Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN HCM121_Tư tưởng Hồ Chí Minh (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010261 Trần Minh Hòa LỚP: KHMT_K12A C
2 DTC135D4802010434 Nguyễn Thị Huê LỚP: KHMT_K12A C
3 DTC135D4801010025 Nguyễn Thị Ngọc Huyền LỚP: KHMT_K12A C
4 DTC135D4802010081 Cà Văn Phước LỚP: KHMT_K12A C
5 DTC135D4802010286 Nguyễn Trung Sơn LỚP: KHMT_K12A C
6 DTC135D4801030005 Giàng A Dính LỚP: KTPM_K12A C
7 DTC135D4801030007 Nguyễn Văn Đạo LỚP: KTPM_K12A C
8 DTC135D4801030025 Thái Phương Nam LỚP: KTPM_K12A C
9 DTC135D4801030028 Lưu Văn Phong LỚP: KTPM_K12A C
10 DTC135D4801030038 Ngô Xuân Thế LỚP: KTPM_K12A C
11 DTC135D4801030045 Lê Văn Tuấn LỚP: KTPM_K12A C
12 DTC135D4802010049 Lê Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12A C
13 DTC135D4801020302 Nguyễn Thành Dũng LỚP: CNTT_K12A C
14 DTC135D4802010051 Đào Quang Đại LỚP: CNTT_K12A C
15 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A C
16 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A C
17 DTC155D4802010309 APHAYVONG Phonephukdee LỚP: CNTT_K12A C
18 DTC155D4802010310 KEOSAENHOM Salunyou LỚP: CNTT_K12A C
19 DTC155D4802010311 MANYVONG Sathan LỚP: CNTT_K12A C
20 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A C
21 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A C
22 DTC135D4801020312 Trần Trọng Quang Trinh LỚP: CNTT_K12A C
23 DTC135D4802010599 Bùi Văn Chương LỚP: CNTT_K12D C
24 DTC135D4802010611 Phạm Hà Giang LỚP: CNTT_K12D C
25 DTC135D4802010425 Nguyễn Văn Hán LỚP: CNTT_K12D C
26 DTC135D4802010780 Đặng Thị Minh Hoà LỚP: CNTT_K12D C
27 DTC135D4802010433 Nịnh Văn Hoàng LỚP: CNTT_K12D C
28 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D C
29 DTC135D4801020305 Hoàng Đình Luân LỚP: CNTT_K12D C
30 DTC135D4802010274 Nguyễn Thị Mai LỚP: CNTT_K12D C
31 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D C
32 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D C
33 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D C
34 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái LỚP: CNTT_K12D C
35 DTC135D4802010472 Vũ Xuân Thành LỚP: CNTT_K12D C
36 DTC135D4802010665 Nguyễn Hữu Thi LỚP: CNTT_K12D C
37 DTC135D4802010478 Cao Thị Thủy LỚP: CNTT_K12D C
38 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D C
39 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D C
40 DTC135D4801030080 La Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12B C
41 DTC135D4801030202 Vũ Hải Anh LỚP: KTPM_K12B C
42 DTC135D4801030101 Nguyễn Thị Hồng LỚP: KTPM_K12B C
43 DTC135D5103040050 Lý Thanh Huân LỚP: KTPM_K12B C
44 DTC135D4801030197 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: KTPM_K12B C
45 DTC135D4801030130 Đỗ Tấn Sang LỚP: KTPM_K12B C
46 DTC135D4801020100 Trần Văn Sáng LỚP: KTPM_K12B C
47 DTC135D4801030186 Phạm Thị Thảo LỚP: KTPM_K12B C
48 DTC135D4801030146 Vương Quang Tuyên LỚP: KTPM_K12B C
49 DTC135D4802010110 Đoàn Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12B C
50 DTC135D4802010119 Nguyễn Khương Duy LỚP: CNTT_K12B C
51 DTC135D4802010121 Đỗ Văn Đạt LỚP: CNTT_K12B C
52 DTC135D4802010742 Lâm Thị Như Hoa LỚP: CNTT_K12B C
53 DTC135D4802010131 Phạm Văn Học LỚP: CNTT_K12B C
54 DTC135D4802010138 Hà Sĩ Khánh LỚP: CNTT_K12B C
55 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều LỚP: CNTT_K12B C
56 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh LỚP: CNTT_K12B C
57 DTC135D4802010148 Vi Văn Phúc LỚP: CNTT_K12B C
