Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN GTC113_Giáo dục thể chất 3 (Bóng rổ) (1)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010401 Dương Hữu Anh LỚP: KHMT_K12A C
2 DTC135D4801010001 Vũ Tuấn Anh LỚP: KHMT_K12A C
3 DTC135D4802010255 Trần Văn Đông LỚP: KHMT_K12A C
4 DTC135D4802010421 Phạm Thế Giang LỚP: KHMT_K12A C
5 DTC135D4802010257 Trần Văn Hà LỚP: KHMT_K12A C
6 DTC135D4802010434 Nguyễn Thị Huê LỚP: KHMT_K12A C
7 DTC135D4801010025 Nguyễn Thị Ngọc Huyền LỚP: KHMT_K12A C
8 DTC135D4802010273 Bùi Văn Lý LỚP: KHMT_K12A C
9 DTC135D4801020308 Lò Văn Ngọc LỚP: KHMT_K12A C
10 DTC135D4802010081 Cà Văn Phước LỚP: KHMT_K12A C
11 DTC135D4802010281 Quách Thị Phương LỚP: KHMT_K12A C
12 DTC135D4801010032 Hà Văn Tấn LỚP: KHMT_K12A C
13 DTC135D4801010046 Nguyễn Duy Tín LỚP: KHMT_K12A C
14 DTC135D4801010037 Phạm Thị Trang LỚP: KHMT_K12A C
15 DTC135D4802010491 Nghiêm Thị Thu Uyên LỚP: KHMT_K12A C
16 DTC135D4801020215 Lý Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12A C
17 DTC135D4801030002 Hướng Xuân Bắc LỚP: KTPM_K12A C
18 DTC135D4801030006 Đào Trung Dũng LỚP: KTPM_K12A C
19 DTC135D4801030007 Nguyễn Văn Đạo LỚP: KTPM_K12A C
20 DTC135D4801030008 Phạm Công Đức LỚP: KTPM_K12A C
21 DTC135D4801030011 Trần Văn Hải LỚP: KTPM_K12A C
22 DTC135D4801030012 Phương Quốc Hạnh LỚP: KTPM_K12A C
23 DTC135D510304086 Ngô Khánh Ly LỚP: KTPM_K12A C
24 DTC135D4801030025 Thái Phương Nam LỚP: KTPM_K12A C
25 DTC135D4801030026 Nguyễn Thị Ngân LỚP: KTPM_K12A C
26 DTC135D4801030027 Lường Văn Nọi LỚP: KTPM_K12A C
27 DTC135D4801030029 Nông Văn Phương LỚP: KTPM_K12A C
28 DTC135D4801030030 Hoàng Ngọc Quang LỚP: KTPM_K12A C
29 DTC135D4801030032 Đỗ Anh Sơn LỚP: KTPM_K12A C
30 DTC135D4801020322 Nguyễn Thiên Sơn LỚP: KTPM_K12A C
31 DTC135D4801030034 Trần Tấn Tài LỚP: KTPM_K12A C
32 DTC135D4801030037 Mạc Thị Thảo LỚP: KTPM_K12A C
33 DTC135D4801030036 Quách Duy Thắng LỚP: KTPM_K12A C
34 DTC135D4801030038 Ngô Xuân Thế LỚP: KTPM_K12A C
35 DTC135D4801030039 Nông Duy Thiệu LỚP: KTPM_K12A C
36 DTC135D4801030045 Lê Văn Tuấn LỚP: KTPM_K12A C
37 DTC135D4801030047 Nguyễn Văn Tường LỚP: KTPM_K12A C
38 DTC135D4801030051 Vũ Văn Việt LỚP: KTPM_K12A C
39 DTC135D4801030052 Hoàng Quang Vinh LỚP: KTPM_K12A C
40 DTC135D4801030054 Vũ Văn Xuân LỚP: KTPM_K12A C
41 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh LỚP: CNTT_K12A C
42 DTC135D4802010043 Trương Tuyến Anh LỚP: CNTT_K12A C
43 DTC135D4802010049 Lê Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12A C
44 DTC135D4802010050 Trần Văn Duy LỚP: CNTT_K12A C
45 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A C
46 DTC135D4802010058 Đặng Duy Hải LỚP: CNTT_K12A C
47 DTC135D4802010059 Vi Thị Hằng LỚP: CNTT_K12A C
48 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A C
49 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A C
50 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A C
51 DTC135D4802010067 Trần Thị Hường LỚP: CNTT_K12A C
52 DTC135D4802010271 Hà Thị Ngọc Linh LỚP: CNTT_K12A C
53 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A C
54 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A C
55 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A C
56 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A C
57 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A C
58 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A C
59 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang LỚP: CNTT_K12A C
60 DTC135D4801020312 Trần Trọng Quang Trinh LỚP: CNTT_K12A C
61 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung LỚP: CNTT_K12A C
62 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A C
63 DTC135D4802010104 Hà Sơn Tùng LỚP: CNTT_K12A C
64 DTC135D4802010306 Nguyễn Thị Vân LỚP: CNTT_K12A C
65 DTC135D4802010593 Nguyễn Lương Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12D C
