Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN GTC114_Giáo dục thể chất 4 (Bóng đá) (1)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010400 Triệu Đức An LỚP: KHMT_K12A C
2 DTC135D4802010255 Trần Văn Đông LỚP: KHMT_K12A C
3 DTC135D4802010257 Trần Văn Hà LỚP: KHMT_K12A C
4 DTC135D4802010432 Nguyễn Nam Hoàng LỚP: KHMT_K12A C
5 DTC135D4802010448 Nguyễn Đình Long LỚP: KHMT_K12A C
6 DTC135D4802010273 Bùi Văn Lý LỚP: KHMT_K12A C
7 DTC135D4802010453 Đàm Công Nam LỚP: KHMT_K12A C
8 DTC135D4802010081 Cà Văn Phước LỚP: KHMT_K12A C
9 DTC135D4801010037 Phạm Thị Trang LỚP: KHMT_K12A C
10 DTC135D4802010681 Nguyễn Văn Uy LỚP: KHMT_K12A C
11 DTC135D4801030002 Hướng Xuân Bắc LỚP: KTPM_K12A C
12 DTC135D4801030006 Đào Trung Dũng LỚP: KTPM_K12A C
13 DTC135D4801030007 Nguyễn Văn Đạo LỚP: KTPM_K12A C
14 DTC135D4801030008 Phạm Công Đức LỚP: KTPM_K12A C
15 DTC135D4801030011 Trần Văn Hải LỚP: KTPM_K12A C
16 DTC135D4801030017 Vũ Thái Hoàng LỚP: KTPM_K12A C
17 DTC135D4801030018 Phạm Thanh Hưng LỚP: KTPM_K12A C
18 DTC135D510304086 Ngô Khánh Ly LỚP: KTPM_K12A C
19 DTC135D4801030026 Nguyễn Thị Ngân LỚP: KTPM_K12A C
20 DTC135D4801030027 Lường Văn Nọi LỚP: KTPM_K12A C
21 DTC135D4801030028 Lưu Văn Phong LỚP: KTPM_K12A C
22 DTC135D4801030029 Nông Văn Phương LỚP: KTPM_K12A C
23 DTC135D4801030030 Hoàng Ngọc Quang LỚP: KTPM_K12A C
24 DTC135D4801030032 Đỗ Anh Sơn LỚP: KTPM_K12A C
25 DTC135D4801030038 Ngô Xuân Thế LỚP: KTPM_K12A C
26 DTC135D4801030040 Đinh Văn Tiến LỚP: KTPM_K12A C
27 DTC135D4801030045 Lê Văn Tuấn LỚP: KTPM_K12A C
28 DTC135D4801030046 Lương Việt Tường LỚP: KTPM_K12A C
29 DTC135D4801030052 Hoàng Quang Vinh LỚP: KTPM_K12A C
30 DTC135D4801030054 Vũ Văn Xuân LỚP: KTPM_K12A C
31 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh LỚP: CNTT_K12A C
32 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A C
33 DTC135D4802010049 Lê Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12A C
34 DTC135D4802010050 Trần Văn Duy LỚP: CNTT_K12A C
35 DTC135D4802010056 Kiều Minh Đức LỚP: CNTT_K12A C
36 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A C
37 DTC135D4802010058 Đặng Duy Hải LỚP: CNTT_K12A C
38 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A C
39 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A C
40 DTC135D4802010067 Trần Thị Hường LỚP: CNTT_K12A C
41 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A C
42 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A C
43 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A C
44 DTC135D4802010083 Trần Thuý Quỳnh LỚP: CNTT_K12A C
45 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A C
46 DTC135D4802010289 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12A C
47 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A C
48 DTC135D4802010087 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A C
49 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh LỚP: CNTT_K12A C
50 DTC135D4802010093 Nguyễn Anh Thư LỚP: CNTT_K12A C
