Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM F MÔN IMP221_Xử lý ảnh (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010044 Hoàng Hữu Bách LỚP: CNTT_K12A F
2 DTC135D4802010074 Lương Đình Mạnh LỚP: CNTT_K12A F
3 DTC135D4801020323 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12B F
4 DTC135D4802010740 Nguyễn Quang Vũ LỚP: CNTT_K12B F
5 DTC125D4802010164 Đặng Văn Quỳnh LỚP: CNTT_K12C F
6 DTC135D4802010504 Nguyễn Văn Chung LỚP: CNTT_K12E F
7 DTC135D4802011515 Vi Đình Trưởng LỚP: CNTT_K12E F
8 DTC135D4801020087 Nguyễn Anh Hùng LỚP: TT&MMT_K12A F