66 DTC135D3201040014 Nguyễn Xuân Đạt LỚP: CNTT_K12D C
67 DTC135D4802010611 Phạm Hà Giang LỚP: CNTT_K12D C
68 DTC135D4802010615 Trần Văn Hải LỚP: CNTT_K12D C
69 DTC135d4802011000 Hoàng Thị Hạnh LỚP: CNTT_K12D C
70 DTC135D4802010780 Đặng Thị Minh Hoà LỚP: CNTT_K12D C
71 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D C
72 DTC135D4802010266 Đỗ Thị Huyên LỚP: CNTT_K12D C
73 DTC135D4802010268 Đàm Quang Hỷ LỚP: CNTT_K12D C
74 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D C
75 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D C
76 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D C
77 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D C
78 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D C
79 DTC135D4802010472 Vũ Xuân Thành LỚP: CNTT_K12D C
80 DTC135D4802010665 Nguyễn Hữu Thi LỚP: CNTT_K12D C
81 DTC135D4802010475 Nguyễn Văn Thịnh LỚP: CNTT_K12D C
82 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12D C
83 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D C
84 DTC135D4802010488 Trần Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12D C
85 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D C
86 DTC135D4801030080 La Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12B C
87 DTC135D4801030082 Nguyễn Văn Ban LỚP: KTPM_K12B C
88 DTC135D4801030088 Trần Văn Cương LỚP: KTPM_K12B C
89 DTC135D4801030092 Trần Đạt LỚP: KTPM_K12B C
90 DTC135D4801030152 Bùi Văn Hạnh LỚP: KTPM_K12B C
91 DTC135D4801030101 Nguyễn Thị Hồng LỚP: KTPM_K12B C
92 DTC135D5103040050 Lý Thanh Huân LỚP: KTPM_K12B C
93 DTC135D3404050018 Hoàng Thị Huyền LỚP: KTPM_K12B C
94 DTC135D4801030108 Đặng Thùy Linh LỚP: KTPM_K12B C
95 DTC135D4801030120 Bùi Minh Ngọc LỚP: KTPM_K12B C
96 DTC135D4801030145 Nguyễn Đức Tuyên LỚP: KTPM_K12B C
97 DTC135D4801030146 Vương Quang Tuyên LỚP: KTPM_K12B C
98 DTC135D4801030150 Hoàng Thị Hải Yến LỚP: KTPM_K12B C
99 DTC135D4802010109 Dương Ngọc Anh LỚP: CNTT_K12B C
100 DTC135D4802010110 Đoàn Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12B C
101 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B C
102 DTC135D4802010747 Phạm Thị Diện LỚP: CNTT_K12B C
103 DTC135D4802010117 Hầu Thị Dung LỚP: CNTT_K12B C
104 DTC135D4802010119 Nguyễn Khương Duy LỚP: CNTT_K12B C
105 DTC135D4802010120 Đỗ Thị Đào LỚP: CNTT_K12B C
106 DTC135D4802010121 Đỗ Văn Đạt LỚP: CNTT_K12B C
107 DTC135D4802010123 Tạ Văn Đông LỚP: CNTT_K12B C
108 DTC135D4802010127 Lê Thị Thu Hảo LỚP: CNTT_K12B C
109 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng LỚP: CNTT_K12B C
110 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền LỚP: CNTT_K12B C
111 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều LỚP: CNTT_K12B C
112 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý LỚP: CNTT_K12B C
113 DTC135D4802010142 Hà Thị Mai LỚP: CNTT_K12B C
114 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh LỚP: CNTT_K12B C
115 DTC135D4802010156 Phạm Đức Thành LỚP: CNTT_K12B C
116 DTC135D4802010155 Quách Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B C
117 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B C
118 DTC135D4802010171 Nông Văn Tuyến LỚP: CNTT_K12B C
119 DTC135D4802010173 Tráng Seo Viện LỚP: CNTT_K12B C
120 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt LỚP: CNTT_K12B C
121 DTC135D4802010430 Lê Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A C
122 DTC135D4802010263 Đỗ Thị Hồng LỚP: HTTT_K12A C
123 DTC135D4802010459 Đỗ Thị Kiều Oanh LỚP: HTTT_K12A C
124 DTC135D4801040029 Đào Bá Phương LỚP: HTTT_K12A C
125 DTC135D4802010152 Hoàng Minh Son LỚP: HTTT_K12A C
126 DTC135D4801040005 Hà Văn Thân LỚP: HTTT_K12A C
127 DTC135D4802010294 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: HTTT_K12A C
128 DTC135D4801040009 Lưu Văn Vượng LỚP: HTTT_K12A C
