Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN MAT141_Toán cao cấp 1 (4)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010401 Dương Hữu Anh LỚP: KHMT_K12A B
2 DTC135D4801010001 Vũ Tuấn Anh LỚP: KHMT_K12A B
3 DTC135D4802010601 Lê Thị Bích Diệp LỚP: KHMT_K12A B
4 DTC135D4802010421 Phạm Thế Giang LỚP: KHMT_K12A B
5 DTC135D4802010261 Trần Minh Hòa LỚP: KHMT_K12A B
6 DTC135D4802010629 Nguyễn Văn Hưởng LỚP: KHMT_K12A B
7 DTC135D4801020303 Nguyễn Thị Hồng Nga LỚP: KHMT_K12A B
8 DTC135D4802010081 Cà Văn Phước LỚP: KHMT_K12A B
9 DTC135D4801010046 Nguyễn Duy Tín LỚP: KHMT_K12A B
10 DTC135D4801010005 Vương Đình Tú LỚP: KHMT_K12A B
11 DTC135D4802010800 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: KHMT_K12A B
12 DTC135D4802010681 Nguyễn Văn Uy LỚP: KHMT_K12A B
13 DTC135D4802010491 Nghiêm Thị Thu Uyên LỚP: KHMT_K12A B
14 DTC135D4801020321 Hoàng Đức Duẩn LỚP: KTPM_K12A B
15 DTC135D4801030006 Đào Trung Dũng LỚP: KTPM_K12A B
16 DTC135D4801030018 Phạm Thanh Hưng LỚP: KTPM_K12A B
17 DTC135D4801030027 Lường Văn Nọi LỚP: KTPM_K12A B
18 DTC135D4801030029 Nông Văn Phương LỚP: KTPM_K12A B
19 DTC135D4801030030 Hoàng Ngọc Quang LỚP: KTPM_K12A B
20 DTC135D4801020322 Nguyễn Thiên Sơn LỚP: KTPM_K12A B
21 DTC135D4801030037 Mạc Thị Thảo LỚP: KTPM_K12A B
22 DTC135D4801030039 Nông Duy Thiệu LỚP: KTPM_K12A B
23 DTC135D4801030044 Lê Văn Tuân LỚP: KTPM_K12A B
24 DTC135D4801030051 Vũ Văn Việt LỚP: KTPM_K12A B
25 DTC135D4802010054 Nguyễn Hữu Đỉnh LỚP: CNTT_K12A B
26 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A B
27 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A B
28 DTC135D4802010067 Trần Thị Hường LỚP: CNTT_K12A B
29 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A B
30 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A B
31 DTC155D4802010309 APHAYVONG Phonephukdee LỚP: CNTT_K12A B
32 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A B
33 DTC155D4802010311 MANYVONG Sathan LỚP: CNTT_K12A B
34 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A B
35 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A B
36 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A B
37 DTC135D4802010245 Trần Thị Anh LỚP: CNTT_K12D B
38 DTC135D4802010411 Trần Thị Dịu LỚP: CNTT_K12D B
39 DTC135D3201040014 Nguyễn Xuân Đạt LỚP: CNTT_K12D B
40 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm LỚP: CNTT_K12D B
41 DTC135D4802010425 Nguyễn Văn Hán LỚP: CNTT_K12D B
42 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D B
43 DTC135D4802010266 Đỗ Thị Huyên LỚP: CNTT_K12D B
44 DTC135D4801020305 Hoàng Đình Luân LỚP: CNTT_K12D B
45 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D B
46 DTC135D4802010274 Nguyễn Thị Mai LỚP: CNTT_K12D B
47 DTC135D4802010450 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: CNTT_K12D B
48 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D B
49 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D B
50 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D B
51 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D B
52 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái LỚP: CNTT_K12D B
53 DTC135D4802010475 Nguyễn Văn Thịnh LỚP: CNTT_K12D B
54 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D B
