Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN HCM121_Tư tưởng Hồ Chí Minh (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010400 Triệu Đức An LỚP: KHMT_K12A B
2 DTC135D4802010255 Trần Văn Đông LỚP: KHMT_K12A B
3 DTC135D4802010257 Trần Văn Hà LỚP: KHMT_K12A B
4 DTC135D4801010002 Ngô Thị Yến Hoa LỚP: KHMT_K12A B
5 DTC135D4802010629 Nguyễn Văn Hưởng LỚP: KHMT_K12A B
6 DTC135D4801010100 Hoàng Văn Linh LỚP: KHMT_K12A B
7 DTC135D4802010273 Bùi Văn Lý LỚP: KHMT_K12A B
8 DTC135D4801020303 Nguyễn Thị Hồng Nga LỚP: KHMT_K12A B
9 DTC135D4802010278 Hà Thị Nguyệt LỚP: KHMT_K12A B
10 DTC135D4802010281 Quách Thị Phương LỚP: KHMT_K12A B
11 DTC135D4802010655 Hoàng Văn Quang LỚP: KHMT_K12A B
12 DTC135D4801010032 Hà Văn Tấn LỚP: KHMT_K12A B
13 DTC135D4801010037 Phạm Thị Trang LỚP: KHMT_K12A B
14 DTC135D4801010005 Vương Đình Tú LỚP: KHMT_K12A B
15 DTC135D4802010800 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: KHMT_K12A B
16 DTC135D4802010789 Phạm Thị Tươi LỚP: KHMT_K12A B
17 DTC135D4802010491 Nghiêm Thị Thu Uyên LỚP: KHMT_K12A B
18 DTC135D4801020215 Lý Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12A B
19 DTC135D4801020321 Hoàng Đức Duẩn LỚP: KTPM_K12A B
20 DTC135D4801030006 Đào Trung Dũng LỚP: KTPM_K12A B
21 DTC135D4801030008 Phạm Công Đức LỚP: KTPM_K12A B
22 DTC135D4801030011 Trần Văn Hải LỚP: KTPM_K12A B
23 DTC135D4801030012 Phương Quốc Hạnh LỚP: KTPM_K12A B
24 DTC135D4801030018 Phạm Thanh Hưng LỚP: KTPM_K12A B
25 DTC135D4801030056 Ma Duy Khương LỚP: KTPM_K12A B
26 DTC135D510304086 Ngô Khánh Ly LỚP: KTPM_K12A B
27 DTC135D5103020045 Hà Văn Minh LỚP: KTPM_K12A B
28 DTC135D4801030030 Hoàng Ngọc Quang LỚP: KTPM_K12A B
29 DTC135D4801030034 Trần Tấn Tài LỚP: KTPM_K12A B
30 DTC135D4801030037 Mạc Thị Thảo LỚP: KTPM_K12A B
31 DTC135D4801030039 Nông Duy Thiệu LỚP: KTPM_K12A B
32 DTC135D4801030052 Hoàng Quang Vinh LỚP: KTPM_K12A B
33 DTC135D4802010043 Trương Tuyến Anh LỚP: CNTT_K12A B
34 DTC135D4802010050 Trần Văn Duy LỚP: CNTT_K12A B
35 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A B
36 DTC135D4802010058 Đặng Duy Hải LỚP: CNTT_K12A B
37 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A B
38 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A B
39 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A B
40 DTC135D4802010067 Trần Thị Hường LỚP: CNTT_K12A B
41 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A B
42 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A B
43 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A B
44 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A B
45 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A B
46 DTC135D4802010083 Trần Thuý Quỳnh LỚP: CNTT_K12A B
47 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A B
48 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A B
49 DTC135D4802010566 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A B
50 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A B
51 DTC135D4802010093 Nguyễn Anh Thư LỚP: CNTT_K12A B
52 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A B
53 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung LỚP: CNTT_K12A B
54 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A B
55 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A B
56 DTC135D4802010106 Bế Văn Viết LỚP: CNTT_K12A B
57 DTC135D4802010108 Nông Hải Yến LỚP: CNTT_K12A B
58 DTC135D4802010593 Nguyễn Lương Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12D B
59 DTC135D4802010411 Trần Thị Dịu LỚP: CNTT_K12D B
60 DTC135D4802010605 Nguyễn Văn Đại LỚP: CNTT_K12D B
61 DTC135D4802010312 Nguyễn Thị Đào LỚP: CNTT_K12D B
62 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt LỚP: CNTT_K12D B
63 DTC135D3201040014 Nguyễn Xuân Đạt LỚP: CNTT_K12D B
64 DTC135D4802010615 Trần Văn Hải LỚP: CNTT_K12D B
65 DTC135d4802011000 Hoàng Thị Hạnh LỚP: CNTT_K12D B
