Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM D MÔN GTC114_Giáo dục thể chất 4 (Bóng đá) (1)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801010001 Vũ Tuấn Anh LỚP: KHMT_K12A D
2 DTC135D4802010601 Lê Thị Bích Diệp LỚP: KHMT_K12A D
3 DTC135D4802010421 Phạm Thế Giang LỚP: KHMT_K12A D
4 DTC135D4802010434 Nguyễn Thị Huê LỚP: KHMT_K12A D
5 DTC135D4801010025 Nguyễn Thị Ngọc Huyền LỚP: KHMT_K12A D
6 DTC135D4802010629 Nguyễn Văn Hưởng LỚP: KHMT_K12A D
7 DTC135D4801020308 Lò Văn Ngọc LỚP: KHMT_K12A D
8 DTC135D4802010655 Hoàng Văn Quang LỚP: KHMT_K12A D
9 DTC135D4801010032 Hà Văn Tấn LỚP: KHMT_K12A D
10 DTC135D4801010035 Đặng quang Thuần LỚP: KHMT_K12A D
11 DTC135D4802010789 Phạm Thị Tươi LỚP: KHMT_K12A D
12 DTC135D4802010491 Nghiêm Thị Thu Uyên LỚP: KHMT_K12A D
13 DTC135D4801020321 Hoàng Đức Duẩn LỚP: KTPM_K12A D
14 DTC135D4801030010 Vũ Thanh Hà LỚP: KTPM_K12A D
15 DTC135D4801030056 Ma Duy Khương LỚP: KTPM_K12A D
16 DTC135D5103020045 Hà Văn Minh LỚP: KTPM_K12A D
17 DTC135D4801030025 Thái Phương Nam LỚP: KTPM_K12A D
18 DTC135D4801030044 Lê Văn Tuân LỚP: KTPM_K12A D
19 DTC135D4801030047 Nguyễn Văn Tường LỚP: KTPM_K12A D
20 DTC135D4801030050 Nông Minh Việt LỚP: KTPM_K12A D
21 DTC135D4802010043 Trương Tuyến Anh LỚP: CNTT_K12A D
22 DTC135D4802010059 Vi Thị Hằng LỚP: CNTT_K12A D
23 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A D
24 DTC135D4802010063 Dương Văn Hoài LỚP: CNTT_K12A D
25 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A D
26 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A D
27 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A D
28 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A D
29 DTC135D4802010082 Đỗ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12A D
30 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A D
31 DTC135D4802010566 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A D
32 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A D
33 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A D
34 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A D
35 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung LỚP: CNTT_K12A D
36 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A D
37 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A D
38 DTC135D4802010106 Bế Văn Viết LỚP: CNTT_K12A D
39 DTC135D4802010593 Nguyễn Lương Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12D D
40 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D D
41 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt LỚP: CNTT_K12D D
42 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm LỚP: CNTT_K12D D
43 DTC135D4802010433 Nịnh Văn Hoàng LỚP: CNTT_K12D D
44 DTC135D4802010268 Đàm Quang Hỷ LỚP: CNTT_K12D D
45 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D D
46 DTC135D4802010641 Lương Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12D D
47 DTC135D4802012007 Vũ Thị Mận LỚP: CNTT_K12D D
48 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D D
49 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D D
50 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D D
51 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái LỚP: CNTT_K12D D