55 DTC135D5103040100 Nguyễn Mạnh Báo LỚP: KTPM_K12B B
56 DTC135D4801030092 Trần Đạt LỚP: KTPM_K12B B
57 DTC135D4801030152 Bùi Văn Hạnh LỚP: KTPM_K12B B
58 DTC135D4801030098 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh LỚP: KTPM_K12B B
59 DTC135D4801030101 Nguyễn Thị Hồng LỚP: KTPM_K12B B
60 DTC135D3404050018 Hoàng Thị Huyền LỚP: KTPM_K12B B
61 DTC135D4801030200 Phùng Hữu Khánh LỚP: KTPM_K12B B
62 DTC135D4801030108 Đặng Thùy Linh LỚP: KTPM_K12B B
63 DTC135D4801030111 Trương Thị Lợi LỚP: KTPM_K12B B
64 DTC135D4801030113 Nguyễn Văn Mạnh LỚP: KTPM_K12B B
65 DTC135D4801030126 Nguyễn Thị Phương LỚP: KTPM_K12B B
66 DTC135D4801030130 Đỗ Tấn Sang LỚP: KTPM_K12B B
67 DTC135D4801030186 Phạm Thị Thảo LỚP: KTPM_K12B B
68 DTC135D4801030144 Trần Thanh Tuấn LỚP: KTPM_K12B B
69 DTC135D4801020111 Dương Xuân Tùng LỚP: KTPM_K12B B
70 DTC135D4801030160 Quản Thanh Tùng LỚP: KTPM_K12B B
71 DTC135D4801030146 Vương Quang Tuyên LỚP: KTPM_K12B B
72 DTC135D5103020177 Vũ Quang Vinh LỚP: KTPM_K12B B
73 DTC135D4802010344 Trương Minh Vương LỚP: KTPM_K12B B
74 DTC135D4802010109 Dương Ngọc Anh LỚP: CNTT_K12B B
75 DTC135D4802010110 Đoàn Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12B B
76 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B B
77 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B B
78 DTC135D4802010747 Phạm Thị Diện LỚP: CNTT_K12B B
79 DTC135D4802010120 Đỗ Thị Đào LỚP: CNTT_K12B B
80 DTC135D4802010313 Phạm Thị Đào LỚP: CNTT_K12B B
81 DTC135D4802010742 Lâm Thị Như Hoa LỚP: CNTT_K12B B
82 DTC135D4802010131 Phạm Văn Học LỚP: CNTT_K12B B
83 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B B
84 DTC135D4802010138 Hà Sĩ Khánh LỚP: CNTT_K12B B
85 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều LỚP: CNTT_K12B B
86 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B B
87 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý LỚP: CNTT_K12B B
88 DTC135D4802010142 Hà Thị Mai LỚP: CNTT_K12B B
89 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh LỚP: CNTT_K12B B
90 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện LỚP: CNTT_K12B B
91 DTC135D4802010149 Nguyễn Thị Thu Phương LỚP: CNTT_K12B B
92 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân LỚP: CNTT_K12B B
93 DTC135D4802010156 Phạm Đức Thành LỚP: CNTT_K12B B
94 DTC135D4802010155 Quách Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B B
95 DTC135D4801020320 Lê Hữu Thọ LỚP: CNTT_K12B B
96 DTC135D4801020300 Hoàng Trung Tiến LỚP: CNTT_K12B B
97 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B B
98 DTC135D4801040003 Nguyễn Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A B
99 DTC135D4802010263 Đỗ Thị Hồng LỚP: HTTT_K12A B
100 DTC135D4802010436 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: HTTT_K12A B
101 DTC135D4802010745 Nông Đình Phán LỚP: HTTT_K12A B
102 DTC135D4801040005 Hà Văn Thân LỚP: HTTT_K12A B
103 DTC135D4801030201 Hoàng Thị Thuỳ LỚP: HTTT_K12A B
104 DTC135D4801040007 Hoàng Vũ Thanh Thủy LỚP: HTTT_K12A B
105 DTC135D4802010162 Đỗ Văn Tiến LỚP: HTTT_K12A B
106 DTC135D4801040034 Phạm Quỳnh Trang LỚP: HTTT_K12A B
107 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C B
108 DTC135D4802010703 Ma Văn Cương LỚP: CNTT_K12C B
109 DTC135D4802010310 Sùng A Đông LỚP: CNTT_K12C B
