Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN MAT132_Toán cao cấp 2 (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010401 Dương Hữu Anh LỚP: KHMT_K12A B
2 DTC135D4801010001 Vũ Tuấn Anh LỚP: KHMT_K12A B
3 DTC135D4802010601 Lê Thị Bích Diệp LỚP: KHMT_K12A B
4 DTC135D4802010421 Phạm Thế Giang LỚP: KHMT_K12A B
5 DTC135D4802010257 Trần Văn Hà LỚP: KHMT_K12A B
6 DTC135D4802010278 Hà Thị Nguyệt LỚP: KHMT_K12A B
7 DTC135D4802010281 Quách Thị Phương LỚP: KHMT_K12A B
8 DTC135D4802010286 Nguyễn Trung Sơn LỚP: KHMT_K12A B
9 DTC135D4801010037 Phạm Thị Trang LỚP: KHMT_K12A B
10 DTC135D4802010789 Phạm Thị Tươi LỚP: KHMT_K12A B
11 DTC135D4801030005 Giàng A Dính LỚP: KTPM_K12A B
12 DTC135D4801030012 Phương Quốc Hạnh LỚP: KTPM_K12A B
13 DTC135D510304086 Ngô Khánh Ly LỚP: KTPM_K12A B
14 DTC135D4801030026 Nguyễn Thị Ngân LỚP: KTPM_K12A B
15 DTC135D4801030037 Mạc Thị Thảo LỚP: KTPM_K12A B
16 DTC135D4801030044 Lê Văn Tuân LỚP: KTPM_K12A B
17 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A B
18 DTC135D4802010054 Nguyễn Hữu Đỉnh LỚP: CNTT_K12A B
19 DTC135D4802010056 Kiều Minh Đức LỚP: CNTT_K12A B
20 DTC135D4802010059 Vi Thị Hằng LỚP: CNTT_K12A B
21 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A B
22 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A B
23 DTC135D4802010067 Trần Thị Hường LỚP: CNTT_K12A B
24 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A B
25 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A B
26 DTC155D4802010309 APHAYVONG Phonephukdee LỚP: CNTT_K12A B
27 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A B
28 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A B
29 DTC135D4801020312 Trần Trọng Quang Trinh LỚP: CNTT_K12A B
30 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung LỚP: CNTT_K12A B
31 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A B
32 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A B
33 DTC135D4802010108 Nông Hải Yến LỚP: CNTT_K12A B
34 DTC135D4802010245 Trần Thị Anh LỚP: CNTT_K12D B
35 DTC135D4802010605 Nguyễn Văn Đại LỚP: CNTT_K12D B
36 DTC135D4802010312 Nguyễn Thị Đào LỚP: CNTT_K12D B
37 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt LỚP: CNTT_K12D B
38 DTC135D4802010611 Phạm Hà Giang LỚP: CNTT_K12D B
39 DTC135d4802011000 Hoàng Thị Hạnh LỚP: CNTT_K12D B
40 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D B
41 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D B
42 DTC135D4802010450 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: CNTT_K12D B
43 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D B
44 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D B
45 DTC135D4802010475 Nguyễn Văn Thịnh LỚP: CNTT_K12D B
46 DTC135D4802010478 Cao Thị Thủy LỚP: CNTT_K12D B
47 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D B
48 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D B
49 DTC135D4801030202 Vũ Hải Anh LỚP: KTPM_K12B B
50 DTC135D5103040100 Nguyễn Mạnh Báo LỚP: KTPM_K12B B
51 DTC135D4801030092 Trần Đạt LỚP: KTPM_K12B B
52 DTC135D4801030100 Lê Thị Hợi LỚP: KTPM_K12B B
53 DTC135D4801030107 Chu Xuân Linh LỚP: KTPM_K12B B
54 DTC135D4801030108 Đặng Thùy Linh LỚP: KTPM_K12B B
55 DTC135D4801030197 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: KTPM_K12B B
56 DTC135D4801030120 Bùi Minh Ngọc LỚP: KTPM_K12B B
57 DTC135D4801030126 Nguyễn Thị Phương LỚP: KTPM_K12B B
58 DTC135D4801030130 Đỗ Tấn Sang LỚP: KTPM_K12B B
59 DTC135D4801020100 Trần Văn Sáng LỚP: KTPM_K12B B
60 DTC135D4801030137 Trương Quang Thủy LỚP: KTPM_K12B B
61 DTC135D4801030136 Trần Thị Thương LỚP: KTPM_K12B B
62 DTC135D4801030139 Vũ Quyết Tiến LỚP: KTPM_K12B B
63 DTC135D4801020111 Dương Xuân Tùng LỚP: KTPM_K12B B
64 DTC135D4801030145 Nguyễn Đức Tuyên LỚP: KTPM_K12B B
65 DTC135D4802010117 Hầu Thị Dung LỚP: CNTT_K12B B
66 DTC135D4802010379 Đỗ Bình Dương LỚP: CNTT_K12B B
