Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN ITP321_Quản lý dự án CNTT (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801030026 Nguyễn Thị Ngân LỚP: KTPM_K12A B
2 DTC135D4801030031 Nguyễn Thị Sao LỚP: KTPM_K12A B
3 DTC135D4802010043 Trương Tuyến Anh LỚP: CNTT_K12A B
4 DTC135D4802010058 Đặng Duy Hải LỚP: CNTT_K12A B
5 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A B
6 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A B
7 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A B
8 DTC135D4802010067 Trần Thị Hường LỚP: CNTT_K12A B
9 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A B
10 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A B
11 DTC155D4802010309 APHAYVONG Phonephukdee LỚP: CNTT_K12A B
12 DTC155D4802010310 KEOSAENHOM Salunyou LỚP: CNTT_K12A B
13 DTC155D4802010311 MANYVONG Sathan LỚP: CNTT_K12A B
14 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A B
15 DTC135D4802010093 Nguyễn Anh Thư LỚP: CNTT_K12A B
16 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A B
17 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A B
18 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung LỚP: CNTT_K12A B
19 DTC135D4802010306 Nguyễn Thị Vân LỚP: CNTT_K12A B
20 DTC135D4802010108 Nông Hải Yến LỚP: CNTT_K12A B
21 DTC135D4802010411 Trần Thị Dịu LỚP: CNTT_K12D B
22 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D B
23 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm LỚP: CNTT_K12D B
24 DTC135D4802010619 Hà Thị Hiền LỚP: CNTT_K12D B
25 DTC135D4802012007 Vũ Thị Mận LỚP: CNTT_K12D B
26 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12D B
27 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D B
28 DTC135D4801030082 Nguyễn Văn Ban LỚP: KTPM_K12B B
29 DTC135D4801030098 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh LỚP: KTPM_K12B B
30 DTC135D4801020110 Phạm Xuân Tú LỚP: KTPM_K12B B
31 DTC135D4802010110 Đoàn Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12B B
32 DTC135D4802010313 Phạm Thị Đào LỚP: CNTT_K12B B
33 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền LỚP: CNTT_K12B B
34 DTC135D4802010135 Cao Xuân Hưng LỚP: CNTT_K12B B
35 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý LỚP: CNTT_K12B B
36 DTC135D4802010142 Hà Thị Mai LỚP: CNTT_K12B B
37 DTC135D4802010155 Quách Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B B
38 DTC135D4802010743 Nông Văn Chúc LỚP: HTTT_K12A B
39 DTC135D4802010430 Lê Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A B
40 DTC135D4802010263 Đỗ Thị Hồng LỚP: HTTT_K12A B
41 DTC135D4802010631 Hoàng Thị Thu Huyền LỚP: HTTT_K12A B
42 DTC135D4802010459 Đỗ Thị Kiều Oanh LỚP: HTTT_K12A B
43 DTC135D4801040006 Nguyễn Thị Thảo LỚP: HTTT_K12A B
44 DTC135D4801030201 Hoàng Thị Thuỳ LỚP: HTTT_K12A B
45 DTC135D4801040007 Hoàng Vũ Thanh Thủy LỚP: HTTT_K12A B
46 DTC135D4801040034 Phạm Quỳnh Trang LỚP: HTTT_K12A B
47 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C B
48 DTC135D4802010182 Trần Văn Cường LỚP: CNTT_K12C B
49 DTC135D4802010191 Nguyễn Văn Hải LỚP: CNTT_K12C B
50 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C B
51 DTC135D4802010197 Triệu Bông Hồng LỚP: CNTT_K12C B
52 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C B
53 DTC135D4802010206 Nguyễn Thị Lan LỚP: CNTT_K12C B
54 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C B
55 DTC135D4802010221 Nguyễn Thị Thắm LỚP: CNTT_K12C B
56 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C B
57 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C B
58 DTC135D4802010506 Nguyễn Hùng Cường LỚP: CNTT_K12E B
59 DTC135D4802010562 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12E B
60 DTC135D4802010585 Bùi Thanh Tùng LỚP: CNTT_K12E B
61 DTC155D4801030200 NUNTHAVONG Khamlar LỚP: TT&MMT_K12A B
62 DTC155D4801030202 SAELEE Naichien LỚP: TT&MMT_K12A B