Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM A MÔN MAT123_Toán cao cấp 3 (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801010001 Vũ Tuấn Anh LỚP: KHMT_K12A A
2 DTC135D4802010601 Lê Thị Bích Diệp LỚP: KHMT_K12A A
3 DTC135D4801010002 Ngô Thị Yến Hoa LỚP: KHMT_K12A A
4 DTC135D4802010261 Trần Minh Hòa LỚP: KHMT_K12A A
5 DTC135D4802010432 Nguyễn Nam Hoàng LỚP: KHMT_K12A A
6 DTC135D4802010434 Nguyễn Thị Huê LỚP: KHMT_K12A A
7 DTC135D4801010100 Hoàng Văn Linh LỚP: KHMT_K12A A
8 DTC135D4802010453 Đàm Công Nam LỚP: KHMT_K12A A
9 DTC135D4801010037 Phạm Thị Trang LỚP: KHMT_K12A A
10 DTC135D4802010789 Phạm Thị Tươi LỚP: KHMT_K12A A
11 DTC135D4802010681 Nguyễn Văn Uy LỚP: KHMT_K12A A
12 DTC135D4801030012 Phương Quốc Hạnh LỚP: KTPM_K12A A
13 DTC135D510304086 Ngô Khánh Ly LỚP: KTPM_K12A A
14 DTC135D4801030026 Nguyễn Thị Ngân LỚP: KTPM_K12A A
15 DTC135D4801030028 Lưu Văn Phong LỚP: KTPM_K12A A
16 DTC135D4801030031 Nguyễn Thị Sao LỚP: KTPM_K12A A
17 DTC135D4801030032 Đỗ Anh Sơn LỚP: KTPM_K12A A
18 DTC135D4801030044 Lê Văn Tuân LỚP: KTPM_K12A A
19 DTC135D4802010043 Trương Tuyến Anh LỚP: CNTT_K12A A
20 DTC135D4802010059 Vi Thị Hằng LỚP: CNTT_K12A A
21 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A A
22 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A A
23 DTC135D4802010067 Trần Thị Hường LỚP: CNTT_K12A A
24 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A A
25 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A A
26 DTC135D4802010083 Trần Thuý Quỳnh LỚP: CNTT_K12A A
27 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang LỚP: CNTT_K12A A
28 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung LỚP: CNTT_K12A A
29 DTC135D4802010306 Nguyễn Thị Vân LỚP: CNTT_K12A A
30 DTC135D4802010407 Vũ Thanh Bình LỚP: CNTT_K12D A
31 DTC135D4802010605 Nguyễn Văn Đại LỚP: CNTT_K12D A
32 DTC135D4802010611 Phạm Hà Giang LỚP: CNTT_K12D A
33 DTC135d4802011000 Hoàng Thị Hạnh LỚP: CNTT_K12D A
34 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D A
35 DTC135D4802010450 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: CNTT_K12D A
36 DTC135D4802010472 Vũ Xuân Thành LỚP: CNTT_K12D A
37 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D A
38 DTC135D4802010302 Đoàn Quang Tuấn LỚP: CNTT_K12D A
39 DTC135D5103040100 Nguyễn Mạnh Báo LỚP: KTPM_K12B A
40 DTC135D4801030088 Trần Văn Cương LỚP: KTPM_K12B A
41 DTC135D4801030098 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh LỚP: KTPM_K12B A
42 DTC135D4801030100 Lê Thị Hợi LỚP: KTPM_K12B A
43 DTC135D4801030107 Chu Xuân Linh LỚP: KTPM_K12B A
44 DTC135D4801030176 Bùi Hoàng Lực LỚP: KTPM_K12B A
45 DTC135D4801030197 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: KTPM_K12B A
46 DTC135D4801030130 Đỗ Tấn Sang LỚP: KTPM_K12B A
47 DTC135D4801030136 Trần Thị Thương LỚP: KTPM_K12B A
48 DTC135D4801030140 Ngô Doãn Tình LỚP: KTPM_K12B A
49 DTC135D4801020110 Phạm Xuân Tú LỚP: KTPM_K12B A
50 DTC135D4801030144 Trần Thanh Tuấn LỚP: KTPM_K12B A
51 DTC135D4801020111 Dương Xuân Tùng LỚP: KTPM_K12B A
52 DTC135D4801030145 Nguyễn Đức Tuyên LỚP: KTPM_K12B A
53 DTC135D4801030150 Hoàng Thị Hải Yến LỚP: KTPM_K12B A
54 DTC135D4802010109 Dương Ngọc Anh LỚP: CNTT_K12B A
55 DTC135D4802010112 Trịnh Xuân Bách LỚP: CNTT_K12B A
