Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM NONE MÔN KLT333_Kỹ thuật lập trình nâng cao (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh LỚP: CNTT_K12A F
2 DTC135D4802010043 Trương Tuyến Anh LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
3 DTC135D4802010044 Hoàng Hữu Bách LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
4 DTC135D4801020302 Nguyễn Thành Dũng LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
5 DTC135D4802010050 Trần Văn Duy LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
6 DTC135D4802010054 Nguyễn Hữu Đỉnh LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
7 DTC135D4802010056 Kiều Minh Đức LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
8 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
9 DTC135D4802010058 Đặng Duy Hải LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
10 DTC135D4802010059 Vi Thị Hằng LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
11 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
12 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
13 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
14 DTC135D4802010063 Dương Văn Hoài LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
15 DTC135D4802010067 Trần Thị Hường LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
16 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
17 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
18 DTC135D4802010271 Hà Thị Ngọc Linh LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
19 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
20 DTC135D4802010074 Lương Đình Mạnh LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
21 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
22 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
23 DTC155D4802010309 APHAYVONG Phonephukdee LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
24 DTC135D4802010083 Trần Thuý Quỳnh LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
25 DTC155D4802010310 KEOSAENHOM Salunyou LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
26 DTC155D4802010311 MANYVONG Sathan LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
27 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
28 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
29 DTC135D4802010289 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
30 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
31 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
32 DTC135D4802010087 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A F
33 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
34 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
35 DTC135D4802010093 Nguyễn Anh Thư LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
36 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
37 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
38 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
39 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
40 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
41 DTC135D4802010104 Hà Sơn Tùng LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
42 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
43 DTC135D4802010306 Nguyễn Thị Vân LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
44 DTC135D4802010108 Nông Hải Yến LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
45 DTC135D4802010593 Nguyễn Lương Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
46 DTC135D4802010245 Trần Thị Anh LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
47 DTC135D4802010407 Vũ Thanh Bình LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
48 DTC135D4802010411 Trần Thị Dịu LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
49 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
50 DTC135D4802010312 Nguyễn Thị Đào LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
51 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
52 DTC135D3201040014 Nguyễn Xuân Đạt LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
53 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
54 DTC135D4802010611 Phạm Hà Giang LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
55 DTC135D4802010615 Trần Văn Hải LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
56 DTC135D4802010619 Hà Thị Hiền LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
57 DTC135D4802010780 Đặng Thị Minh Hoà LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
58 DTC135D4802010433 Nịnh Văn Hoàng LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
59 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
60 DTC135D4802010264 Nguyễn Hữu Hùng LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
61 DTC135D4802010266 Đỗ Thị Huyên LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
62 DTC135D4802010268 Đàm Quang Hỷ LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
63 DTC135D4801020305 Hoàng Đình Luân LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
64 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
65 DTC135D4802010641 Lương Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
66 DTC135D4802010450 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
67 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
68 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
69 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
70 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
71 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
72 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
73 DTC135D4802011100 Lữ Thị Thanh LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
74 DTC135D4802010472 Vũ Xuân Thành LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
75 DTC135D4802010478 Cao Thị Thủy LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
76 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
77 DTC135D4802010302 Đoàn Quang Tuấn LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
78 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
79 DTC135D4802010109 Dương Ngọc Anh LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
80 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
81 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
82 DTC135D4802010747 Phạm Thị Diện LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
83 DTC135D4802010117 Hầu Thị Dung LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
84 DTC135D4802010313 Phạm Thị Đào LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
85 DTC135D4802010121 Đỗ Văn Đạt LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
86 DTC135D4802010123 Tạ Văn Đông LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
87 DTC135D4801030014 Dương Thị Hiền LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
88 DTC135D4802010742 Lâm Thị Như Hoa LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
89 DTC125D4802010016 Đoàn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
90 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