52 DTC135D4802011100 Lữ Thị Thanh LỚP: CNTT_K12D D
53 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D D
54 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D D
55 DTC135D4802010488 Trần Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12D D
56 DTC135D4801030081 Nguyễn Đình Bắc LỚP: KTPM_K12B D
57 DTC135D4801030094 Dương Thành Đô LỚP: KTPM_K12B D
58 DTC135D4801030101 Nguyễn Thị Hồng LỚP: KTPM_K12B D
59 DTC135D4801030109 Nguyễn Văn Linh LỚP: KTPM_K12B D
60 DTC135D4801030111 Trương Thị Lợi LỚP: KTPM_K12B D
61 DTC135D4801030176 Bùi Hoàng Lực LỚP: KTPM_K12B D
62 DTC135D4801030113 Nguyễn Văn Mạnh LỚP: KTPM_K12B D
63 DTC135D4801030126 Nguyễn Thị Phương LỚP: KTPM_K12B D
64 DTC135D4801030140 Ngô Doãn Tình LỚP: KTPM_K12B D
65 DTC135D4801030144 Trần Thanh Tuấn LỚP: KTPM_K12B D
66 DTC135D4801030146 Vương Quang Tuyên LỚP: KTPM_K12B D
67 DTC135D4801030150 Hoàng Thị Hải Yến LỚP: KTPM_K12B D
68 DTC135D4802010109 Dương Ngọc Anh LỚP: CNTT_K12B D
69 DTC135D4802010112 Trịnh Xuân Bách LỚP: CNTT_K12B D
70 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B D
71 DTC135D4802010747 Phạm Thị Diện LỚP: CNTT_K12B D
72 DTC135D4802010117 Hầu Thị Dung LỚP: CNTT_K12B D
73 DTC135D4802010379 Đỗ Bình Dương LỚP: CNTT_K12B D
74 DTC135D4802010127 Lê Thị Thu Hảo LỚP: CNTT_K12B D
75 DTC135D4801030014 Dương Thị Hiền LỚP: CNTT_K12B D
76 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền LỚP: CNTT_K12B D
77 DTC135D4802010138 Hà Sĩ Khánh LỚP: CNTT_K12B D
78 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều LỚP: CNTT_K12B D
79 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B D
80 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý LỚP: CNTT_K12B D
81 DTC135D4802010142 Hà Thị Mai LỚP: CNTT_K12B D
82 DTC135D4802010320 Nguyễn Hữu Mạnh LỚP: CNTT_K12B D
83 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh LỚP: CNTT_K12B D
84 DTC135D4802010145 Hoàng Thị Ngọc LỚP: CNTT_K12B D
85 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện LỚP: CNTT_K12B D
86 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B D
87 DTC135D4802010148 Vi Văn Phúc LỚP: CNTT_K12B D
88 DTC135D4802010149 Nguyễn Thị Thu Phương LỚP: CNTT_K12B D
89 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân LỚP: CNTT_K12B D
90 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B D
91 DTC135D4801020320 Lê Hữu Thọ LỚP: CNTT_K12B D
92 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B D
93 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B D
94 DTC135D4802010171 Nông Văn Tuyến LỚP: CNTT_K12B D
95 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt LỚP: CNTT_K12B D
96 DTC135D4802010743 Nông Văn Chúc LỚP: HTTT_K12A D
97 DTC135D4802010438 Ngô Thị Hương LỚP: HTTT_K12A D
98 DTC135D4802010745 Nông Đình Phán LỚP: HTTT_K12A D
99 DTC135D4802010152 Hoàng Minh Son LỚP: HTTT_K12A D
100 DTC135D4802010288 Phạm Văn Thắng LỚP: HTTT_K12A D
101 DTC135D4802010293 Lê Hà Thu LỚP: HTTT_K12A D
102 DTC135D4801030201 Hoàng Thị Thuỳ LỚP: HTTT_K12A D
103 DTC135D4802010294 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: HTTT_K12A D
104 DTC135D4801040034 Phạm Quỳnh Trang LỚP: HTTT_K12A D
105 DTC135D4802010304 Nguyễn Ngọc Tùng LỚP: HTTT_K12A D