56 DTC135D4802010117 Hầu Thị Dung LỚP: CNTT_K12B A
57 DTC135D4802010120 Đỗ Thị Đào LỚP: CNTT_K12B A
58 DTC135D4801030014 Dương Thị Hiền LỚP: CNTT_K12B A
59 DTC135D4802010135 Cao Xuân Hưng LỚP: CNTT_K12B A
60 DTC135D4802010149 Nguyễn Thị Thu Phương LỚP: CNTT_K12B A
61 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B A
62 DTC135D4802010155 Quách Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B A
63 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B A
64 DTC135D4802010263 Đỗ Thị Hồng LỚP: HTTT_K12A A
65 DTC135D4802010631 Hoàng Thị Thu Huyền LỚP: HTTT_K12A A
66 DTC135D4802010459 Đỗ Thị Kiều Oanh LỚP: HTTT_K12A A
67 DTC135D4801040029 Đào Bá Phương LỚP: HTTT_K12A A
68 DTC135D4802010152 Hoàng Minh Son LỚP: HTTT_K12A A
69 DTC135D4801040006 Nguyễn Thị Thảo LỚP: HTTT_K12A A
70 DTC135D4802010288 Phạm Văn Thắng LỚP: HTTT_K12A A
71 DTC135D4802010293 Lê Hà Thu LỚP: HTTT_K12A A
72 DTC135D4801040007 Hoàng Vũ Thanh Thủy LỚP: HTTT_K12A A
73 DTC135D4801040034 Phạm Quỳnh Trang LỚP: HTTT_K12A A
74 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C A
75 DTC135D4802010191 Nguyễn Văn Hải LỚP: CNTT_K12C A
76 DTC135D4802010709 Phạm Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C A
77 DTC135D4802010206 Nguyễn Thị Lan LỚP: CNTT_K12C A
78 DTC125D4802010164 Đặng Văn Quỳnh LỚP: CNTT_K12C A
79 DTC135D4802010221 Nguyễn Thị Thắm LỚP: CNTT_K12C A
80 DTC135D4802010229 Hoàng Thị Thủy LỚP: CNTT_K12C A
81 DTC135D4802010237 Hoàng Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12C A
82 DTC135D4802010239 Lý Thị Tuyết LỚP: CNTT_K12C A
83 DTC135D4802010500 Vũ Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E A
84 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E A
85 DTC135D4802010505 Phí Vinh Công LỚP: CNTT_K12E A
86 DTC135D4802010517 Hoàng Thị Hương Giang LỚP: CNTT_K12E A
87 DTC135D4802010520 Hoàng Văn Hải LỚP: CNTT_K12E A
88 DTC135D4802010524 Đinh Thị Hiền LỚP: CNTT_K12E A
89 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt LỚP: CNTT_K12E A
90 DTC135D4802010627 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: CNTT_K12E A
91 DTC135D4802010532 Lê Văn Hùng LỚP: CNTT_K12E A
92 DTC135D4802010630 Đỗ Ngọc Huy LỚP: CNTT_K12E A
93 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E A
94 DTC135D4802010554 Nguyễn Thị Oanh LỚP: CNTT_K12E A
95 DTC135D4802011510 Lê Văn Phi LỚP: CNTT_K12E A
96 DTC135D4802010556 Phạm Thị Phúc LỚP: CNTT_K12E A
97 DTC135D4802010561 Nguyễn Thị Thu Quyên LỚP: CNTT_K12E A
98 DTC135D4802010658 Trần Bá Sơn LỚP: CNTT_K12E A
99 DTC135D4802010667 Nguyễn Hữu Thường LỚP: CNTT_K12E A
100 DTC135D4802010578 Nguyễn Khánh Toàn LỚP: CNTT_K12E A
101 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang LỚP: CNTT_K12E A
102 DTC135D4802010582 Dương Anh Tú LỚP: CNTT_K12E A
103 DTC135D4802010585 Bùi Thanh Tùng LỚP: CNTT_K12E A
104 DTC135D5103010178 Trần Văn Tuyên LỚP: CNTT_K12E A
105 DTC135D4801020212 Đậu Thị Bình LỚP: TT&MMT_K12A A
106 DTC135D5103020035 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A A
107 DTC135D4801020167 Lục Văn Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A A
108 DTC135D4801020036 Nguyễn Đỗ Huyền Trang LỚP: TT&MMT_K12A A
109 DTC135D4801020112 Nguyễn Văn Tường LỚP: TT&MMT_K12A A