Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM D MÔN ITP321_Quản lý dự án CNTT (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801030002 Hướng Xuân Bắc LỚP: KTPM_K12A D
2 DTC135D4801030010 Vũ Thanh Hà LỚP: KTPM_K12A D
3 DTC135D4801030011 Trần Văn Hải LỚP: KTPM_K12A D
4 DTC135D4801030016 Nông Văn Hoạch LỚP: KTPM_K12A D
5 DTC135D4801030017 Vũ Thái Hoàng LỚP: KTPM_K12A D
6 DTC135D4801030025 Thái Phương Nam LỚP: KTPM_K12A D
7 DTC135D4801030027 Lường Văn Nọi LỚP: KTPM_K12A D
8 DTC135D4801030034 Trần Tấn Tài LỚP: KTPM_K12A D
9 DTC135D4801030036 Quách Duy Thắng LỚP: KTPM_K12A D
10 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A D
11 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A D
12 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A D
13 DTC135D4801020312 Trần Trọng Quang Trinh LỚP: CNTT_K12A D
14 DTC135D4802010605 Nguyễn Văn Đại LỚP: CNTT_K12D D
15 DTC135D4802010268 Đàm Quang Hỷ LỚP: CNTT_K12D D
16 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D D
17 DTC135D4801030080 La Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12B D
18 DTC135D4801030202 Vũ Hải Anh LỚP: KTPM_K12B D
19 DTC135D4801030092 Trần Đạt LỚP: KTPM_K12B D
20 DTC135D4801030094 Dương Thành Đô LỚP: KTPM_K12B D
21 DTC135D4801030095 Tô Thành Đồng LỚP: KTPM_K12B D
22 DTC135D4801030101 Nguyễn Thị Hồng LỚP: KTPM_K12B D
23 DTC135D4801030107 Chu Xuân Linh LỚP: KTPM_K12B D
24 DTC135D4801030176 Bùi Hoàng Lực LỚP: KTPM_K12B D
25 DTC135D4801030115 Hoàng Văn Nam LỚP: KTPM_K12B D
26 DTC135D4801030136 Trần Thị Thương LỚP: KTPM_K12B D
27 DTC125D4802010016 Đoàn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12B D
28 DTC135D4801020234 Lường Tuấn Hùng LỚP: CNTT_K12B D
29 DTC135D4802010138 Hà Sĩ Khánh LỚP: CNTT_K12B D
30 DTC135D4801020323 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12B D
31 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện LỚP: CNTT_K12B D
32 DTC135D4802010166 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12B D
33 DTC135D4802010171 Nông Văn Tuyến LỚP: CNTT_K12B D
34 DTC135D4801040026 Nguyễn Sơn Lâm LỚP: HTTT_K12A D
35 DTC135D4802010703 Ma Văn Cương LỚP: CNTT_K12C D
36 DTC135D4802010705 Lường Hồng Giang LỚP: CNTT_K12C D
37 DTC13ND4802010003 Bùi Hồng Long LỚP: CNTT_K12C D
38 DTC135D4802010222 Nguyễn Công Thắng LỚP: CNTT_K12C D
39 DTC135D4802010234 Sầm Quang Trung LỚP: CNTT_K12C D
40 DTC135D4802010591 Đinh Thế Anh LỚP: CNTT_K12E D
41 DTC135D4802010600 Nguyễn Chí Công LỚP: CNTT_K12E D
42 DTC135D4802010249 Đỗ Mạnh Cường LỚP: CNTT_K12E D
43 DTC135D4802011500 Bàn Văn Dương LỚP: CNTT_K12E D
44 DTC135D4802010512 Nguyễn Mạnh Đạt LỚP: CNTT_K12E D
45 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt LỚP: CNTT_K12E D
46 DTC135D4802010269 Tống Chung Kiên LỚP: CNTT_K12E D
47 DTC135D4802010642 Nguyễn Duy Minh LỚP: CNTT_K12E D
48 DTC135D4802010563 Hoàng Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E D
49 DTC135D4802010572 Đỗ Xuân Thu LỚP: CNTT_K12E D
50 DTC135D4802010578 Nguyễn Khánh Toàn LỚP: CNTT_K12E D
51 DTC135D4802011515 Vi Đình Trưởng LỚP: CNTT_K12E D