Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM D MÔN GTC112_Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) (1)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010601 Lê Thị Bích Diệp LỚP: KHMT_K12A D
2 DTC135D4802010434 Nguyễn Thị Huê LỚP: KHMT_K12A D
3 DTC135D4802010081 Cà Văn Phước LỚP: KHMT_K12A D
4 DTC135D4802010655 Hoàng Văn Quang LỚP: KHMT_K12A D
5 DTC135D4801010035 Đặng quang Thuần LỚP: KHMT_K12A D
6 DTC135D4802010491 Nghiêm Thị Thu Uyên LỚP: KHMT_K12A D
7 DTC135D4801020215 Lý Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12A D
8 DTC135D4801030011 Trần Văn Hải LỚP: KTPM_K12A D
9 DTC135D4801030012 Phương Quốc Hạnh LỚP: KTPM_K12A D
10 DTC135D4801030018 Phạm Thanh Hưng LỚP: KTPM_K12A D
11 DTC135D510304086 Ngô Khánh Ly LỚP: KTPM_K12A D
12 DTC135D4801030027 Lường Văn Nọi LỚP: KTPM_K12A D
13 DTC135D4801030028 Lưu Văn Phong LỚP: KTPM_K12A D
14 DTC135D4801020322 Nguyễn Thiên Sơn LỚP: KTPM_K12A D
15 DTC135D4801030037 Mạc Thị Thảo LỚP: KTPM_K12A D
16 DTC135D4801030052 Hoàng Quang Vinh LỚP: KTPM_K12A D
17 DTC135D4801030054 Vũ Văn Xuân LỚP: KTPM_K12A D
18 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A D
19 DTC135D4802010050 Trần Văn Duy LỚP: CNTT_K12A D
20 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A D
21 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A D
22 DTC135D4802010082 Đỗ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12A D
23 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A D
24 DTC135D4802010593 Nguyễn Lương Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12D D
25 DTC135D4802010114 Thào Chư LỚP: CNTT_K12D D
26 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm LỚP: CNTT_K12D D
27 DTC135D4802010780 Đặng Thị Minh Hoà LỚP: CNTT_K12D D
28 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D D
29 DTC135D4802010266 Đỗ Thị Huyên LỚP: CNTT_K12D D
30 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D D
31 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D D
32 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D D
33 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái LỚP: CNTT_K12D D
34 DTC135D4802010478 Cao Thị Thủy LỚP: CNTT_K12D D
35 DTC135D4801030197 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: KTPM_K12B D
36 DTC135D4801030113 Nguyễn Văn Mạnh LỚP: KTPM_K12B D
37 DTC135D4801030120 Bùi Minh Ngọc LỚP: KTPM_K12B D
38 DTC135D4801030125 Đinh Hồng Phúc LỚP: KTPM_K12B D
39 DTC135D4801030132 Mai Xuân Sơn LỚP: KTPM_K12B D
40 DTC135D4801030186 Phạm Thị Thảo LỚP: KTPM_K12B D
41 DTC135D4801030137 Trương Quang Thủy LỚP: KTPM_K12B D
42 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B D
43 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều LỚP: CNTT_K12B D
44 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B D
45 DTC135D4801020323 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12B D
46 DTC135D4802010320 Nguyễn Hữu Mạnh LỚP: CNTT_K12B D
47 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện LỚP: CNTT_K12B D
48 DTC135D4802010148 Vi Văn Phúc LỚP: CNTT_K12B D
49 DTC135D4802010743 Nông Văn Chúc LỚP: HTTT_K12A D
50 DTC135D4802010745 Nông Đình Phán LỚP: HTTT_K12A D
51 DTC135D4801040006 Nguyễn Thị Thảo LỚP: HTTT_K12A D
52 DTC135D4801040007 Hoàng Vũ Thanh Thủy LỚP: HTTT_K12A D
53 DTC135D4802010706 Nguyễn Văn Bình LỚP: CNTT_K12C D
54 DTC135D4802010182 Trần Văn Cường LỚP: CNTT_K12C D
55 DTC135D4802010189 Nguyễn Tuấn Đông LỚP: CNTT_K12C D
56 DTC135D4802010702 Nguyễn Duy Long LỚP: CNTT_K12C D
57 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt LỚP: CNTT_K12E D
58 DTC135D4802010535 Ngô Văn Huy LỚP: CNTT_K12E D
59 DTC135D4801020200 Nguyễn Duy Bình LỚP: TT&MMT_K12A D
60 DTC135D4801020212 Đậu Thị Bình LỚP: TT&MMT_K12A D
61 DTC135D4801020082 Phạm Ngọc Hải LỚP: TT&MMT_K12A D
62 DTC135D4801020015 Bùi Lệ Hảo LỚP: TT&MMT_K12A D
63 DTC135D4801020019 Hoàng Quốc Huy LỚP: TT&MMT_K12A D
64 DTC125D4801020015 Nguyễn Xuân Mạnh LỚP: TT&MMT_K12A D
65 DTC135D4801020025 Nguyễn Việt Nguyên LỚP: TT&MMT_K12A D
66 DTC135D4801020098 Đỗ Thị Quyên LỚP: TT&MMT_K12A D
67 DTC135D4801020035 Lưu Thị Quỳnh Trang LỚP: TT&MMT_K12A D
68 DTC135D4801020036 Nguyễn Đỗ Huyền Trang LỚP: TT&MMT_K12A D
69 DTC135D4801020038 Nguyễn Duy Tư LỚP: TT&MMT_K12A D
70 DTC135D4801020112 Nguyễn Văn Tường LỚP: TT&MMT_K12A D