110 DTC135D4802010705 Lường Hồng Giang LỚP: CNTT_K12C B
111 DTC135D4802010201 Ngô Tuấn Huy LỚP: CNTT_K12C B
112 DTC135D4802010709 Phạm Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C B
113 DTC135D4802010206 Nguyễn Thị Lan LỚP: CNTT_K12C B
114 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C B
115 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C B
116 DTC135D4802010229 Hoàng Thị Thủy LỚP: CNTT_K12C B
117 DTC135D4801020375 Lê Xuân Thường LỚP: CNTT_K12C B
118 DTC135D4802010231 Đàm Văn Toản LỚP: CNTT_K12C B
119 DTC135D4802010235 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12C B
120 DTC135D4802010239 Lý Thị Tuyết LỚP: CNTT_K12C B
121 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân LỚP: CNTT_K12C B
122 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E B
123 DTC135D4802010505 Phí Vinh Công LỚP: CNTT_K12E B
124 DTC135D4802010606 Giang Văn Đạt LỚP: CNTT_K12E B
125 DTC135D4802010512 Nguyễn Mạnh Đạt LỚP: CNTT_K12E B
126 DTC135D4802010514 Hà Trung Đôn LỚP: CNTT_K12E B
127 DTC135D4802010608 Phạm Văn Đông LỚP: CNTT_K12E B
128 DTC135D4802010517 Hoàng Thị Hương Giang LỚP: CNTT_K12E B
129 DTC135D4802010520 Hoàng Văn Hải LỚP: CNTT_K12E B
130 DTC135D4802010616 Dương Thị Hằng LỚP: CNTT_K12E B
131 DTC135D4802010524 Đinh Thị Hiền LỚP: CNTT_K12E B
132 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt LỚP: CNTT_K12E B
133 DTC135D4802010627 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: CNTT_K12E B
134 DTC135D4802010532 Lê Văn Hùng LỚP: CNTT_K12E B
135 DTC135D4802010630 Đỗ Ngọc Huy LỚP: CNTT_K12E B
136 DTC135D4802010539 Phạm Hoàng Lan LỚP: CNTT_K12E B
137 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E B
138 DTC135D4802010644 Đoàn Thanh Nam LỚP: CNTT_K12E B
139 DTC135D4802011510 Lê Văn Phi LỚP: CNTT_K12E B
140 DTC135D5103040007 Nguyễn Duy Phúc LỚP: CNTT_K12E B
141 DTC135D4802010561 Nguyễn Thị Thu Quyên LỚP: CNTT_K12E B
142 DTC135D4802010285 Đỗ Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E B
143 DTC135D4802010568 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12E B
144 DTC135D4802010667 Nguyễn Hữu Thường LỚP: CNTT_K12E B
145 DTC135D4802010578 Nguyễn Khánh Toàn LỚP: CNTT_K12E B
146 DTC135D5103010178 Trần Văn Tuyên LỚP: CNTT_K12E B
147 DTC135D4801020150 Phạm Tuấn Anh LỚP: TT&MMT_K12A B
148 DTC135D4801020003 Trịnh Thị Lan Anh LỚP: TT&MMT_K12A B
149 DTC135D4801020005 Trần Văn Bắc LỚP: TT&MMT_K12A B
150 DTC135D4801020012 Vàng A Di LỚP: TT&MMT_K12A B
151 DTC155D4801030200 NUNTHAVONG Khamlar LỚP: TT&MMT_K12A B
152 DTC135D4801020089 Nguyễn Quang Khánh LỚP: TT&MMT_K12A B
153 DTC135D5103020035 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A B
154 DTC135D4801020090 Lê Phúc Lâm LỚP: TT&MMT_K12A B
155 DTC155D4801030202 SAELEE Naichien LỚP: TT&MMT_K12A B
156 DTC135D4801020024 Nguyễn Thị Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A B
157 DTC135D4801020026 Nguyễn Hữu Ninh LỚP: TT&MMT_K12A B
158 DTC135D4801020027 Vũ Hoài Ninh LỚP: TT&MMT_K12A B
159 DTC135D4801020107 Nguyễn Dương Toàn LỚP: TT&MMT_K12A B
160 DTC135D4801020108 Lê Thanh Trà LỚP: TT&MMT_K12A B
161 DTC135D4801020036 Nguyễn Đỗ Huyền Trang LỚP: TT&MMT_K12A B
162 DTC135D4801020042 Nguyễn Thanh Tùng LỚP: TT&MMT_K12A B
163 DTC135D4801020301 Lê Thanh Xuân LỚP: TT&MMT_K12A B