Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN MAT123_Toán cao cấp 3 (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010400 Triệu Đức An LỚP: KHMT_K12A C
2 DTC135D4802010401 Dương Hữu Anh LỚP: KHMT_K12A C
3 DTC135D4802010257 Trần Văn Hà LỚP: KHMT_K12A C
4 DTC135D4801010025 Nguyễn Thị Ngọc Huyền LỚP: KHMT_K12A C
5 DTC135D4802010273 Bùi Văn Lý LỚP: KHMT_K12A C
6 DTC135D4801020303 Nguyễn Thị Hồng Nga LỚP: KHMT_K12A C
7 DTC135D4802010281 Quách Thị Phương LỚP: KHMT_K12A C
8 DTC135D4802010286 Nguyễn Trung Sơn LỚP: KHMT_K12A C
9 DTC135D4801010032 Hà Văn Tấn LỚP: KHMT_K12A C
10 DTC135D4801010035 Đặng quang Thuần LỚP: KHMT_K12A C
11 DTC135D4801030017 Vũ Thái Hoàng LỚP: KTPM_K12A C
12 DTC135D4801030018 Phạm Thanh Hưng LỚP: KTPM_K12A C
13 DTC135D4801030056 Ma Duy Khương LỚP: KTPM_K12A C
14 DTC135D5103020045 Hà Văn Minh LỚP: KTPM_K12A C
15 DTC135D4801030027 Lường Văn Nọi LỚP: KTPM_K12A C
16 DTC135D4801030029 Nông Văn Phương LỚP: KTPM_K12A C
17 DTC135D4801030030 Hoàng Ngọc Quang LỚP: KTPM_K12A C
18 DTC135D4801030037 Mạc Thị Thảo LỚP: KTPM_K12A C
19 DTC135D4801030039 Nông Duy Thiệu LỚP: KTPM_K12A C
20 DTC135D4801030040 Đinh Văn Tiến LỚP: KTPM_K12A C
21 DTC135D4801030045 Lê Văn Tuấn LỚP: KTPM_K12A C
22 DTC135D4801030052 Hoàng Quang Vinh LỚP: KTPM_K12A C
23 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh LỚP: CNTT_K12A C
24 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A C
25 DTC135D4802010050 Trần Văn Duy LỚP: CNTT_K12A C
26 DTC135D4802010051 Đào Quang Đại LỚP: CNTT_K12A C
27 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A C
28 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A C
29 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A C
30 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A C
31 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A C
32 DTC135D4801020312 Trần Trọng Quang Trinh LỚP: CNTT_K12A C
33 DTC135D4802010106 Bế Văn Viết LỚP: CNTT_K12A C
34 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D C
35 DTC135D4802010312 Nguyễn Thị Đào LỚP: CNTT_K12D C
36 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm LỚP: CNTT_K12D C
37 DTC135D4802010433 Nịnh Văn Hoàng LỚP: CNTT_K12D C
38 DTC135D4802010641 Lương Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12D C
39 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D C
40 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D C
41 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái LỚP: CNTT_K12D C
42 DTC135D4802010475 Nguyễn Văn Thịnh LỚP: CNTT_K12D C
43 DTC135D4801030080 La Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12B C
44 DTC135D4801030202 Vũ Hải Anh LỚP: KTPM_K12B C
45 DTC135D4801030081 Nguyễn Đình Bắc LỚP: KTPM_K12B C
46 DTC135D4801030095 Tô Thành Đồng LỚP: KTPM_K12B C
47 DTC135D4801030101 Nguyễn Thị Hồng LỚP: KTPM_K12B C
48 DTC135D5103040050 Lý Thanh Huân LỚP: KTPM_K12B C
49 DTC135D4801030200 Phùng Hữu Khánh LỚP: KTPM_K12B C
50 DTC135D4801030111 Trương Thị Lợi LỚP: KTPM_K12B C
51 DTC135D4801030113 Nguyễn Văn Mạnh LỚP: KTPM_K12B C
52 DTC135D4801030120 Bùi Minh Ngọc LỚP: KTPM_K12B C
53 DTC135D4801030186 Phạm Thị Thảo LỚP: KTPM_K12B C
54 DTC135D4801030137 Trương Quang Thủy LỚP: KTPM_K12B C
55 DTC135D4801030160 Quản Thanh Tùng LỚP: KTPM_K12B C
56 DTC135D5103020177 Vũ Quang Vinh LỚP: KTPM_K12B C
57 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B C
58 DTC135D4802010119 Nguyễn Khương Duy LỚP: CNTT_K12B C