66 DTC135D4802010264 Nguyễn Hữu Hùng LỚP: CNTT_K12D B
67 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D B
68 DTC135D4802010641 Lương Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12D B
69 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D B
70 DTC135D4802010475 Nguyễn Văn Thịnh LỚP: CNTT_K12D B
71 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D B
72 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12D B
73 DTC135D4802010302 Đoàn Quang Tuấn LỚP: CNTT_K12D B
74 DTC135D4802010488 Trần Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12D B
75 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D B
76 DTC135D4801030082 Nguyễn Văn Ban LỚP: KTPM_K12B B
77 DTC135D5103040100 Nguyễn Mạnh Báo LỚP: KTPM_K12B B
78 DTC135D4801030088 Trần Văn Cương LỚP: KTPM_K12B B
79 DTC135D4801030092 Trần Đạt LỚP: KTPM_K12B B
80 DTC135D4801030098 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh LỚP: KTPM_K12B B
81 DTC135D4801030100 Lê Thị Hợi LỚP: KTPM_K12B B
82 DTC135D3404050018 Hoàng Thị Huyền LỚP: KTPM_K12B B
83 DTC135D4801030107 Chu Xuân Linh LỚP: KTPM_K12B B
84 DTC135D4801030108 Đặng Thùy Linh LỚP: KTPM_K12B B
85 DTC135D4801030109 Nguyễn Văn Linh LỚP: KTPM_K12B B
86 DTC135D4801030111 Trương Thị Lợi LỚP: KTPM_K12B B
87 DTC135D4801030113 Nguyễn Văn Mạnh LỚP: KTPM_K12B B
88 DTC135D4801030120 Bùi Minh Ngọc LỚP: KTPM_K12B B
89 DTC135D4801030126 Nguyễn Thị Phương LỚP: KTPM_K12B B
90 DTC135D4801030132 Mai Xuân Sơn LỚP: KTPM_K12B B
91 DTC135D4801030137 Trương Quang Thủy LỚP: KTPM_K12B B
92 DTC135D4801030136 Trần Thị Thương LỚP: KTPM_K12B B
93 DTC135D4801030140 Ngô Doãn Tình LỚP: KTPM_K12B B
94 DTC135D4801020110 Phạm Xuân Tú LỚP: KTPM_K12B B
95 DTC135D4801030144 Trần Thanh Tuấn LỚP: KTPM_K12B B
96 DTC135D4801020111 Dương Xuân Tùng LỚP: KTPM_K12B B
97 DTC135D4801030145 Nguyễn Đức Tuyên LỚP: KTPM_K12B B
98 DTC135D4801030150 Hoàng Thị Hải Yến LỚP: KTPM_K12B B
99 DTC135D4802010109 Dương Ngọc Anh LỚP: CNTT_K12B B
100 DTC135D4802010112 Trịnh Xuân Bách LỚP: CNTT_K12B B
101 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B B
102 DTC135D4802010379 Đỗ Bình Dương LỚP: CNTT_K12B B
103 DTC135D4802010120 Đỗ Thị Đào LỚP: CNTT_K12B B
104 DTC135D4802010313 Phạm Thị Đào LỚP: CNTT_K12B B
105 DTC135D4802010123 Tạ Văn Đông LỚP: CNTT_K12B B
106 DTC135D4802010127 Lê Thị Thu Hảo LỚP: CNTT_K12B B
107 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B B
108 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng LỚP: CNTT_K12B B
109 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền LỚP: CNTT_K12B B
110 DTC135D4802010135 Cao Xuân Hưng LỚP: CNTT_K12B B
111 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B B
112 DTC135D4801020323 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12B B
113 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý LỚP: CNTT_K12B B
114 DTC135D4802010142 Hà Thị Mai LỚP: CNTT_K12B B
115 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện LỚP: CNTT_K12B B
116 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B B
117 DTC135D4802010149 Nguyễn Thị Thu Phương LỚP: CNTT_K12B B
118 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân LỚP: CNTT_K12B B
119 DTC135D4802010155 Quách Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B B
120 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B B
121 DTC135D4802010173 Tráng Seo Viện LỚP: CNTT_K12B B
122 DTC135D4802010459 Đỗ Thị Kiều Oanh LỚP: HTTT_K12A B
123 DTC135D4802010152 Hoàng Minh Son LỚP: HTTT_K12A B
124 DTC135D4801040006 Nguyễn Thị Thảo LỚP: HTTT_K12A B
125 DTC135D4802010288 Phạm Văn Thắng LỚP: HTTT_K12A B
126 DTC135D4801040005 Hà Văn Thân LỚP: HTTT_K12A B
127 DTC135D4802010293 Lê Hà Thu LỚP: HTTT_K12A B
128 DTC135D4802010294 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: HTTT_K12A B
129 DTC135D4801040034 Phạm Quỳnh Trang LỚP: HTTT_K12A B
130 DTC135D4802010706 Nguyễn Văn Bình LỚP: CNTT_K12C B
