Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN MAL231_Vi xử lý - Hợp ngữ (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801010001 Vũ Tuấn Anh LỚP: KHMT_K12A C
2 DTC135D4801010002 Ngô Thị Yến Hoa LỚP: KHMT_K12A C
3 DTC135D4802010432 Nguyễn Nam Hoàng LỚP: KHMT_K12A C
4 DTC135D4801010025 Nguyễn Thị Ngọc Huyền LỚP: KHMT_K12A C
5 DTC135D4802010066 Nguyễn Minh Hưng LỚP: KHMT_K12A C
6 DTC135D4802010629 Nguyễn Văn Hưởng LỚP: KHMT_K12A C
7 DTC135D4802010448 Nguyễn Đình Long LỚP: KHMT_K12A C
8 DTC135D4802010453 Đàm Công Nam LỚP: KHMT_K12A C
9 DTC135D4802010281 Quách Thị Phương LỚP: KHMT_K12A C
10 DTC135D4802010286 Nguyễn Trung Sơn LỚP: KHMT_K12A C
11 DTC135D4801010037 Phạm Thị Trang LỚP: KHMT_K12A C
12 DTC135D4802010800 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: KHMT_K12A C
13 DTC135D4802010789 Phạm Thị Tươi LỚP: KHMT_K12A C
14 DTC135D4802010681 Nguyễn Văn Uy LỚP: KHMT_K12A C
15 DTC135D4802010491 Nghiêm Thị Thu Uyên LỚP: KHMT_K12A C
16 DTC135D4801030017 Vũ Thái Hoàng LỚP: KTPM_K12A C
17 DTC135D4801030018 Phạm Thanh Hưng LỚP: KTPM_K12A C
18 DTC135D510304086 Ngô Khánh Ly LỚP: KTPM_K12A C
19 DTC135D5103020045 Hà Văn Minh LỚP: KTPM_K12A C
20 DTC135D4801030029 Nông Văn Phương LỚP: KTPM_K12A C
21 DTC135D4801030030 Hoàng Ngọc Quang LỚP: KTPM_K12A C
22 DTC135D4801030038 Ngô Xuân Thế LỚP: KTPM_K12A C
23 DTC135D4801030039 Nông Duy Thiệu LỚP: KTPM_K12A C
24 DTC135D4801030044 Lê Văn Tuân LỚP: KTPM_K12A C
25 DTC135D4801030045 Lê Văn Tuấn LỚP: KTPM_K12A C
26 DTC135D4801030046 Lương Việt Tường LỚP: KTPM_K12A C
27 DTC135D4801030050 Nông Minh Việt LỚP: KTPM_K12A C
28 DTC135D4802010043 Trương Tuyến Anh LỚP: CNTT_K12A C
29 DTC135D4802010049 Lê Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12A C
30 DTC135D4802010059 Vi Thị Hằng LỚP: CNTT_K12A C
31 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A C
32 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A C
33 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A C
34 DTC135D4802010063 Dương Văn Hoài LỚP: CNTT_K12A C
35 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A C
36 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A C
37 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A C
38 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A C
39 DTC135D4802010082 Đỗ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12A C
40 DTC135D4802010083 Trần Thuý Quỳnh LỚP: CNTT_K12A C
41 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A C
42 DTC135D4802010289 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12A C
43 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A C
44 DTC135D4802010566 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A C
45 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh LỚP: CNTT_K12A C
46 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A C
47 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang LỚP: CNTT_K12A C
48 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A C
49 DTC135D4802010101 Nguyễn Văn Tú LỚP: CNTT_K12A C
50 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A C
51 DTC135D4802010104 Hà Sơn Tùng LỚP: CNTT_K12A C
52 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A C
53 DTC135D4802010306 Nguyễn Thị Vân LỚP: CNTT_K12A C
54 DTC135D4802010108 Nông Hải Yến LỚP: CNTT_K12A C
55 DTC135D4802010407 Vũ Thanh Bình LỚP: CNTT_K12D C
56 DTC135D4802010114 Thào Chư LỚP: CNTT_K12D C
57 DTC135D4802010411 Trần Thị Dịu LỚP: CNTT_K12D C
58 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D C