58 DTC135D4802010156 Phạm Đức Thành LỚP: CNTT_K12B C
59 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B C
60 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B C
61 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt LỚP: CNTT_K12B C
62 DTC135D4802010743 Nông Văn Chúc LỚP: HTTT_K12A C
63 DTC135D3404050180 Mùa A Dông LỚP: HTTT_K12A C
64 DTC135D4801040003 Nguyễn Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A C
65 DTC135D4802010436 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: HTTT_K12A C
66 DTC135D4802010438 Ngô Thị Hương LỚP: HTTT_K12A C
67 DTC135D4802010745 Nông Đình Phán LỚP: HTTT_K12A C
68 DTC135D4801040029 Đào Bá Phương LỚP: HTTT_K12A C
69 DTC135D4801040007 Hoàng Vũ Thanh Thủy LỚP: HTTT_K12A C
70 DTC135D4802010162 Đỗ Văn Tiến LỚP: HTTT_K12A C
71 DTC135D4802010304 Nguyễn Ngọc Tùng LỚP: HTTT_K12A C
72 DTC135D4802010700 Nông Văn Bình LỚP: CNTT_K12C C
73 DTC135D4802010185 Nguyễn Văn Dương LỚP: CNTT_K12C C
74 DTC135D4802010189 Nguyễn Tuấn Đông LỚP: CNTT_K12C C
75 DTC135D4802010310 Sùng A Đông LỚP: CNTT_K12C C
76 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C C
77 DTC135D4802010191 Nguyễn Văn Hải LỚP: CNTT_K12C C
78 DTC135D4802010192 Chẩu Văn Hành LỚP: CNTT_K12C C
79 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong LỚP: CNTT_K12C C
80 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C C
81 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C C
82 DTC135D4802010222 Nguyễn Công Thắng LỚP: CNTT_K12C C
83 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C C
84 DTC135D4802010235 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12C C
85 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C C
86 DTC135D4802010249 Đỗ Mạnh Cường LỚP: CNTT_K12E C
87 DTC135D4802010514 Hà Trung Đôn LỚP: CNTT_K12E C
88 DTC135D4802010517 Hoàng Thị Hương Giang LỚP: CNTT_K12E C
89 DTC135D4802010532 Lê Văn Hùng LỚP: CNTT_K12E C
90 DTC135D4802010630 Đỗ Ngọc Huy LỚP: CNTT_K12E C
91 DTC135D4802010539 Phạm Hoàng Lan LỚP: CNTT_K12E C
92 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E C
93 DTC135D4802010546 Hoàng Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12E C
94 DTC135D4802011510 Lê Văn Phi LỚP: CNTT_K12E C
95 DTC135D4802010561 Nguyễn Thị Thu Quyên LỚP: CNTT_K12E C
96 DTC135D4802010658 Trần Bá Sơn LỚP: CNTT_K12E C
97 DTC135D4802010568 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12E C
98 DTC135D4802010572 Đỗ Xuân Thu LỚP: CNTT_K12E C
99 DTC135D4802010667 Nguyễn Hữu Thường LỚP: CNTT_K12E C
100 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang LỚP: CNTT_K12E C
101 DTC135D5103010178 Trần Văn Tuyên LỚP: CNTT_K12E C
102 DTC135D4801020212 Đậu Thị Bình LỚP: TT&MMT_K12A C
103 DTC125D4801020009 Trịnh Đức Hạnh LỚP: TT&MMT_K12A C
104 DTC135D4801020015 Bùi Lệ Hảo LỚP: TT&MMT_K12A C
105 DTC135D4801020087 Nguyễn Anh Hùng LỚP: TT&MMT_K12A C
106 DTC135D4801020018 Nguyễn Ngọc Hưng LỚP: TT&MMT_K12A C
107 DTC135D4801020089 Nguyễn Quang Khánh LỚP: TT&MMT_K12A C
108 DTC135D4801020022 La Thị Vân Kiều LỚP: TT&MMT_K12A C
109 DTC135D4801020090 Lê Phúc Lâm LỚP: TT&MMT_K12A C
110 DTC135D4801020167 Lục Văn Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A C
111 DTC135D4801020102 Đặng Thế Song LỚP: TT&MMT_K12A C
112 DTC135D4801020108 Lê Thanh Trà LỚP: TT&MMT_K12A C
113 DTC135D4801020035 Lưu Thị Quỳnh Trang LỚP: TT&MMT_K12A C
114 DTC135D4802010233 Phạm Thị Thuỳ Trang LỚP: TT&MMT_K12A C
115 DTC135D4801020037 Đỗ Ngọc Tú LỚP: TT&MMT_K12A C