131 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C B
132 DTC135D4802010705 Lường Hồng Giang LỚP: CNTT_K12C B
133 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C B
134 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C B
135 DTC135D4802010197 Triệu Bông Hồng LỚP: CNTT_K12C B
136 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C B
137 DTC135D4802010201 Ngô Tuấn Huy LỚP: CNTT_K12C B
138 DTC13ND4802010001 Ngô Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C B
139 DTC13ND4802010003 Bùi Hồng Long LỚP: CNTT_K12C B
140 DTC135D4802010801 Hoàng Pao Mìn LỚP: CNTT_K12C B
141 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C B
142 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc LỚP: CNTT_K12C B
143 DTC125D4802010164 Đặng Văn Quỳnh LỚP: CNTT_K12C B
144 DTC135D4802010221 Nguyễn Thị Thắm LỚP: CNTT_K12C B
145 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C B
146 DTC135D4801020375 Lê Xuân Thường LỚP: CNTT_K12C B
147 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C B
148 DTC135D4802010231 Đàm Văn Toản LỚP: CNTT_K12C B
149 DTC135D4802010236 Dương Hữu Tuấn LỚP: CNTT_K12C B
150 DTC135D4802010237 Hoàng Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12C B
151 DTC135D4802010500 Vũ Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E B
152 DTC135D4802010591 Đinh Thế Anh LỚP: CNTT_K12E B
153 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E B
154 DTC135D4802010503 Nông Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E B
155 DTC135D4802010505 Phí Vinh Công LỚP: CNTT_K12E B
156 DTC135D4802010606 Giang Văn Đạt LỚP: CNTT_K12E B
157 DTC135D4802010512 Nguyễn Mạnh Đạt LỚP: CNTT_K12E B
158 DTC135D4802010608 Phạm Văn Đông LỚP: CNTT_K12E B
159 DTC135D4802010616 Dương Thị Hằng LỚP: CNTT_K12E B
160 DTC135D4802010524 Đinh Thị Hiền LỚP: CNTT_K12E B
161 DTC135D4802010526 Lâm Thị Hoa LỚP: CNTT_K12E B
162 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt LỚP: CNTT_K12E B
163 DTC135D4802010627 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: CNTT_K12E B
164 DTC135D4802010270 Ma Nguyễn Lệnh LỚP: CNTT_K12E B
165 DTC135D4802010644 Đoàn Thanh Nam LỚP: CNTT_K12E B
166 DTC135D4802010554 Nguyễn Thị Oanh LỚP: CNTT_K12E B
167 DTC135D4802010556 Phạm Thị Phúc LỚP: CNTT_K12E B
168 DTC135D4802010562 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12E B
169 DTC135D4802010563 Hoàng Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E B
170 DTC135D4802010578 Nguyễn Khánh Toàn LỚP: CNTT_K12E B
171 DTC135D4802010582 Dương Anh Tú LỚP: CNTT_K12E B
172 DTC135D4802010585 Bùi Thanh Tùng LỚP: CNTT_K12E B
173 DTC135D4801020005 Trần Văn Bắc LỚP: TT&MMT_K12A B
174 DTC135D4801020012 Vàng A Di LỚP: TT&MMT_K12A B
175 DTC135D4801020080 Nguyễn Đình Hà LỚP: TT&MMT_K12A B
176 DTC135D4801020082 Phạm Ngọc Hải LỚP: TT&MMT_K12A B
177 DTC135D4801020016 Triệu Trung Hiếu LỚP: TT&MMT_K12A B
178 DTC155D4801030200 NUNTHAVONG Khamlar LỚP: TT&MMT_K12A B
179 DTC135D4801020021 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A B
180 DTC135D4801020023 Chu Thuỳ Linh LỚP: TT&MMT_K12A B
181 DTC125D4801020015 Nguyễn Xuân Mạnh LỚP: TT&MMT_K12A B
182 DTC135D4801020092 Lê Tuấn Minh LỚP: TT&MMT_K12A B
183 DTC155D4801030202 SAELEE Naichien LỚP: TT&MMT_K12A B
184 DTC135D4801020024 Nguyễn Thị Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A B
185 DTC135D4801020027 Vũ Hoài Ninh LỚP: TT&MMT_K12A B
186 DTC135D4801020029 Hoàng Ngọc Thái LỚP: TT&MMT_K12A B
187 DTC135D4801020104 Trần Công Thành LỚP: TT&MMT_K12A B
188 DTC135D4801020031 Vy Nghĩa Thành LỚP: TT&MMT_K12A B
189 DTC135D4801020032 Hoàng Văn Thật LỚP: TT&MMT_K12A B
190 DTC135D4801020107 Nguyễn Dương Toàn LỚP: TT&MMT_K12A B
191 DTC135D4801020042 Nguyễn Thanh Tùng LỚP: TT&MMT_K12A B
192 DTC135D4801020038 Nguyễn Duy Tư LỚP: TT&MMT_K12A B
193 DTC135D4801020112 Nguyễn Văn Tường LỚP: TT&MMT_K12A B
194 DTC135D4801020301 Lê Thanh Xuân LỚP: TT&MMT_K12A B