51 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang LỚP: CNTT_K12A C
52 DTC135D4801020312 Trần Trọng Quang Trinh LỚP: CNTT_K12A C
53 DTC135D4802010101 Nguyễn Văn Tú LỚP: CNTT_K12A C
54 DTC135D4802010306 Nguyễn Thị Vân LỚP: CNTT_K12A C
55 DTC135D4802010108 Nông Hải Yến LỚP: CNTT_K12A C
56 DTC135D4802010245 Trần Thị Anh LỚP: CNTT_K12D C
57 DTC135D4802010407 Vũ Thanh Bình LỚP: CNTT_K12D C
58 DTC135D4802010114 Thào Chư LỚP: CNTT_K12D C
59 DTC135D4802010599 Bùi Văn Chương LỚP: CNTT_K12D C
60 DTC135D4802012004 Lê Văn Cương LỚP: CNTT_K12D C
61 DTC135D4802010411 Trần Thị Dịu LỚP: CNTT_K12D C
62 DTC135D4802010312 Nguyễn Thị Đào LỚP: CNTT_K12D C
63 DTC135D3201040014 Nguyễn Xuân Đạt LỚP: CNTT_K12D C
64 DTC135D4802010611 Phạm Hà Giang LỚP: CNTT_K12D C
65 DTC135D4802010615 Trần Văn Hải LỚP: CNTT_K12D C
66 DTC135d4802011000 Hoàng Thị Hạnh LỚP: CNTT_K12D C
67 DTC135D4802010619 Hà Thị Hiền LỚP: CNTT_K12D C
68 DTC135D4802010780 Đặng Thị Minh Hoà LỚP: CNTT_K12D C
69 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D C
70 DTC135D4802010266 Đỗ Thị Huyên LỚP: CNTT_K12D C
71 DTC135D4802010274 Nguyễn Thị Mai LỚP: CNTT_K12D C
72 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D C
73 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D C
74 DTC135D4802010472 Vũ Xuân Thành LỚP: CNTT_K12D C
75 DTC135D4802010665 Nguyễn Hữu Thi LỚP: CNTT_K12D C
76 DTC135D4802010475 Nguyễn Văn Thịnh LỚP: CNTT_K12D C
77 DTC135D4802010478 Cao Thị Thủy LỚP: CNTT_K12D C
78 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12D C
79 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D C
80 DTC135D4802010302 Đoàn Quang Tuấn LỚP: CNTT_K12D C
81 DTC135D5103040100 Nguyễn Mạnh Báo LỚP: KTPM_K12B C
82 DTC135D4801030088 Trần Văn Cương LỚP: KTPM_K12B C
83 DTC135D4801030092 Trần Đạt LỚP: KTPM_K12B C
84 DTC135D4801030095 Tô Thành Đồng LỚP: KTPM_K12B C
85 DTC135D4801030098 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh LỚP: KTPM_K12B C
86 DTC135D4801030100 Lê Thị Hợi LỚP: KTPM_K12B C
87 DTC135D5103040050 Lý Thanh Huân LỚP: KTPM_K12B C
88 DTC135D3404050018 Hoàng Thị Huyền LỚP: KTPM_K12B C
89 DTC135D4801030200 Phùng Hữu Khánh LỚP: KTPM_K12B C
90 DTC135D4801030107 Chu Xuân Linh LỚP: KTPM_K12B C
91 DTC135D4801030108 Đặng Thùy Linh LỚP: KTPM_K12B C
92 DTC135D4801030197 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: KTPM_K12B C
93 DTC135D4801030120 Bùi Minh Ngọc LỚP: KTPM_K12B C
94 DTC135D4801030125 Đinh Hồng Phúc LỚP: KTPM_K12B C
95 DTC135D4801030132 Mai Xuân Sơn LỚP: KTPM_K12B C
96 DTC135D4801030186 Phạm Thị Thảo LỚP: KTPM_K12B C
97 DTC135D4801030137 Trương Quang Thủy LỚP: KTPM_K12B C
98 DTC135D4801030136 Trần Thị Thương LỚP: KTPM_K12B C
99 DTC135D4801020110 Phạm Xuân Tú LỚP: KTPM_K12B C
100 DTC135D4801030160 Quản Thanh Tùng LỚP: KTPM_K12B C
101 DTC135D4801030145 Nguyễn Đức Tuyên LỚP: KTPM_K12B C
102 DTC135D5103020177 Vũ Quang Vinh LỚP: KTPM_K12B C
103 DTC135D4802010344 Trương Minh Vương LỚP: KTPM_K12B C