129 DTC135D4802010177 Nguyễn Việt Anh LỚP: CNTT_K12C C
130 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C C
131 DTC135D4802010706 Nguyễn Văn Bình LỚP: CNTT_K12C C
132 DTC135D4802010700 Nông Văn Bình LỚP: CNTT_K12C C
133 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C C
134 DTC135D4802010185 Nguyễn Văn Dương LỚP: CNTT_K12C C
135 DTC135D4802010310 Sùng A Đông LỚP: CNTT_K12C C
136 DTC135D4802010705 Lường Hồng Giang LỚP: CNTT_K12C C
137 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C C
138 DTC135D4802010197 Triệu Bông Hồng LỚP: CNTT_K12C C
139 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C C
140 DTC135D4802010201 Ngô Tuấn Huy LỚP: CNTT_K12C C
141 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc LỚP: CNTT_K12C C
142 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong LỚP: CNTT_K12C C
143 DTC125D4802010164 Đặng Văn Quỳnh LỚP: CNTT_K12C C
144 DTC135D4801020375 Lê Xuân Thường LỚP: CNTT_K12C C
145 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C C
146 DTC135D4802010235 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12C C
147 DTC135D4802010237 Hoàng Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12C C
148 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C C
149 DTC135D4802010591 Đinh Thế Anh LỚP: CNTT_K12E C
150 DTC135D4802010499 Trần Lệnh Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E C
151 DTC135D4802010505 Phí Vinh Công LỚP: CNTT_K12E C
152 DTC135D4802011500 Bàn Văn Dương LỚP: CNTT_K12E C
153 DTC135D4802010512 Nguyễn Mạnh Đạt LỚP: CNTT_K12E C
154 DTC135D4802010517 Hoàng Thị Hương Giang LỚP: CNTT_K12E C
155 DTC135D4802010526 Lâm Thị Hoa LỚP: CNTT_K12E C
156 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt LỚP: CNTT_K12E C
157 DTC135D4802010270 Ma Nguyễn Lệnh LỚP: CNTT_K12E C
158 DTC135D4802010544 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12E C
159 DTC135D4802010642 Nguyễn Duy Minh LỚP: CNTT_K12E C
160 DTC135D4802010644 Đoàn Thanh Nam LỚP: CNTT_K12E C
161 DTC135D4802011510 Lê Văn Phi LỚP: CNTT_K12E C
162 DTC135D4802010556 Phạm Thị Phúc LỚP: CNTT_K12E C
163 DTC135D4802010563 Hoàng Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E C
164 DTC135D4802010285 Đỗ Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E C
165 DTC135D4802010572 Đỗ Xuân Thu LỚP: CNTT_K12E C
166 DTC135D4802010667 Nguyễn Hữu Thường LỚP: CNTT_K12E C
167 DTC135D4802010578 Nguyễn Khánh Toàn LỚP: CNTT_K12E C
168 DTC135D4801020001 La Đức Anh LỚP: TT&MMT_K12A C
169 DTC135D4801020150 Phạm Tuấn Anh LỚP: TT&MMT_K12A C
170 DTC135D4801020005 Trần Văn Bắc LỚP: TT&MMT_K12A C
171 DTC135D4801020212 Đậu Thị Bình LỚP: TT&MMT_K12A C
172 DTC135D4801020010 Quàng Văn Cường LỚP: TT&MMT_K12A C
173 DTC135D4801020012 Vàng A Di LỚP: TT&MMT_K12A C
174 DTC125D4801020009 Trịnh Đức Hạnh LỚP: TT&MMT_K12A C
175 DTC135D4801020016 Triệu Trung Hiếu LỚP: TT&MMT_K12A C
176 DTC135D4801020087 Nguyễn Anh Hùng LỚP: TT&MMT_K12A C
177 DTC135D4801030155 Nguyễn Thị Huyền LỚP: TT&MMT_K12A C
178 DTC135D4801020021 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A C
179 DTC135D5103020035 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A C
180 DTC135D4801020023 Chu Thuỳ Linh LỚP: TT&MMT_K12A C
181 DTC135D4801020092 Lê Tuấn Minh LỚP: TT&MMT_K12A C
182 DTC135D4801020024 Nguyễn Thị Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A C
183 DTC135D4801020026 Nguyễn Hữu Ninh LỚP: TT&MMT_K12A C
184 DTC135D4801020098 Đỗ Thị Quyên LỚP: TT&MMT_K12A C
185 DTC135D4801020031 Vy Nghĩa Thành LỚP: TT&MMT_K12A C
186 DTC135D4801020107 Nguyễn Dương Toàn LỚP: TT&MMT_K12A C
187 DTC135D4801020108 Lê Thanh Trà LỚP: TT&MMT_K12A C
188 DTC135D4801020036 Nguyễn Đỗ Huyền Trang LỚP: TT&MMT_K12A C
189 DTC135D4801020042 Nguyễn Thanh Tùng LỚP: TT&MMT_K12A C
190 DTC135D4801020301 Lê Thanh Xuân LỚP: TT&MMT_K12A C