Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN MAL421_Máy học (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010401 Dương Hữu Anh LỚP: KHMT_K12A B
2 DTC135D4801010001 Vũ Tuấn Anh LỚP: KHMT_K12A B
3 DTC135D4802010601 Lê Thị Bích Diệp LỚP: KHMT_K12A B
4 DTC135D4802010421 Phạm Thế Giang LỚP: KHMT_K12A B
5 DTC135D4802010257 Trần Văn Hà LỚP: KHMT_K12A B
6 DTC135D4801010002 Ngô Thị Yến Hoa LỚP: KHMT_K12A B
7 DTC135D4802010434 Nguyễn Thị Huê LỚP: KHMT_K12A B
8 DTC135D4801010025 Nguyễn Thị Ngọc Huyền LỚP: KHMT_K12A B
9 DTC135D4802010066 Nguyễn Minh Hưng LỚP: KHMT_K12A B
10 DTC135D4802010629 Nguyễn Văn Hưởng LỚP: KHMT_K12A B
11 DTC135D4801010100 Hoàng Văn Linh LỚP: KHMT_K12A B
12 DTC135D4802010448 Nguyễn Đình Long LỚP: KHMT_K12A B
13 DTC135D4802010453 Đàm Công Nam LỚP: KHMT_K12A B
14 DTC135D4801020303 Nguyễn Thị Hồng Nga LỚP: KHMT_K12A B
15 DTC135D4802010278 Hà Thị Nguyệt LỚP: KHMT_K12A B
16 DTC135D4802010081 Cà Văn Phước LỚP: KHMT_K12A B
17 DTC135D4802010281 Quách Thị Phương LỚP: KHMT_K12A B
18 DTC135D4801010032 Hà Văn Tấn LỚP: KHMT_K12A B
19 DTC135D4801010035 Đặng quang Thuần LỚP: KHMT_K12A B
20 DTC135D4801010005 Vương Đình Tú LỚP: KHMT_K12A B
21 DTC135D4802010800 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: KHMT_K12A B
22 DTC135D4802010681 Nguyễn Văn Uy LỚP: KHMT_K12A B
23 DTC135D4802010491 Nghiêm Thị Thu Uyên LỚP: KHMT_K12A B
24 DTC135D3404050180 Mùa A Dông LỚP: HTTT_K12A B
25 DTC135D4801040003 Nguyễn Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A B
26 DTC135D4802010436 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: HTTT_K12A B
27 DTC135D4801040026 Nguyễn Sơn Lâm LỚP: HTTT_K12A B
28 DTC135D4802010162 Đỗ Văn Tiến LỚP: HTTT_K12A B
29 DTC135D4802010304 Nguyễn Ngọc Tùng LỚP: HTTT_K12A B