59 DTC135D4802010379 Đỗ Bình Dương LỚP: CNTT_K12B C
60 DTC135D4802010127 Lê Thị Thu Hảo LỚP: CNTT_K12B C
61 DTC135D4802010131 Phạm Văn Học LỚP: CNTT_K12B C
62 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh LỚP: CNTT_K12B C
63 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B C
64 DTC135D4802010148 Vi Văn Phúc LỚP: CNTT_K12B C
65 DTC135D4801020320 Lê Hữu Thọ LỚP: CNTT_K12B C
66 DTC135D4802010161 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: CNTT_K12B C
67 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt LỚP: CNTT_K12B C
68 DTC135D4802010740 Nguyễn Quang Vũ LỚP: CNTT_K12B C
69 DTC135D4802010743 Nông Văn Chúc LỚP: HTTT_K12A C
70 DTC135D3404050180 Mùa A Dông LỚP: HTTT_K12A C
71 DTC135D4802010430 Lê Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A C
72 DTC135D4801040003 Nguyễn Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A C
73 DTC135D4802010436 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: HTTT_K12A C
74 DTC135D4802010438 Ngô Thị Hương LỚP: HTTT_K12A C
75 DTC135D4801030201 Hoàng Thị Thuỳ LỚP: HTTT_K12A C
76 DTC135D4802010182 Trần Văn Cường LỚP: CNTT_K12C C
77 DTC135D4802010310 Sùng A Đông LỚP: CNTT_K12C C
78 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C C
79 DTC135D4802010197 Triệu Bông Hồng LỚP: CNTT_K12C C
80 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C C
81 DTC135D4802010200 Hoàng Văn Hưng LỚP: CNTT_K12C C
82 DTC135D4802010702 Nguyễn Duy Long LỚP: CNTT_K12C C
83 DTC135D4802010801 Hoàng Pao Mìn LỚP: CNTT_K12C C
84 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C C
85 DTC135D4802010214 Bùi Thị Hải Như LỚP: CNTT_K12C C
86 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C C
87 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C C
88 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C C
89 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C C
90 DTC135D4802010235 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12C C
91 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C C
92 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân LỚP: CNTT_K12C C
93 DTC135D4802010591 Đinh Thế Anh LỚP: CNTT_K12E C
94 DTC135D4802010499 Trần Lệnh Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E C
95 DTC135D4802010503 Nông Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E C
96 DTC135D4802010512 Nguyễn Mạnh Đạt LỚP: CNTT_K12E C
97 DTC135D4802010514 Hà Trung Đôn LỚP: CNTT_K12E C
98 DTC135D4802010526 Lâm Thị Hoa LỚP: CNTT_K12E C
99 DTC135D4802010535 Ngô Văn Huy LỚP: CNTT_K12E C
100 DTC135D4802010563 Hoàng Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E C
101 DTC135D4802010285 Đỗ Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E C
102 DTC135D4801020001 La Đức Anh LỚP: TT&MMT_K12A C
103 DTC135D4801020306 Đoàn Minh Bắc LỚP: TT&MMT_K12A C
104 DTC135D4801020081 Đỗ Văn Hải LỚP: TT&MMT_K12A C
105 DTC155D4801030200 NUNTHAVONG Khamlar LỚP: TT&MMT_K12A C
106 DTC135D4801020021 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A C
107 DTC135D4801020098 Đỗ Thị Quyên LỚP: TT&MMT_K12A C
108 DTC135D4801020102 Đặng Thế Song LỚP: TT&MMT_K12A C
109 DTC135D4801020104 Trần Công Thành LỚP: TT&MMT_K12A C
110 DTC135D4801020032 Hoàng Văn Thật LỚP: TT&MMT_K12A C
111 DTC135D4801020107 Nguyễn Dương Toàn LỚP: TT&MMT_K12A C
112 DTC135D4801020037 Đỗ Ngọc Tú LỚP: TT&MMT_K12A C
113 DTC135D4801020038 Nguyễn Duy Tư LỚP: TT&MMT_K12A C
114 DTC135D4801020301 Lê Thanh Xuân LỚP: TT&MMT_K12A C