Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN HPM321_Các mô hình tính toán hiệu năng cao (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010257 Trần Văn Hà LỚP: KHMT_K12A B
2 DTC135D4802010261 Trần Minh Hòa LỚP: KHMT_K12A B
3 DTC135D4802010453 Đàm Công Nam LỚP: KHMT_K12A B
4 DTC135D4801020303 Nguyễn Thị Hồng Nga LỚP: KHMT_K12A B
5 DTC135D4802010081 Cà Văn Phước LỚP: KHMT_K12A B
6 DTC135D4802010281 Quách Thị Phương LỚP: KHMT_K12A B
7 DTC135D4801010046 Nguyễn Duy Tín LỚP: KHMT_K12A B
8 DTC135D4802010800 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: KHMT_K12A B
9 DTC135D4802010491 Nghiêm Thị Thu Uyên LỚP: KHMT_K12A B