Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM D MÔN ISE222_Nhập môn công nghệ phần mềm (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801020010 Quàng Văn Cường LỚP: TT&MMT_K12A D
2 DTC135D4801020015 Bùi Lệ Hảo LỚP: TT&MMT_K12A D
3 DTC135D4801020019 Hoàng Quốc Huy LỚP: TT&MMT_K12A D
4 DTC135D4801020089 Nguyễn Quang Khánh LỚP: TT&MMT_K12A D
5 DTC135D4801020023 Chu Thuỳ Linh LỚP: TT&MMT_K12A D
6 DTC125D4801020015 Nguyễn Xuân Mạnh LỚP: TT&MMT_K12A D
7 DTC135D4801020092 Lê Tuấn Minh LỚP: TT&MMT_K12A D
8 DTC135D4801020025 Nguyễn Việt Nguyên LỚP: TT&MMT_K12A D
9 DTC135D4801020104 Trần Công Thành LỚP: TT&MMT_K12A D
10 DTC135D4801020031 Vy Nghĩa Thành LỚP: TT&MMT_K12A D
11 DTC135D4801020107 Nguyễn Dương Toàn LỚP: TT&MMT_K12A D
12 DTC135D4801020035 Lưu Thị Quỳnh Trang LỚP: TT&MMT_K12A D
13 DTC135D4801020037 Đỗ Ngọc Tú LỚP: TT&MMT_K12A D
14 DTC135D4801020046 Lường Văn Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A D
15 DTC135D4801020038 Nguyễn Duy Tư LỚP: TT&MMT_K12A D
16 DTC135D4801020112 Nguyễn Văn Tường LỚP: TT&MMT_K12A D