Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN IMP221_Xử lý ảnh (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010400 Triệu Đức An LỚP: KHMT_K12A C
2 DTC135D4802010401 Dương Hữu Anh LỚP: KHMT_K12A C
3 DTC135D4802010066 Nguyễn Minh Hưng LỚP: KHMT_K12A C
4 DTC135D4802010629 Nguyễn Văn Hưởng LỚP: KHMT_K12A C
5 DTC135D4802010448 Nguyễn Đình Long LỚP: KHMT_K12A C
6 DTC135D4802010273 Bùi Văn Lý LỚP: KHMT_K12A C
7 DTC135D4801020308 Lò Văn Ngọc LỚP: KHMT_K12A C
8 DTC135D4801010035 Đặng quang Thuần LỚP: KHMT_K12A C
9 DTC135D4801010046 Nguyễn Duy Tín LỚP: KHMT_K12A C
10 DTC135D4802010800 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: KHMT_K12A C
11 DTC135D4802010681 Nguyễn Văn Uy LỚP: KHMT_K12A C
12 DTC135D4801030005 Giàng A Dính LỚP: KTPM_K12A C
13 DTC135D4802010051 Đào Quang Đại LỚP: CNTT_K12A C
14 DTC135D4802010058 Đặng Duy Hải LỚP: CNTT_K12A C
15 DTC135D4802010063 Dương Văn Hoài LỚP: CNTT_K12A C
16 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A C
17 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A C
18 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A C
19 DTC155D4802010309 APHAYVONG Phonephukdee LỚP: CNTT_K12A C
20 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A C
21 DTC135D4802010082 Đỗ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12A C
22 DTC155D4802010310 KEOSAENHOM Salunyou LỚP: CNTT_K12A C
23 DTC155D4802010311 MANYVONG Sathan LỚP: CNTT_K12A C
24 DTC135D4802010088 Lê Bá Thành LỚP: CNTT_K12A C
25 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A C
26 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh LỚP: CNTT_K12A C
27 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang LỚP: CNTT_K12A C
28 DTC135D4801020312 Trần Trọng Quang Trinh LỚP: CNTT_K12A C
29 DTC135D4802010101 Nguyễn Văn Tú LỚP: CNTT_K12A C
30 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A C
31 DTC135D4802010106 Bế Văn Viết LỚP: CNTT_K12A C
32 DTC135D4802010605 Nguyễn Văn Đại LỚP: CNTT_K12D C
33 DTC135D4802010312 Nguyễn Thị Đào LỚP: CNTT_K12D C
34 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt LỚP: CNTT_K12D C
35 DTC135D4802010615 Trần Văn Hải LỚP: CNTT_K12D C
36 DTC135D4802010425 Nguyễn Văn Hán LỚP: CNTT_K12D C
37 DTC135D4801020305 Hoàng Đình Luân LỚP: CNTT_K12D C
38 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D C
39 DTC135D4802011100 Lữ Thị Thanh LỚP: CNTT_K12D C
40 DTC135D4802010472 Vũ Xuân Thành LỚP: CNTT_K12D C
41 DTC135D4802010488 Trần Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12D C
42 DTC135D4802010121 Đỗ Văn Đạt LỚP: CNTT_K12B C
43 DTC135D4802010746 Lục Thị Hằng LỚP: CNTT_K12B C
44 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B C
45 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng LỚP: CNTT_K12B C
46 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh LỚP: CNTT_K12B C
47 DTC135D4802010148 Vi Văn Phúc LỚP: CNTT_K12B C
48 DTC135D4801020300 Hoàng Trung Tiến LỚP: CNTT_K12B C
49 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B C
50 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B C
51 DTC135D4802010169 Lâm Văn Tùng LỚP: CNTT_K12B C
52 DTC135D4802010173 Tráng Seo Viện LỚP: CNTT_K12B C
53 DTC135D3404050180 Mùa A Dông LỚP: HTTT_K12A C
54 DTC135D4801040003 Nguyễn Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A C
55 DTC135D4802010436 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: HTTT_K12A C
56 DTC135D4802010745 Nông Đình Phán LỚP: HTTT_K12A C
57 DTC135D4802010162 Đỗ Văn Tiến LỚP: HTTT_K12A C
58 DTC135D4802010304 Nguyễn Ngọc Tùng LỚP: HTTT_K12A C
59 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C C
60 DTC135D4802010706 Nguyễn Văn Bình LỚP: CNTT_K12C C
61 DTC135D4802010703 Ma Văn Cương LỚP: CNTT_K12C C
62 DTC135D4802010182 Trần Văn Cường LỚP: CNTT_K12C C
63 DTC135D4802010310 Sùng A Đông LỚP: CNTT_K12C C
64 DTC135D4802010705 Lường Hồng Giang LỚP: CNTT_K12C C
65 DTC135D4802010192 Chẩu Văn Hành LỚP: CNTT_K12C C
66 DTC135D4802010197 Triệu Bông Hồng LỚP: CNTT_K12C C
67 DTC135D4802010201 Ngô Tuấn Huy LỚP: CNTT_K12C C
68 DTC135D4802010200 Hoàng Văn Hưng LỚP: CNTT_K12C C
69 DTC135D4802010709 Phạm Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C C
70 DTC13ND4802010003 Bùi Hồng Long LỚP: CNTT_K12C C
71 DTC135D4802010801 Hoàng Pao Mìn LỚP: CNTT_K12C C
72 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc LỚP: CNTT_K12C C
73 DTC135D4802010214 Bùi Thị Hải Như LỚP: CNTT_K12C C
74 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong LỚP: CNTT_K12C C
75 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C C
76 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C C
77 DTC135D4802010234 Sầm Quang Trung LỚP: CNTT_K12C C
78 DTC135D4802010235 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12C C
79 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân LỚP: CNTT_K12C C
80 DTC135D4802010241 Hoàng Thế Vinh LỚP: CNTT_K12C C
81 DTC135D4802010591 Đinh Thế Anh LỚP: CNTT_K12E C
82 DTC135D4802010499 Trần Lệnh Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E C
83 DTC135D4802010503 Nông Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E C
84 DTC135D4802010600 Nguyễn Chí Công LỚP: CNTT_K12E C
85 DTC135D4802010505 Phí Vinh Công LỚP: CNTT_K12E C
86 DTC135D4802010249 Đỗ Mạnh Cường LỚP: CNTT_K12E C
87 DTC135D4802011500 Bàn Văn Dương LỚP: CNTT_K12E C
88 DTC135D4802010256 Nguyễn Trường Giang LỚP: CNTT_K12E C
89 DTC135D4802010616 Dương Thị Hằng LỚP: CNTT_K12E C
90 DTC135D4802010627 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: CNTT_K12E C
91 DTC135D4802010535 Ngô Văn Huy LỚP: CNTT_K12E C
92 DTC135D4802010269 Tống Chung Kiên LỚP: CNTT_K12E C
93 DTC135D4802010539 Phạm Hoàng Lan LỚP: CNTT_K12E C
94 DTC135D4802010658 Trần Bá Sơn LỚP: CNTT_K12E C
95 DTC135D4802010572 Đỗ Xuân Thu LỚP: CNTT_K12E C