106 DTC135D4802010182 Trần Văn Cường LỚP: CNTT_K12C D
107 DTC135D4802010185 Nguyễn Văn Dương LỚP: CNTT_K12C D
108 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C D
109 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C D
110 DTC135D4802010201 Ngô Tuấn Huy LỚP: CNTT_K12C D
111 DTC135D4802010206 Nguyễn Thị Lan LỚP: CNTT_K12C D
112 DTC135D4802010702 Nguyễn Duy Long LỚP: CNTT_K12C D
113 DTC135D4802010801 Hoàng Pao Mìn LỚP: CNTT_K12C D
114 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C D
115 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc LỚP: CNTT_K12C D
116 DTC135D4802010214 Bùi Thị Hải Như LỚP: CNTT_K12C D
117 DTC125D4802010164 Đặng Văn Quỳnh LỚP: CNTT_K12C D
118 DTC135D4802010221 Nguyễn Thị Thắm LỚP: CNTT_K12C D
119 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C D
120 DTC135D4801020375 Lê Xuân Thường LỚP: CNTT_K12C D
121 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C D
122 DTC135D4802010235 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12C D
123 DTC135D4802010237 Hoàng Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12C D
124 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C D
125 DTC135D4802010503 Nông Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E D
126 DTC135D4802010505 Phí Vinh Công LỚP: CNTT_K12E D
127 DTC135D4802010249 Đỗ Mạnh Cường LỚP: CNTT_K12E D
128 DTC135D4802010606 Giang Văn Đạt LỚP: CNTT_K12E D
129 DTC135D4802010512 Nguyễn Mạnh Đạt LỚP: CNTT_K12E D
130 DTC135D4802010526 Lâm Thị Hoa LỚP: CNTT_K12E D
131 DTC135D4802010544 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12E D
132 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E D
133 DTC135D4802010546 Hoàng Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12E D
134 DTC135D4802011510 Lê Văn Phi LỚP: CNTT_K12E D
135 DTC135D5103040007 Nguyễn Duy Phúc LỚP: CNTT_K12E D
136 DTC135D4802010563 Hoàng Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E D
137 DTC135D4802010285 Đỗ Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E D
138 DTC135D4802010658 Trần Bá Sơn LỚP: CNTT_K12E D
139 DTC135D4802011515 Vi Đình Trưởng LỚP: CNTT_K12E D
140 DTC135D4801020001 La Đức Anh LỚP: TT&MMT_K12A D
141 DTC135D4801020003 Trịnh Thị Lan Anh LỚP: TT&MMT_K12A D
142 DTC135D4801020306 Đoàn Minh Bắc LỚP: TT&MMT_K12A D
143 DTC135D4801020200 Nguyễn Duy Bình LỚP: TT&MMT_K12A D
144 DTC135D4801020012 Vàng A Di LỚP: TT&MMT_K12A D
145 DTC135D4801020082 Phạm Ngọc Hải LỚP: TT&MMT_K12A D
146 DTC125D4801020009 Trịnh Đức Hạnh LỚP: TT&MMT_K12A D
147 DTC135D4801020015 Bùi Lệ Hảo LỚP: TT&MMT_K12A D
148 DTC135D4801020016 Triệu Trung Hiếu LỚP: TT&MMT_K12A D
149 DTC135D5103020035 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A D
150 DTC135D4801020022 La Thị Vân Kiều LỚP: TT&MMT_K12A D
151 DTC125D4801020015 Nguyễn Xuân Mạnh LỚP: TT&MMT_K12A D
152 DTC135D4801020092 Lê Tuấn Minh LỚP: TT&MMT_K12A D
153 DTC135D4801020102 Đặng Thế Song LỚP: TT&MMT_K12A D
154 DTC135D4801020032 Hoàng Văn Thật LỚP: TT&MMT_K12A D
155 DTC135D4801020107 Nguyễn Dương Toàn LỚP: TT&MMT_K12A D
156 DTC135D4801020108 Lê Thanh Trà LỚP: TT&MMT_K12A D
157 DTC135D4801020037 Đỗ Ngọc Tú LỚP: TT&MMT_K12A D