91 DTC135D4801020234 Lường Tuấn Hùng LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
92 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
93 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
94 DTC135D4802010135 Cao Xuân Hưng LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
95 DTC135D4802010138 Hà Sĩ Khánh LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
96 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
97 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
98 DTC135D4801020323 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
99 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
100 DTC135D4802010142 Hà Thị Mai LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
101 DTC135D4802010320 Nguyễn Hữu Mạnh LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
102 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
103 DTC135D4802010145 Hoàng Thị Ngọc LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
104 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
105 DTC135D4802010149 Nguyễn Thị Thu Phương LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
106 DTC135D4802010156 Phạm Đức Thành LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
107 DTC135D4802010155 Quách Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
108 DTC135D4801020320 Lê Hữu Thọ LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
109 DTC135D4802010161 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
110 DTC135D4801020300 Hoàng Trung Tiến LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
111 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
112 DTC135D4802010166 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
113 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
114 DTC135D4802010169 Lâm Văn Tùng LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
115 DTC135D4802010170 Lê Ngọc Tùng LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
116 DTC135D4802010171 Nông Văn Tuyến LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
117 DTC135D4802010173 Tráng Seo Viện LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
118 DTC135D4802010740 Nguyễn Quang Vũ LỚP: CNTT_K12B F
119 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
120 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
121 DTC135D4802010703 Ma Văn Cương LỚP: CNTT_K12C F
122 DTC135D4802010182 Trần Văn Cường LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
123 DTC135D4802010189 Nguyễn Tuấn Đông LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
124 DTC135D4802010310 Sùng A Đông LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
125 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
126 DTC135D4802010191 Nguyễn Văn Hải LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
127 DTC135D4802010192 Chẩu Văn Hành LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
128 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
129 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
130 DTC135D4802010197 Triệu Bông Hồng LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
131 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
132 DTC135D4802010201 Ngô Tuấn Huy LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
133 DTC135D4802010309 Nông Quang Huy LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
134 DTC135D4802010200 Hoàng Văn Hưng LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
135 DTC13ND4802010001 Ngô Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
136 DTC135D4802010709 Phạm Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
137 DTC135D4802010206 Nguyễn Thị Lan LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
138 DTC13ND4802010003 Bùi Hồng Long LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
139 DTC135D4802010801 Hoàng Pao Mìn LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
140 DTC135D4802010214 Bùi Thị Hải Như LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
141 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
142 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
143 DTC135D4802010221 Nguyễn Thị Thắm LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
144 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
145 DTC135D4802010229 Hoàng Thị Thủy LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
146 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
147 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
148 DTC135D4802010231 Đàm Văn Toản LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
149 DTC135D4802010234 Sầm Quang Trung LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
150 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
151 DTC135D4802010236 Dương Hữu Tuấn LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
152 DTC135D4802010237 Hoàng Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
153 DTC135D4802010239 Lý Thị Tuyết LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
154 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
155 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
156 DTC135D4802010504 Nguyễn Văn Chung LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
157 DTC135D4802010506 Nguyễn Hùng Cường LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
158 DTC135D4802010507 Nguyễn Hán Dư LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
159 DTC135D4802010517 Hoàng Thị Hương Giang LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
160 DTC135D4802010520 Hoàng Văn Hải LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
161 DTC135D4802010616 Dương Thị Hằng LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
162 DTC135D4802010524 Đinh Thị Hiền LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
163 DTC135D4802010535 Ngô Văn Huy LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
164 DTC135D4802010270 Ma Nguyễn Lệnh LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
165 DTC135D4802010544 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
166 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
167 DTC135D4802010642 Nguyễn Duy Minh LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
168 DTC135D4802010554 Nguyễn Thị Oanh LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
169 DTC135D5103040007 Nguyễn Duy Phúc LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
170 DTC135D4802010556 Phạm Thị Phúc LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
171 DTC135D4802010561 Nguyễn Thị Thu Quyên LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
172 DTC135D4802010562 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
173 DTC135D4802010568 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
174 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
175 DTC135D4802011515 Vi Đình Trưởng LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
176 DTC135D4802010582 Dương Anh Tú LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
177 DTC135D4802010585 Bùi Thanh Tùng LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học