Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN MAT132_Toán cao cấp 2 (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010400 Triệu Đức An LỚP: KHMT_K12A C
2 DTC135D4801010002 Ngô Thị Yến Hoa LỚP: KHMT_K12A C
3 DTC135D4802010261 Trần Minh Hòa LỚP: KHMT_K12A C
4 DTC135D4802010434 Nguyễn Thị Huê LỚP: KHMT_K12A C
5 DTC135D4801010025 Nguyễn Thị Ngọc Huyền LỚP: KHMT_K12A C
6 DTC135D4802010629 Nguyễn Văn Hưởng LỚP: KHMT_K12A C
7 DTC135D4802010448 Nguyễn Đình Long LỚP: KHMT_K12A C
8 DTC135D4802010273 Bùi Văn Lý LỚP: KHMT_K12A C
9 DTC135D4802010453 Đàm Công Nam LỚP: KHMT_K12A C
10 DTC135D4802010081 Cà Văn Phước LỚP: KHMT_K12A C
11 DTC135D4802010655 Hoàng Văn Quang LỚP: KHMT_K12A C
12 DTC135D4801010032 Hà Văn Tấn LỚP: KHMT_K12A C
13 DTC135D4801010035 Đặng quang Thuần LỚP: KHMT_K12A C
14 DTC135D4801010046 Nguyễn Duy Tín LỚP: KHMT_K12A C
15 DTC135D4801010005 Vương Đình Tú LỚP: KHMT_K12A C
16 DTC135D4802010800 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: KHMT_K12A C
17 DTC135D4802010681 Nguyễn Văn Uy LỚP: KHMT_K12A C
18 DTC135D4801020215 Lý Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12A C
19 DTC135D4801030006 Đào Trung Dũng LỚP: KTPM_K12A C
20 DTC135D4801030007 Nguyễn Văn Đạo LỚP: KTPM_K12A C
21 DTC135D4801030008 Phạm Công Đức LỚP: KTPM_K12A C
22 DTC135D4801030017 Vũ Thái Hoàng LỚP: KTPM_K12A C
23 DTC135D4801030018 Phạm Thanh Hưng LỚP: KTPM_K12A C
24 DTC135D4801030056 Ma Duy Khương LỚP: KTPM_K12A C
25 DTC135D4801030024 Mai Anh Nam LỚP: KTPM_K12A C
26 DTC135D4801030027 Lường Văn Nọi LỚP: KTPM_K12A C
27 DTC135D4801030030 Hoàng Ngọc Quang LỚP: KTPM_K12A C
28 DTC135D4801030039 Nông Duy Thiệu LỚP: KTPM_K12A C
29 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh LỚP: CNTT_K12A C
30 DTC135D4802010050 Trần Văn Duy LỚP: CNTT_K12A C
31 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A C
32 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A C
33 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A C
34 DTC135D4802010074 Lương Đình Mạnh LỚP: CNTT_K12A C
35 DTC155D4802010310 KEOSAENHOM Salunyou LỚP: CNTT_K12A C
36 DTC155D4802010311 MANYVONG Sathan LỚP: CNTT_K12A C
37 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A C
38 DTC135D4802010566 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A C
39 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh LỚP: CNTT_K12A C
40 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A C
41 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A C
42 DTC135D4802010104 Hà Sơn Tùng LỚP: CNTT_K12A C
43 DTC135D4802010106 Bế Văn Viết LỚP: CNTT_K12A C
44 DTC135D4802010593 Nguyễn Lương Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12D C
45 DTC135D4802010407 Vũ Thanh Bình LỚP: CNTT_K12D C
46 DTC135D4802010599 Bùi Văn Chương LỚP: CNTT_K12D C
47 DTC135D4802012004 Lê Văn Cương LỚP: CNTT_K12D C
48 DTC135D4802010411 Trần Thị Dịu LỚP: CNTT_K12D C
49 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D C
50 DTC135D4802010615 Trần Văn Hải LỚP: CNTT_K12D C
51 DTC135D4802010425 Nguyễn Văn Hán LỚP: CNTT_K12D C
52 DTC135D4802010780 Đặng Thị Minh Hoà LỚP: CNTT_K12D C
53 DTC135D4802010268 Đàm Quang Hỷ LỚP: CNTT_K12D C
54 DTC135D4801020305 Hoàng Đình Luân LỚP: CNTT_K12D C
