Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM D MÔN GTC113_Giáo dục thể chất 3 (Bóng rổ) (1)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010066 Nguyễn Minh Hưng LỚP: KHMT_K12A D
2 DTC135D4802010629 Nguyễn Văn Hưởng LỚP: KHMT_K12A D
3 DTC135D4801010100 Hoàng Văn Linh LỚP: KHMT_K12A D
4 DTC135D4802010448 Nguyễn Đình Long LỚP: KHMT_K12A D
5 DTC135D4802010453 Đàm Công Nam LỚP: KHMT_K12A D
6 DTC135D4802010655 Hoàng Văn Quang LỚP: KHMT_K12A D
7 DTC135D4801010035 Đặng quang Thuần LỚP: KHMT_K12A D
8 DTC135D4802010789 Phạm Thị Tươi LỚP: KHMT_K12A D
9 DTC135D4802010681 Nguyễn Văn Uy LỚP: KHMT_K12A D
10 DTC135D4801030018 Phạm Thanh Hưng LỚP: KTPM_K12A D
11 DTC135D4801030056 Ma Duy Khương LỚP: KTPM_K12A D
12 DTC135D5103020045 Hà Văn Minh LỚP: KTPM_K12A D
13 DTC135D4801030046 Lương Việt Tường LỚP: KTPM_K12A D
14 DTC135D4801030050 Nông Minh Việt LỚP: KTPM_K12A D
15 DTC135D4802010063 Dương Văn Hoài LỚP: CNTT_K12A D
16 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A D
17 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A D
18 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A D
19 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A D
20 DTC135D4802010082 Đỗ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12A D
21 DTC135D4802010083 Trần Thuý Quỳnh LỚP: CNTT_K12A D
22 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A D
23 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A D
24 DTC135D4802010289 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12A D
25 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A D
26 DTC135D4802010566 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A D
27 DTC135D4802010093 Nguyễn Anh Thư LỚP: CNTT_K12A D
28 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A D
29 DTC135D4802010114 Thào Chư LỚP: CNTT_K12D D
30 DTC135D4802010605 Nguyễn Văn Đại LỚP: CNTT_K12D D
31 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt LỚP: CNTT_K12D D
32 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm LỚP: CNTT_K12D D
33 DTC135D4801020305 Hoàng Đình Luân LỚP: CNTT_K12D D
34 DTC135D4802010641 Lương Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12D D
35 DTC135D4802010450 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: CNTT_K12D D
36 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái LỚP: CNTT_K12D D
37 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D D
38 DTC135D4801030081 Nguyễn Đình Bắc LỚP: KTPM_K12B D
39 DTC135D4801030094 Dương Thành Đô LỚP: KTPM_K12B D
40 DTC135D4801030200 Phùng Hữu Khánh LỚP: KTPM_K12B D
41 DTC135D4801030197 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: KTPM_K12B D
42 DTC135D4801030125 Đinh Hồng Phúc LỚP: KTPM_K12B D
43 DTC135D4801030126 Nguyễn Thị Phương LỚP: KTPM_K12B D
44 DTC135D4801030132 Mai Xuân Sơn LỚP: KTPM_K12B D
45 DTC135D4801030137 Trương Quang Thủy LỚP: KTPM_K12B D
46 DTC135D4801020110 Phạm Xuân Tú LỚP: KTPM_K12B D
47 DTC135D4801030144 Trần Thanh Tuấn LỚP: KTPM_K12B D
48 DTC135D5103020177 Vũ Quang Vinh LỚP: KTPM_K12B D
49 DTC135D4802010379 Đỗ Bình Dương LỚP: CNTT_K12B D
50 DTC135D4802010131 Phạm Văn Học LỚP: CNTT_K12B D
51 DTC125D4802010016 Đoàn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12B D
52 DTC135D4801020234 Lường Tuấn Hùng LỚP: CNTT_K12B D
53 DTC135D4802010135 Cao Xuân Hưng LỚP: CNTT_K12B D
54 DTC135D4802010138 Hà Sĩ Khánh LỚP: CNTT_K12B D
55 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B D
56 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện LỚP: CNTT_K12B D