59 DTC135D4802010312 Nguyễn Thị Đào LỚP: CNTT_K12D C
60 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt LỚP: CNTT_K12D C
61 DTC135D4802010425 Nguyễn Văn Hán LỚP: CNTT_K12D C
62 DTC135d4802011000 Hoàng Thị Hạnh LỚP: CNTT_K12D C
63 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D C
64 DTC135D4802010450 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: CNTT_K12D C
65 DTC135D4802012007 Vũ Thị Mận LỚP: CNTT_K12D C
66 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D C
67 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D C
68 DTC135D4802010472 Vũ Xuân Thành LỚP: CNTT_K12D C
69 DTC135D4802010665 Nguyễn Hữu Thi LỚP: CNTT_K12D C
70 DTC135D4802010478 Cao Thị Thủy LỚP: CNTT_K12D C
71 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D C
72 DTC135D4801030082 Nguyễn Văn Ban LỚP: KTPM_K12B C
73 DTC135D4801030081 Nguyễn Đình Bắc LỚP: KTPM_K12B C
74 DTC135D4801030088 Trần Văn Cương LỚP: KTPM_K12B C
75 DTC135D4801030152 Bùi Văn Hạnh LỚP: KTPM_K12B C
76 DTC135D4801030101 Nguyễn Thị Hồng LỚP: KTPM_K12B C
77 DTC135D4801030100 Lê Thị Hợi LỚP: KTPM_K12B C
78 DTC135D3404050018 Hoàng Thị Huyền LỚP: KTPM_K12B C
79 DTC135D4801030107 Chu Xuân Linh LỚP: KTPM_K12B C
80 DTC135D4801030111 Trương Thị Lợi LỚP: KTPM_K12B C
81 DTC135D4801030120 Bùi Minh Ngọc LỚP: KTPM_K12B C
82 DTC135D4801030126 Nguyễn Thị Phương LỚP: KTPM_K12B C
83 DTC135D4801030130 Đỗ Tấn Sang LỚP: KTPM_K12B C
84 DTC135D4801020100 Trần Văn Sáng LỚP: KTPM_K12B C
85 DTC135D4801030137 Trương Quang Thủy LỚP: KTPM_K12B C
86 DTC135D4801030136 Trần Thị Thương LỚP: KTPM_K12B C
87 DTC135D4801030144 Trần Thanh Tuấn LỚP: KTPM_K12B C
88 DTC135D4801020111 Dương Xuân Tùng LỚP: KTPM_K12B C
89 DTC135D4801030145 Nguyễn Đức Tuyên LỚP: KTPM_K12B C
90 DTC135D4801030146 Vương Quang Tuyên LỚP: KTPM_K12B C
91 DTC135D5103020177 Vũ Quang Vinh LỚP: KTPM_K12B C
92 DTC135D4802010344 Trương Minh Vương LỚP: KTPM_K12B C
93 DTC135D4801030150 Hoàng Thị Hải Yến LỚP: KTPM_K12B C
94 DTC135D4802010109 Dương Ngọc Anh LỚP: CNTT_K12B C
95 DTC135D4802010112 Trịnh Xuân Bách LỚP: CNTT_K12B C
96 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B C
97 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B C
98 DTC135D4802010117 Hầu Thị Dung LỚP: CNTT_K12B C
99 DTC135D4802010119 Nguyễn Khương Duy LỚP: CNTT_K12B C
100 DTC135D4802010379 Đỗ Bình Dương LỚP: CNTT_K12B C
101 DTC135D4802010120 Đỗ Thị Đào LỚP: CNTT_K12B C
102 DTC135D4802010313 Phạm Thị Đào LỚP: CNTT_K12B C
103 DTC135D4802010127 Lê Thị Thu Hảo LỚP: CNTT_K12B C
104 DTC135D4801030014 Dương Thị Hiền LỚP: CNTT_K12B C
105 DTC135D4802010742 Lâm Thị Như Hoa LỚP: CNTT_K12B C
106 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B C
107 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng LỚP: CNTT_K12B C
108 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền LỚP: CNTT_K12B C
109 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều LỚP: CNTT_K12B C
110 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B C
111 DTC135D4802010142 Hà Thị Mai LỚP: CNTT_K12B C
112 DTC135D4802010148 Vi Văn Phúc LỚP: CNTT_K12B C
113 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B C
114 DTC135D4802010155 Quách Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B C
115 DTC135D4802010171 Nông Văn Tuyến LỚP: CNTT_K12B C
116 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt LỚP: CNTT_K12B C
117 DTC135D4802010263 Đỗ Thị Hồng LỚP: HTTT_K12A C
118 DTC135D4802010631 Hoàng Thị Thu Huyền LỚP: HTTT_K12A C
119 DTC135D4802010438 Ngô Thị Hương LỚP: HTTT_K12A C