55 DTC135D4802010274 Nguyễn Thị Mai LỚP: CNTT_K12D C
56 DTC135D4802010641 Lương Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12D C
57 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D C
58 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái LỚP: CNTT_K12D C
59 DTC135D4802010302 Đoàn Quang Tuấn LỚP: CNTT_K12D C
60 DTC135D4802010488 Trần Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12D C
61 DTC135D4801030080 La Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12B C
62 DTC135D4801030082 Nguyễn Văn Ban LỚP: KTPM_K12B C
63 DTC135D4801030081 Nguyễn Đình Bắc LỚP: KTPM_K12B C
64 DTC135D4801030094 Dương Thành Đô LỚP: KTPM_K12B C
65 DTC135D4801030152 Bùi Văn Hạnh LỚP: KTPM_K12B C
66 DTC135D4801030101 Nguyễn Thị Hồng LỚP: KTPM_K12B C
67 DTC135D5103040050 Lý Thanh Huân LỚP: KTPM_K12B C
68 DTC135D3404050018 Hoàng Thị Huyền LỚP: KTPM_K12B C
69 DTC135D4801030111 Trương Thị Lợi LỚP: KTPM_K12B C
70 DTC135D4801030113 Nguyễn Văn Mạnh LỚP: KTPM_K12B C
71 DTC135D4801030125 Đinh Hồng Phúc LỚP: KTPM_K12B C
72 DTC135D4801030144 Trần Thanh Tuấn LỚP: KTPM_K12B C
73 DTC135D4801030160 Quản Thanh Tùng LỚP: KTPM_K12B C
74 DTC135D4801030146 Vương Quang Tuyên LỚP: KTPM_K12B C
75 DTC135D5103020177 Vũ Quang Vinh LỚP: KTPM_K12B C
76 DTC135D4802010344 Trương Minh Vương LỚP: KTPM_K12B C
77 DTC135D4801030150 Hoàng Thị Hải Yến LỚP: KTPM_K12B C
78 DTC135D4802010110 Đoàn Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12B C
79 DTC135D4802010112 Trịnh Xuân Bách LỚP: CNTT_K12B C
80 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B C
81 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B C
82 DTC135D4802010747 Phạm Thị Diện LỚP: CNTT_K12B C
83 DTC135D4802010119 Nguyễn Khương Duy LỚP: CNTT_K12B C
84 DTC135D4802010121 Đỗ Văn Đạt LỚP: CNTT_K12B C
85 DTC135D4802010746 Lục Thị Hằng LỚP: CNTT_K12B C
86 DTC135D4802010742 Lâm Thị Như Hoa LỚP: CNTT_K12B C
87 DTC125D4802010016 Đoàn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12B C
88 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B C
89 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng LỚP: CNTT_K12B C
90 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền LỚP: CNTT_K12B C
91 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều LỚP: CNTT_K12B C
92 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B C
93 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân LỚP: CNTT_K12B C
94 DTC135D4802010156 Phạm Đức Thành LỚP: CNTT_K12B C
95 DTC135D4802010155 Quách Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B C
96 DTC135D4801020300 Hoàng Trung Tiến LỚP: CNTT_K12B C
97 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B C
98 DTC135D4802010171 Nông Văn Tuyến LỚP: CNTT_K12B C
99 DTC135D4802010740 Nguyễn Quang Vũ LỚP: CNTT_K12B C
100 DTC135D4802010430 Lê Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A C
101 DTC135D4801040003 Nguyễn Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A C
102 DTC135D4802010436 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: HTTT_K12A C
103 DTC135D4802010438 Ngô Thị Hương LỚP: HTTT_K12A C
104 DTC135D4802010745 Nông Đình Phán LỚP: HTTT_K12A C
105 DTC135D4801040005 Hà Văn Thân LỚP: HTTT_K12A C
106 DTC135D4802010293 Lê Hà Thu LỚP: HTTT_K12A C