67 DTC135D4802010120 Đỗ Thị Đào LỚP: CNTT_K12B B
68 DTC135D4802010313 Phạm Thị Đào LỚP: CNTT_K12B B
69 DTC135D4802010123 Tạ Văn Đông LỚP: CNTT_K12B B
70 DTC135D4801030014 Dương Thị Hiền LỚP: CNTT_K12B B
71 DTC135D4802010131 Phạm Văn Học LỚP: CNTT_K12B B
72 DTC135D4802010135 Cao Xuân Hưng LỚP: CNTT_K12B B
73 DTC135D4802010138 Hà Sĩ Khánh LỚP: CNTT_K12B B
74 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B B
75 DTC135D4801020323 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12B B
76 DTC135D4802010142 Hà Thị Mai LỚP: CNTT_K12B B
77 DTC135D4802010148 Vi Văn Phúc LỚP: CNTT_K12B B
78 DTC135D4802010149 Nguyễn Thị Thu Phương LỚP: CNTT_K12B B
79 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B B
80 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B B
81 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt LỚP: CNTT_K12B B
82 DTC135D3404050180 Mùa A Dông LỚP: HTTT_K12A B
83 DTC135D4802010263 Đỗ Thị Hồng LỚP: HTTT_K12A B
84 DTC135D4802010631 Hoàng Thị Thu Huyền LỚP: HTTT_K12A B
85 DTC135D4802010459 Đỗ Thị Kiều Oanh LỚP: HTTT_K12A B
86 DTC135D4801040029 Đào Bá Phương LỚP: HTTT_K12A B
87 DTC135D4802010152 Hoàng Minh Son LỚP: HTTT_K12A B
88 DTC135D4801040006 Nguyễn Thị Thảo LỚP: HTTT_K12A B
89 DTC135D4802010288 Phạm Văn Thắng LỚP: HTTT_K12A B
90 DTC135D4802010162 Đỗ Văn Tiến LỚP: HTTT_K12A B
91 DTC135D4801040034 Phạm Quỳnh Trang LỚP: HTTT_K12A B
92 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C B
93 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C B
94 DTC135D4802010221 Nguyễn Thị Thắm LỚP: CNTT_K12C B
95 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C B
96 DTC135D4802010229 Hoàng Thị Thủy LỚP: CNTT_K12C B
97 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C B
98 DTC135D4802010231 Đàm Văn Toản LỚP: CNTT_K12C B
99 DTC135D4802010237 Hoàng Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12C B
100 DTC135D4802010499 Trần Lệnh Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E B
101 DTC135D4802010600 Nguyễn Chí Công LỚP: CNTT_K12E B
102 DTC135D4802010507 Nguyễn Hán Dư LỚP: CNTT_K12E B
103 DTC135D4802010512 Nguyễn Mạnh Đạt LỚP: CNTT_K12E B
104 DTC135D4802010514 Hà Trung Đôn LỚP: CNTT_K12E B
105 DTC135D4802010616 Dương Thị Hằng LỚP: CNTT_K12E B
106 DTC135D4802010526 Lâm Thị Hoa LỚP: CNTT_K12E B
107 DTC135D4802010627 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: CNTT_K12E B
108 DTC135D4802010535 Ngô Văn Huy LỚP: CNTT_K12E B
109 DTC135D4802010544 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12E B
110 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E B
111 DTC135D4802011510 Lê Văn Phi LỚP: CNTT_K12E B
112 DTC135D4802010285 Đỗ Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E B
113 DTC135D4802010568 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12E B
114 DTC135D4802010667 Nguyễn Hữu Thường LỚP: CNTT_K12E B
115 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang LỚP: CNTT_K12E B
116 DTC135D4802010582 Dương Anh Tú LỚP: CNTT_K12E B
117 DTC135D4801020001 La Đức Anh LỚP: TT&MMT_K12A B
118 DTC135D4801020212 Đậu Thị Bình LỚP: TT&MMT_K12A B
119 DTC135D4801020012 Vàng A Di LỚP: TT&MMT_K12A B
120 DTC135D4801020016 Triệu Trung Hiếu LỚP: TT&MMT_K12A B
121 DTC135D4801020089 Nguyễn Quang Khánh LỚP: TT&MMT_K12A B
122 DTC135D4801020090 Lê Phúc Lâm LỚP: TT&MMT_K12A B
123 DTC135D4801020024 Nguyễn Thị Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A B
124 DTC135D4801020025 Nguyễn Việt Nguyên LỚP: TT&MMT_K12A B
125 DTC135D4801020027 Vũ Hoài Ninh LỚP: TT&MMT_K12A B
126 DTC135D4801020029 Hoàng Ngọc Thái LỚP: TT&MMT_K12A B
127 DTC135D4801020032 Hoàng Văn Thật LỚP: TT&MMT_K12A B
128 DTC135D4801020108 Lê Thanh Trà LỚP: TT&MMT_K12A B
129 DTC135D4801020035 Lưu Thị Quỳnh Trang LỚP: TT&MMT_K12A B
130 DTC135D4802010233 Phạm Thị Thuỳ Trang LỚP: TT&MMT_K12A B
131 DTC135D4801020038 Nguyễn Duy Tư LỚP: TT&MMT_K12A B