120 DTC135D4802010459 Đỗ Thị Kiều Oanh LỚP: HTTT_K12A C
121 DTC135D4802010152 Hoàng Minh Son LỚP: HTTT_K12A C
122 DTC135D4802010293 Lê Hà Thu LỚP: HTTT_K12A C
123 DTC135D4801040007 Hoàng Vũ Thanh Thủy LỚP: HTTT_K12A C
124 DTC135D4801040034 Phạm Quỳnh Trang LỚP: HTTT_K12A C
125 DTC135D4802010304 Nguyễn Ngọc Tùng LỚP: HTTT_K12A C
126 DTC135D4801040009 Lưu Văn Vượng LỚP: HTTT_K12A C
127 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C C
128 DTC135D4802010191 Nguyễn Văn Hải LỚP: CNTT_K12C C
129 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C C
130 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C C
131 DTC13ND4802010001 Ngô Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C C
132 DTC135D4802010206 Nguyễn Thị Lan LỚP: CNTT_K12C C
133 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C C
134 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C C
135 DTC135D4802010229 Hoàng Thị Thủy LỚP: CNTT_K12C C
136 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C C
137 DTC135D4802010236 Dương Hữu Tuấn LỚP: CNTT_K12C C
138 DTC135D4802010237 Hoàng Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12C C
139 DTC135D4802010239 Lý Thị Tuyết LỚP: CNTT_K12C C
140 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E C
141 DTC135D4802010507 Nguyễn Hán Dư LỚP: CNTT_K12E C
142 DTC135D4802010514 Hà Trung Đôn LỚP: CNTT_K12E C
143 DTC135D4802010608 Phạm Văn Đông LỚP: CNTT_K12E C
144 DTC135D4802010517 Hoàng Thị Hương Giang LỚP: CNTT_K12E C
145 DTC135D4802010616 Dương Thị Hằng LỚP: CNTT_K12E C
146 DTC135D4802010524 Đinh Thị Hiền LỚP: CNTT_K12E C
147 DTC135D4802010532 Lê Văn Hùng LỚP: CNTT_K12E C
148 DTC135D4802010630 Đỗ Ngọc Huy LỚP: CNTT_K12E C
149 DTC135D4802010269 Tống Chung Kiên LỚP: CNTT_K12E C
150 DTC135D4802010544 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12E C
151 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E C
152 DTC135D4802010554 Nguyễn Thị Oanh LỚP: CNTT_K12E C
153 DTC135D4802010556 Phạm Thị Phúc LỚP: CNTT_K12E C
154 DTC135D4802010561 Nguyễn Thị Thu Quyên LỚP: CNTT_K12E C
155 DTC135D4802010562 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12E C
156 DTC135D4802010285 Đỗ Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E C
157 DTC135D4802010568 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12E C
158 DTC135D4802010667 Nguyễn Hữu Thường LỚP: CNTT_K12E C
159 DTC135D4802010585 Bùi Thanh Tùng LỚP: CNTT_K12E C
160 DTC135D5103010178 Trần Văn Tuyên LỚP: CNTT_K12E C
161 DTC135D4801020005 Trần Văn Bắc LỚP: TT&MMT_K12A C
162 DTC135D4801020081 Đỗ Văn Hải LỚP: TT&MMT_K12A C
163 DTC135D4801020082 Phạm Ngọc Hải LỚP: TT&MMT_K12A C
164 DTC125D4801020009 Trịnh Đức Hạnh LỚP: TT&MMT_K12A C
165 DTC135D4801020087 Nguyễn Anh Hùng LỚP: TT&MMT_K12A C
166 DTC135D4801030155 Nguyễn Thị Huyền LỚP: TT&MMT_K12A C
167 DTC135D4801020018 Nguyễn Ngọc Hưng LỚP: TT&MMT_K12A C
168 DTC135D4801020021 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A C
169 DTC135D4801020090 Lê Phúc Lâm LỚP: TT&MMT_K12A C
170 DTC135D4801020167 Lục Văn Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A C
171 DTC135D4801020026 Nguyễn Hữu Ninh LỚP: TT&MMT_K12A C
172 DTC135D4801020102 Đặng Thế Song LỚP: TT&MMT_K12A C
173 DTC135D4801020032 Hoàng Văn Thật LỚP: TT&MMT_K12A C
174 DTC135D4801020108 Lê Thanh Trà LỚP: TT&MMT_K12A C
175 DTC135D4801020037 Đỗ Ngọc Tú LỚP: TT&MMT_K12A C
176 DTC135D4801020042 Nguyễn Thanh Tùng LỚP: TT&MMT_K12A C
177 DTC135D4801020301 Lê Thanh Xuân LỚP: TT&MMT_K12A C