Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM D MÔN INT221_Lý thuyết thông tin (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010400 Triệu Đức An LỚP: KHMT_K12A D
2 DTC135D4802010255 Trần Văn Đông LỚP: KHMT_K12A D
3 DTC135D4801020308 Lò Văn Ngọc LỚP: KHMT_K12A D
4 DTC135D4802010081 Cà Văn Phước LỚP: KHMT_K12A D
5 DTC135D4801010032 Hà Văn Tấn LỚP: KHMT_K12A D
6 DTC135D4801030002 Hướng Xuân Bắc LỚP: KTPM_K12A D
7 DTC135D4801030005 Giàng A Dính LỚP: KTPM_K12A D
8 DTC135D4801030008 Phạm Công Đức LỚP: KTPM_K12A D
9 DTC135D4801030011 Trần Văn Hải LỚP: KTPM_K12A D
10 DTC135D4801030016 Nông Văn Hoạch LỚP: KTPM_K12A D
11 DTC135D4801030025 Thái Phương Nam LỚP: KTPM_K12A D
12 DTC135D4801020322 Nguyễn Thiên Sơn LỚP: KTPM_K12A D
13 DTC135D4801030036 Quách Duy Thắng LỚP: KTPM_K12A D
14 DTC135D4801030045 Lê Văn Tuấn LỚP: KTPM_K12A D
15 DTC135D4801030047 Nguyễn Văn Tường LỚP: KTPM_K12A D
16 DTC135D4801030050 Nông Minh Việt LỚP: KTPM_K12A D
17 DTC135D4801030051 Vũ Văn Việt LỚP: KTPM_K12A D
18 DTC135D4801030052 Hoàng Quang Vinh LỚP: KTPM_K12A D
19 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh LỚP: CNTT_K12A D
20 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A D
21 DTC135D4802010049 Lê Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12A D
22 DTC135D4802010050 Trần Văn Duy LỚP: CNTT_K12A D
23 DTC135D4802010054 Nguyễn Hữu Đỉnh LỚP: CNTT_K12A D
24 DTC135D4802010058 Đặng Duy Hải LỚP: CNTT_K12A D
25 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A D
26 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A D
27 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A D
28 DTC135D4802010082 Đỗ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12A D
29 DTC155D4802010311 MANYVONG Sathan LỚP: CNTT_K12A D
30 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A D
31 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A D
32 DTC135D4801020312 Trần Trọng Quang Trinh LỚP: CNTT_K12A D
33 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A D
34 DTC135D4802010599 Bùi Văn Chương LỚP: CNTT_K12D D
35 DTC135D4802012004 Lê Văn Cương LỚP: CNTT_K12D D
36 DTC135D4802010605 Nguyễn Văn Đại LỚP: CNTT_K12D D
37 DTC135D3201040014 Nguyễn Xuân Đạt LỚP: CNTT_K12D D
38 DTC135D4802010615 Trần Văn Hải LỚP: CNTT_K12D D
39 DTC135D4802010433 Nịnh Văn Hoàng LỚP: CNTT_K12D D
40 DTC135D4802010268 Đàm Quang Hỷ LỚP: CNTT_K12D D
41 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D D
42 DTC135D4802011100 Lữ Thị Thanh LỚP: CNTT_K12D D
43 DTC135D4802010665 Nguyễn Hữu Thi LỚP: CNTT_K12D D
44 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D D
45 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D D
46 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D D
47 DTC135D4801030080 La Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12B D
48 DTC135D4801030095 Tô Thành Đồng LỚP: KTPM_K12B D
49 DTC135D4801020234 Lường Tuấn Hùng LỚP: CNTT_K12B D
50 DTC135D4802010138 Hà Sĩ Khánh LỚP: CNTT_K12B D
51 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B D
52 DTC135D4802010171 Nông Văn Tuyến LỚP: CNTT_K12B D
53 DTC135D3404050180 Mùa A Dông LỚP: HTTT_K12A D
54 DTC135D4801040003 Nguyễn Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A D
55 DTC135D4802010436 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: HTTT_K12A D
56 DTC135D4802010745 Nông Đình Phán LỚP: HTTT_K12A D
57 DTC135D4801040005 Hà Văn Thân LỚP: HTTT_K12A D
58 DTC135D4802010162 Đỗ Văn Tiến LỚP: HTTT_K12A D
59 DTC135D4802010304 Nguyễn Ngọc Tùng LỚP: HTTT_K12A D
60 DTC135D4802010177 Nguyễn Việt Anh LỚP: CNTT_K12C D
61 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C D
62 DTC135D4802010700 Nông Văn Bình LỚP: CNTT_K12C D
63 DTC135D4802010703 Ma Văn Cương LỚP: CNTT_K12C D
64 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C D
65 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C D
66 DTC135D4802010309 Nông Quang Huy LỚP: CNTT_K12C D
67 DTC13ND4802010001 Ngô Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C D
68 DTC135D4802010226 Vũ Văn Thật LỚP: CNTT_K12C D
69 DTC135D4802010231 Đàm Văn Toản LỚP: CNTT_K12C D
70 DTC135D4802010500 Vũ Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E D
71 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E D
72 DTC135D4802010600 Nguyễn Chí Công LỚP: CNTT_K12E D
73 DTC135D4802011500 Bàn Văn Dương LỚP: CNTT_K12E D
74 DTC135D4802010512 Nguyễn Mạnh Đạt LỚP: CNTT_K12E D
75 DTC135D4802010616 Dương Thị Hằng LỚP: CNTT_K12E D
76 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt LỚP: CNTT_K12E D
77 DTC135D4802010269 Tống Chung Kiên LỚP: CNTT_K12E D
78 DTC135D4802010563 Hoàng Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E D
79 DTC135D4801020001 La Đức Anh LỚP: TT&MMT_K12A D
80 DTC135D4801020150 Phạm Tuấn Anh LỚP: TT&MMT_K12A D
81 DTC135D4801020005 Trần Văn Bắc LỚP: TT&MMT_K12A D
82 DTC135D4801020010 Quàng Văn Cường LỚP: TT&MMT_K12A D
83 DTC135D4801020012 Vàng A Di LỚP: TT&MMT_K12A D
84 DTC135D4801020080 Nguyễn Đình Hà LỚP: TT&MMT_K12A D
85 DTC135D4801020015 Bùi Lệ Hảo LỚP: TT&MMT_K12A D
86 DTC135D4801020016 Triệu Trung Hiếu LỚP: TT&MMT_K12A D
87 DTC135D4801020087 Nguyễn Anh Hùng LỚP: TT&MMT_K12A D
88 DTC155D4801030200 NUNTHAVONG Khamlar LỚP: TT&MMT_K12A D
89 DTC155D4801030202 SAELEE Naichien LỚP: TT&MMT_K12A D
90 DTC135D4802012003 Nguyễn Quang Thái LỚP: TT&MMT_K12A D
91 DTC135D4801020104 Trần Công Thành LỚP: TT&MMT_K12A D
92 DTC135D4801020037 Đỗ Ngọc Tú LỚP: TT&MMT_K12A D
93 DTC135D4801020112 Nguyễn Văn Tường LỚP: TT&MMT_K12A D
94 DTC135D4801020301 Lê Thanh Xuân LỚP: TT&MMT_K12A D