Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN ISE222_Nhập môn công nghệ phần mềm (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC125D4801020009 Trịnh Đức Hạnh LỚP: TT&MMT_K12A B
2 DTC135D4801030155 Nguyễn Thị Huyền LỚP: TT&MMT_K12A B
3 DTC135D4801020026 Nguyễn Hữu Ninh LỚP: TT&MMT_K12A B