC135D4802010270 Ma Nguyễn Lệnh LỚP: CNTT_K12E C
131 DTC135D4802010546 Hoàng Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12E C
132 DTC135D4802010642 Nguyễn Duy Minh LỚP: CNTT_K12E C
133 DTC135D4802010562 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12E C
134 DTC135D4802010563 Hoàng Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E C
135 DTC135D4802010658 Trần Bá Sơn LỚP: CNTT_K12E C
136 DTC135D4802010572 Đỗ Xuân Thu LỚP: CNTT_K12E C
137 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang LỚP: CNTT_K12E C
138 DTC135D4802011515 Vi Đình Trưởng LỚP: CNTT_K12E C
139 DTC135D4802010582 Dương Anh Tú LỚP: CNTT_K12E C
140 DTC135D4801020306 Đoàn Minh Bắc LỚP: TT&MMT_K12A C
141 DTC135D4801020200 Nguyễn Duy Bình LỚP: TT&MMT_K12A C
142 DTC135D4801020212 Đậu Thị Bình LỚP: TT&MMT_K12A C
143 DTC135D4801020010 Quàng Văn Cường LỚP: TT&MMT_K12A C
144 DTC135D4801020013 Ma Văn Đông LỚP: TT&MMT_K12A C
145 DTC135D4801020080 Nguyễn Đình Hà LỚP: TT&MMT_K12A C
146 DTC135D4801020082 Phạm Ngọc Hải LỚP: TT&MMT_K12A C
147 DTC125D4801020009 Trịnh Đức Hạnh LỚP: TT&MMT_K12A C
148 DTC135D4801020015 Bùi Lệ Hảo LỚP: TT&MMT_K12A C
149 DTC135D4801020016 Triệu Trung Hiếu LỚP: TT&MMT_K12A C
150 DTC135D4801020087 Nguyễn Anh Hùng LỚP: TT&MMT_K12A C
151 DTC135D4801020019 Hoàng Quốc Huy LỚP: TT&MMT_K12A C
152 DTC135D4801020018 Nguyễn Ngọc Hưng LỚP: TT&MMT_K12A C
153 DTC135D4801020022 La Thị Vân Kiều LỚP: TT&MMT_K12A C
154 DTC135D4801020023 Chu Thuỳ Linh LỚP: TT&MMT_K12A C
155 DTC135D4801020092 Lê Tuấn Minh LỚP: TT&MMT_K12A C
156 DTC135D4801020025 Nguyễn Việt Nguyên LỚP: TT&MMT_K12A C
157 DTC135D4801020102 Đặng Thế Song LỚP: TT&MMT_K12A C
158 DTC135D4802012003 Nguyễn Quang Thái LỚP: TT&MMT_K12A C
159 DTC135D4801020031 Vy Nghĩa Thành LỚP: TT&MMT_K12A C
160 DTC135D4801020032 Hoàng Văn Thật LỚP: TT&MMT_K12A C
161 DTC135D4801020035 Lưu Thị Quỳnh Trang LỚP: TT&MMT_K12A C
162 DTC135D4801020037 Đỗ Ngọc Tú LỚP: TT&MMT_K12A C
163 DTC135D4801020038 Nguyễn Duy Tư LỚP: TT&MMT_K12A C
164 DTC135D4801020112 Nguyễn Văn Tường LỚP: TT&MMT_K12A C