104 DTC135D4802010110 Đoàn Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12B C
105 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B C
106 DTC135D4802010119 Nguyễn Khương Duy LỚP: CNTT_K12B C
107 DTC135D4802010120 Đỗ Thị Đào LỚP: CNTT_K12B C
108 DTC135D4802010313 Phạm Thị Đào LỚP: CNTT_K12B C
109 DTC135D4802010123 Tạ Văn Đông LỚP: CNTT_K12B C
110 DTC135D4802010746 Lục Thị Hằng LỚP: CNTT_K12B C
111 DTC135D4802010742 Lâm Thị Như Hoa LỚP: CNTT_K12B C
112 DTC135D4802010131 Phạm Văn Học LỚP: CNTT_K12B C
113 DTC125D4802010016 Đoàn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12B C
114 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B C
115 DTC135D4801020234 Lường Tuấn Hùng LỚP: CNTT_K12B C
116 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng LỚP: CNTT_K12B C
117 DTC135D4801020323 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12B C
118 DTC135D4802010156 Phạm Đức Thành LỚP: CNTT_K12B C
119 DTC135D4802010155 Quách Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B C
120 DTC135D4801020300 Hoàng Trung Tiến LỚP: CNTT_K12B C
121 DTC135D4802010169 Lâm Văn Tùng LỚP: CNTT_K12B C
122 DTC135D4802010173 Tráng Seo Viện LỚP: CNTT_K12B C
123 DTC135D4802010430 Lê Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A C
124 DTC135D4801040003 Nguyễn Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A C
125 DTC135D4802010263 Đỗ Thị Hồng LỚP: HTTT_K12A C
126 DTC135D4802010631 Hoàng Thị Thu Huyền LỚP: HTTT_K12A C
127 DTC135D4801040026 Nguyễn Sơn Lâm LỚP: HTTT_K12A C
128 DTC135D4802010459 Đỗ Thị Kiều Oanh LỚP: HTTT_K12A C
129 DTC135D4801040029 Đào Bá Phương LỚP: HTTT_K12A C
130 DTC135D4801040006 Nguyễn Thị Thảo LỚP: HTTT_K12A C
131 DTC135D4801040005 Hà Văn Thân LỚP: HTTT_K12A C
132 DTC135D4801040007 Hoàng Vũ Thanh Thủy LỚP: HTTT_K12A C
133 DTC135D4802010162 Đỗ Văn Tiến LỚP: HTTT_K12A C
134 DTC135D4801040009 Lưu Văn Vượng LỚP: HTTT_K12A C
135 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C C
136 DTC135D4802010703 Ma Văn Cương LỚP: CNTT_K12C C
137 DTC135D4802010189 Nguyễn Tuấn Đông LỚP: CNTT_K12C C
138 DTC135D4802010310 Sùng A Đông LỚP: CNTT_K12C C
139 DTC135D4802010705 Lường Hồng Giang LỚP: CNTT_K12C C
140 DTC135D4802010192 Chẩu Văn Hành LỚP: CNTT_K12C C
141 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C C
142 DTC135D4802010197 Triệu Bông Hồng LỚP: CNTT_K12C C
143 DTC135D4802010309 Nông Quang Huy LỚP: CNTT_K12C C
144 DTC135D4802010200 Hoàng Văn Hưng LỚP: CNTT_K12C C
145 DTC13ND4802010001 Ngô Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C C
146 DTC13ND4802010003 Bùi Hồng Long LỚP: CNTT_K12C C
147 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong LỚP: CNTT_K12C C
148 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C C
149 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C C
150 DTC135D4802010234 Sầm Quang Trung LỚP: CNTT_K12C C
151 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C C
152 DTC135D4802010236 Dương Hữu Tuấn LỚP: CNTT_K12C C
