Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM A MÔN KLT333_Kỹ thuật lập trình nâng cao (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010049 Lê Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12A A
2 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A A
3 DTC135D4801020312 Trần Trọng Quang Trinh LỚP: CNTT_K12A A
4 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D A
5 DTC135D4802010110 Đoàn Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12B A
6 DTC135D4802010148 Vi Văn Phúc LỚP: CNTT_K12B A
7 DTC135D4802010706 Nguyễn Văn Bình LỚP: CNTT_K12C A
8 DTC135D4802010705 Lường Hồng Giang LỚP: CNTT_K12C A
9 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C A
10 DTC125D4802010164 Đặng Văn Quỳnh LỚP: CNTT_K12C A
11 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C A
12 DTC135D4802010235 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12C A
13 DTC135D4802010499 Trần Lệnh Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E A
14 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E A
15 DTC135D4802010503 Nông Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E A
16 DTC135D4802010505 Phí Vinh Công LỚP: CNTT_K12E A
17 DTC135D4802010606 Giang Văn Đạt LỚP: CNTT_K12E A
18 DTC135D4802010514 Hà Trung Đôn LỚP: CNTT_K12E A
19 DTC135D4802010627 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: CNTT_K12E A
20 DTC135D4802010532 Lê Văn Hùng LỚP: CNTT_K12E A
21 DTC135D4802010539 Phạm Hoàng Lan LỚP: CNTT_K12E A
22 DTC135D4802010644 Đoàn Thanh Nam LỚP: CNTT_K12E A
23 DTC135D4802010667 Nguyễn Hữu Thường LỚP: CNTT_K12E A
24 DTC135D5103010178 Trần Văn Tuyên LỚP: CNTT_K12E A