57 DTC135D4802010148 Vi Văn Phúc LỚP: CNTT_K12B D
58 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân LỚP: CNTT_K12B D
59 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B D
60 DTC135D4801020320 Lê Hữu Thọ LỚP: CNTT_K12B D
61 DTC135D4802010161 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: CNTT_K12B D
62 DTC135D4802010743 Nông Văn Chúc LỚP: HTTT_K12A D
63 DTC135D4802010436 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: HTTT_K12A D
64 DTC135D4802010745 Nông Đình Phán LỚP: HTTT_K12A D
65 DTC135D4801040006 Nguyễn Thị Thảo LỚP: HTTT_K12A D
66 DTC135D4801040007 Hoàng Vũ Thanh Thủy LỚP: HTTT_K12A D
67 DTC135D4802010304 Nguyễn Ngọc Tùng LỚP: HTTT_K12A D
68 DTC135D4802010191 Nguyễn Văn Hải LỚP: CNTT_K12C D
69 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C D
70 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C D
71 DTC135D4802010200 Hoàng Văn Hưng LỚP: CNTT_K12C D
72 DTC135D4802010206 Nguyễn Thị Lan LỚP: CNTT_K12C D
73 DTC135D4802010702 Nguyễn Duy Long LỚP: CNTT_K12C D
74 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C D
75 DTC135D4802010214 Bùi Thị Hải Như LỚP: CNTT_K12C D
76 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C D
77 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C D
78 DTC135D4802010222 Nguyễn Công Thắng LỚP: CNTT_K12C D
79 DTC135D4802010226 Vũ Văn Thật LỚP: CNTT_K12C D
80 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C D
81 DTC135D4802010231 Đàm Văn Toản LỚP: CNTT_K12C D
82 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C D
83 DTC135D4802010239 Lý Thị Tuyết LỚP: CNTT_K12C D
84 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân LỚP: CNTT_K12C D
85 DTC135D4802010241 Hoàng Thế Vinh LỚP: CNTT_K12C D
86 DTC135D4802010500 Vũ Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E D
87 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E D
88 DTC135D4802010600 Nguyễn Chí Công LỚP: CNTT_K12E D
89 DTC135D4802010507 Nguyễn Hán Dư LỚP: CNTT_K12E D
90 DTC135D4802010606 Giang Văn Đạt LỚP: CNTT_K12E D
91 DTC135D4802010627 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: CNTT_K12E D
92 DTC135D4802010532 Lê Văn Hùng LỚP: CNTT_K12E D
93 DTC135D4802010630 Đỗ Ngọc Huy LỚP: CNTT_K12E D
94 DTC135D4802010269 Tống Chung Kiên LỚP: CNTT_K12E D
95 DTC135D4802010539 Phạm Hoàng Lan LỚP: CNTT_K12E D
96 DTC135D4802010585 Bùi Thanh Tùng LỚP: CNTT_K12E D
97 DTC135D5103010178 Trần Văn Tuyên LỚP: CNTT_K12E D
98 DTC135D4801020003 Trịnh Thị Lan Anh LỚP: TT&MMT_K12A D
99 DTC135D4801020306 Đoàn Minh Bắc LỚP: TT&MMT_K12A D
100 DTC135D4801020014 Hoàng Thị Thu Hà LỚP: TT&MMT_K12A D
101 DTC135D4801020080 Nguyễn Đình Hà LỚP: TT&MMT_K12A D
102 DTC135D4801020082 Phạm Ngọc Hải LỚP: TT&MMT_K12A D
103 DTC135D4801020089 Nguyễn Quang Khánh LỚP: TT&MMT_K12A D
104 DTC135D4801020022 La Thị Vân Kiều LỚP: TT&MMT_K12A D
105 DTC135D4801020090 Lê Phúc Lâm LỚP: TT&MMT_K12A D
106 DTC135D4801020025 Nguyễn Việt Nguyên LỚP: TT&MMT_K12A D
107 DTC135D4801020102 Đặng Thế Song LỚP: TT&MMT_K12A D
108 DTC135D4801020029 Hoàng Ngọc Thái LỚP: TT&MMT_K12A D
109 DTC135D4802012003 Nguyễn Quang Thái LỚP: TT&MMT_K12A D
110 DTC135D4801020104 Trần Công Thành LỚP: TT&MMT_K12A D
111 DTC135D4801020032 Hoàng Văn Thật LỚP: TT&MMT_K12A D
112 DTC135D4801020035 Lưu Thị Quỳnh Trang LỚP: TT&MMT_K12A D
113 DTC135D4802010233 Phạm Thị Thuỳ Trang LỚP: TT&MMT_K12A D
114 DTC135D4801020037 Đỗ Ngọc Tú LỚP: TT&MMT_K12A D
115 DTC135D4801020112 Nguyễn Văn Tường LỚP: TT&MMT_K12A D