153 DTC135D4802010239 Lý Thị Tuyết LỚP: CNTT_K12C C
154 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân LỚP: CNTT_K12C C
155 DTC135D4802010591 Đinh Thế Anh LỚP: CNTT_K12E C
156 DTC135D4802010499 Trần Lệnh Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E C
157 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E C
158 DTC135D4802010506 Nguyễn Hùng Cường LỚP: CNTT_K12E C
159 DTC135D4802010507 Nguyễn Hán Dư LỚP: CNTT_K12E C
160 DTC135D4802011500 Bàn Văn Dương LỚP: CNTT_K12E C
161 DTC135D4802010514 Hà Trung Đôn LỚP: CNTT_K12E C
162 DTC135D4802010608 Phạm Văn Đông LỚP: CNTT_K12E C
163 DTC135D4802010517 Hoàng Thị Hương Giang LỚP: CNTT_K12E C
164 DTC135D4802010256 Nguyễn Trường Giang LỚP: CNTT_K12E C
165 DTC135D4802010520 Hoàng Văn Hải LỚP: CNTT_K12E C
166 DTC135D4802010616 Dương Thị Hằng LỚP: CNTT_K12E C
167 DTC135D4802010524 Đinh Thị Hiền LỚP: CNTT_K12E C
168 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt LỚP: CNTT_K12E C
169 DTC135D4802010630 Đỗ Ngọc Huy LỚP: CNTT_K12E C
170 DTC135D4802010539 Phạm Hoàng Lan LỚP: CNTT_K12E C
171 DTC135D4802010270 Ma Nguyễn Lệnh LỚP: CNTT_K12E C
172 DTC135D4802010644 Đoàn Thanh Nam LỚP: CNTT_K12E C
173 DTC135D4802010554 Nguyễn Thị Oanh LỚP: CNTT_K12E C
174 DTC135D4802010556 Phạm Thị Phúc LỚP: CNTT_K12E C
175 DTC135D4802010578 Nguyễn Khánh Toàn LỚP: CNTT_K12E C
176 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang LỚP: CNTT_K12E C
177 DTC135D4801020150 Phạm Tuấn Anh LỚP: TT&MMT_K12A C
178 DTC135D4801020212 Đậu Thị Bình LỚP: TT&MMT_K12A C
179 DTC135D4801020014 Hoàng Thị Thu Hà LỚP: TT&MMT_K12A C
180 DTC135D4801020080 Nguyễn Đình Hà LỚP: TT&MMT_K12A C
181 DTC135D4801020087 Nguyễn Anh Hùng LỚP: TT&MMT_K12A C
182 DTC135D4801020019 Hoàng Quốc Huy LỚP: TT&MMT_K12A C
183 DTC135D4801030155 Nguyễn Thị Huyền LỚP: TT&MMT_K12A C
184 DTC135D4801020018 Nguyễn Ngọc Hưng LỚP: TT&MMT_K12A C
185 DTC135D4801020089 Nguyễn Quang Khánh LỚP: TT&MMT_K12A C
186 DTC135D4801020021 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A C
187 DTC135D4801020090 Lê Phúc Lâm LỚP: TT&MMT_K12A C
188 DTC135D4801020023 Chu Thuỳ Linh LỚP: TT&MMT_K12A C
189 DTC135D4801020024 Nguyễn Thị Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A C
190 DTC135D4801020026 Nguyễn Hữu Ninh LỚP: TT&MMT_K12A C
191 DTC135D4801020098 Đỗ Thị Quyên LỚP: TT&MMT_K12A C
192 DTC135D4801020029 Hoàng Ngọc Thái LỚP: TT&MMT_K12A C
193 DTC135D4801020104 Trần Công Thành LỚP: TT&MMT_K12A C
194 DTC135D4801020031 Vy Nghĩa Thành LỚP: TT&MMT_K12A C
195 DTC135D4801020035 Lưu Thị Quỳnh Trang LỚP: TT&MMT_K12A C
196 DTC135D4802010233 Phạm Thị Thuỳ Trang LỚP: TT&MMT_K12A C
197 DTC135D4801020046 Lường Văn Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A C
198 DTC135D4801020042 Nguyễn Thanh Tùng LỚP: TT&MMT_K12A C
199 DTC135D4801020038 Nguyễn Duy Tư LỚP: TT&MMT_K12A C
200 DTC135D4801020112 Nguyễn Văn Tường LỚP: TT&MMT_K12A C
201 DTC135D4801020301 Lê Thanh Xuân LỚP: TT&MMT_K12A C