107 DTC135D4801030201 Hoàng Thị Thuỳ LỚP: HTTT_K12A C
108 DTC135D4801040007 Hoàng Vũ Thanh Thủy LỚP: HTTT_K12A C
109 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C C
110 DTC135D4802010185 Nguyễn Văn Dương LỚP: CNTT_K12C C
111 DTC135D4802010705 Lường Hồng Giang LỚP: CNTT_K12C C
112 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C C
113 DTC135D4802010192 Chẩu Văn Hành LỚP: CNTT_K12C C
114 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C C
115 DTC135D4802010197 Triệu Bông Hồng LỚP: CNTT_K12C C
116 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C C
117 DTC135D4802010200 Hoàng Văn Hưng LỚP: CNTT_K12C C
118 DTC13ND4802010001 Ngô Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C C
119 DTC13ND4802010003 Bùi Hồng Long LỚP: CNTT_K12C C
120 DTC135D4802010801 Hoàng Pao Mìn LỚP: CNTT_K12C C
121 DTC125D4802010164 Đặng Văn Quỳnh LỚP: CNTT_K12C C
122 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C C
123 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C C
124 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C C
125 DTC135D4802010591 Đinh Thế Anh LỚP: CNTT_K12E C
126 DTC135D4802010503 Nông Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E C
127 DTC135D4802010505 Phí Vinh Công LỚP: CNTT_K12E C
128 DTC135D4802010506 Nguyễn Hùng Cường LỚP: CNTT_K12E C
129 DTC135D4802010606 Giang Văn Đạt LỚP: CNTT_K12E C
130 DTC135D4802010608 Phạm Văn Đông LỚP: CNTT_K12E C
131 DTC135D4802010520 Hoàng Văn Hải LỚP: CNTT_K12E C
132 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt LỚP: CNTT_K12E C
133 DTC135D4802010532 Lê Văn Hùng LỚP: CNTT_K12E C
134 DTC135D4802010630 Đỗ Ngọc Huy LỚP: CNTT_K12E C
135 DTC135D4802010539 Phạm Hoàng Lan LỚP: CNTT_K12E C
136 DTC135D4802010546 Hoàng Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12E C
137 DTC135D4802010644 Đoàn Thanh Nam LỚP: CNTT_K12E C
138 DTC135D5103040007 Nguyễn Duy Phúc LỚP: CNTT_K12E C
139 DTC135D4802010562 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12E C
140 DTC135D4802010563 Hoàng Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E C
141 DTC135D4802010658 Trần Bá Sơn LỚP: CNTT_K12E C
142 DTC135D4802010578 Nguyễn Khánh Toàn LỚP: CNTT_K12E C
143 DTC135D4801020150 Phạm Tuấn Anh LỚP: TT&MMT_K12A C
144 DTC135D4801020013 Ma Văn Đông LỚP: TT&MMT_K12A C
145 DTC135D4801020014 Hoàng Thị Thu Hà LỚP: TT&MMT_K12A C
146 DTC135D4801020081 Đỗ Văn Hải LỚP: TT&MMT_K12A C
147 DTC125D4801020009 Trịnh Đức Hạnh LỚP: TT&MMT_K12A C
148 DTC135D4801020087 Nguyễn Anh Hùng LỚP: TT&MMT_K12A C
149 DTC135D4801030155 Nguyễn Thị Huyền LỚP: TT&MMT_K12A C
150 DTC135D4801020018 Nguyễn Ngọc Hưng LỚP: TT&MMT_K12A C
151 DTC155D4801030200 NUNTHAVONG Khamlar LỚP: TT&MMT_K12A C
152 DTC135D5103020035 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A C
153 DTC135D4801020022 La Thị Vân Kiều LỚP: TT&MMT_K12A C
154 DTC135D4801020023 Chu Thuỳ Linh LỚP: TT&MMT_K12A C
155 DTC135D4801020092 Lê Tuấn Minh LỚP: TT&MMT_K12A C
156 DTC155D4801030202 SAELEE Naichien LỚP: TT&MMT_K12A C
157 DTC135D4801020098 Đỗ Thị Quyên LỚP: TT&MMT_K12A C
158 DTC135D4801020104 Trần Công Thành LỚP: TT&MMT_K12A C
159 DTC135D4801020037 Đỗ Ngọc Tú LỚP: TT&MMT_K12A C
160 DTC135D4801020046 Lường Văn Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A C