Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN GTC112_Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) (1)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010400 Triệu Đức An LỚP: KHMT_K12A C
2 DTC135D4802010401 Dương Hữu Anh LỚP: KHMT_K12A C
3 DTC135D4802010421 Phạm Thế Giang LỚP: KHMT_K12A C
4 DTC135D4802010432 Nguyễn Nam Hoàng LỚP: KHMT_K12A C
5 DTC135D4801010025 Nguyễn Thị Ngọc Huyền LỚP: KHMT_K12A C
6 DTC135D4802010066 Nguyễn Minh Hưng LỚP: KHMT_K12A C
7 DTC135D4802010629 Nguyễn Văn Hưởng LỚP: KHMT_K12A C
8 DTC135D4802010453 Đàm Công Nam LỚP: KHMT_K12A C
9 DTC135D4801020303 Nguyễn Thị Hồng Nga LỚP: KHMT_K12A C
10 DTC135D4802010286 Nguyễn Trung Sơn LỚP: KHMT_K12A C
11 DTC135D4801010032 Hà Văn Tấn LỚP: KHMT_K12A C
12 DTC135D4801010037 Phạm Thị Trang LỚP: KHMT_K12A C
13 DTC135D4802010800 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: KHMT_K12A C
14 DTC135D4802010789 Phạm Thị Tươi LỚP: KHMT_K12A C
15 DTC135D4801030002 Hướng Xuân Bắc LỚP: KTPM_K12A C
16 DTC135D4801030006 Đào Trung Dũng LỚP: KTPM_K12A C
17 DTC135D4801030007 Nguyễn Văn Đạo LỚP: KTPM_K12A C
18 DTC135D4801030008 Phạm Công Đức LỚP: KTPM_K12A C
19 DTC135D4801030010 Vũ Thanh Hà LỚP: KTPM_K12A C
20 DTC135D4801030017 Vũ Thái Hoàng LỚP: KTPM_K12A C
21 DTC135D4801030056 Ma Duy Khương LỚP: KTPM_K12A C
22 DTC135D4801030026 Nguyễn Thị Ngân LỚP: KTPM_K12A C
23 DTC135D4801030029 Nông Văn Phương LỚP: KTPM_K12A C
24 DTC135D4801030030 Hoàng Ngọc Quang LỚP: KTPM_K12A C
25 DTC135D4801030031 Nguyễn Thị Sao LỚP: KTPM_K12A C
26 DTC135D4801030032 Đỗ Anh Sơn LỚP: KTPM_K12A C
27 DTC135D4801030033 Ngô Văn Sử LỚP: KTPM_K12A C
28 DTC135D4801030038 Ngô Xuân Thế LỚP: KTPM_K12A C
29 DTC135D4801030039 Nông Duy Thiệu LỚP: KTPM_K12A C
30 DTC135D4801030044 Lê Văn Tuân LỚP: KTPM_K12A C
31 DTC135D4801030045 Lê Văn Tuấn LỚP: KTPM_K12A C
32 DTC135D4801030047 Nguyễn Văn Tường LỚP: KTPM_K12A C
33 DTC135D4801030050 Nông Minh Việt LỚP: KTPM_K12A C
34 DTC135D4802010049 Lê Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12A C
35 DTC135D4802010056 Kiều Minh Đức LỚP: CNTT_K12A C
36 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A C
37 DTC135D4802010059 Vi Thị Hằng LỚP: CNTT_K12A C
38 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A C
39 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A C
40 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A C
41 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A C
42 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A C
43 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A C
44 DTC135D4802010083 Trần Thuý Quỳnh LỚP: CNTT_K12A C
45 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A C
46 DTC135D4802010566 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A C
47 DTC135D4802010087 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A C
48 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A C
49 DTC135D4802010093 Nguyễn Anh Thư LỚP: CNTT_K12A C
50 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A C
51 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A C
52 DTC135D4801020312 Trần Trọng Quang Trinh LỚP: CNTT_K12A C
53 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung LỚP: CNTT_K12A C
54 DTC135D4802010101 Nguyễn Văn Tú LỚP: CNTT_K12A C
55 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A C
56 DTC135D4802010104 Hà Sơn Tùng LỚP: CNTT_K12A C
57 DTC135D4802010106 Bế Văn Viết LỚP: CNTT_K12A C
58 DTC135D4802010599 Bùi Văn Chương LỚP: CNTT_K12D C
59 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt LỚP: CNTT_K12D C
60 DTC135D3201040014 Nguyễn Xuân Đạt LỚP: CNTT_K12D C
61 DTC135D4802010425 Nguyễn Văn Hán LỚP: CNTT_K12D C
62 DTC135d4802011000 Hoàng Thị Hạnh LỚP: CNTT_K12D C
63 DTC135D4802010619 Hà Thị Hiền LỚP: CNTT_K12D C
64 DTC135D4802010264 Nguyễn Hữu Hùng LỚP: CNTT_K12D C
65 DTC135D4802010268 Đàm Quang Hỷ LỚP: CNTT_K12D C
66 DTC135D4802010274 Nguyễn Thị Mai LỚP: CNTT_K12D C
67 DTC135D4802012007 Vũ Thị Mận LỚP: CNTT_K12D C
68 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D C
69 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D C
70 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D C
71 DTC135D4802010472 Vũ Xuân Thành LỚP: CNTT_K12D C
72 DTC135D4802010665 Nguyễn Hữu Thi LỚP: CNTT_K12D C
73 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D C
74 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12D C
75 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D C
76 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D C
77 DTC135D4802010302 Đoàn Quang Tuấn LỚP: CNTT_K12D C
78 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D C
79 DTC135D4801030082 Nguyễn Văn Ban LỚP: KTPM_K12B C
80 DTC135D5103040100 Nguyễn Mạnh Báo LỚP: KTPM_K12B C
81 DTC135D4801030094 Dương Thành Đô LỚP: KTPM_K12B C
82 DTC135D4801030152 Bùi Văn Hạnh LỚP: KTPM_K12B C
83 DTC135D4801030098 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh LỚP: KTPM_K12B C
84 DTC135D4801030101 Nguyễn Thị Hồng LỚP: KTPM_K12B C
85 DTC135D4801030100 Lê Thị Hợi LỚP: KTPM_K12B C
86 DTC135D5103040050 Lý Thanh Huân LỚP: KTPM_K12B C
87 DTC135D3404050018 Hoàng Thị Huyền LỚP: KTPM_K12B C
88 DTC135D4801030111 Trương Thị Lợi LỚP: KTPM_K12B C
89 DTC135D4801030115 Hoàng Văn Nam LỚP: KTPM_K12B C
90 DTC135D4801030126 Nguyễn Thị Phương LỚP: KTPM_K12B C
91 DTC135D4801020100 Trần Văn Sáng LỚP: KTPM_K12B C
92 DTC135D4801030136 Trần Thị Thương LỚP: KTPM_K12B C
93 DTC135D4801020110 Phạm Xuân Tú LỚP: KTPM_K12B C
94 DTC135D4801020111 Dương Xuân Tùng LỚP: KTPM_K12B C
95 DTC135D5103020177 Vũ Quang Vinh LỚP: KTPM_K12B C
96 DTC135D4801030150 Hoàng Thị Hải Yến LỚP: KTPM_K12B C
97 DTC135D4802010109 Dương Ngọc Anh LỚP: CNTT_K12B C
98 DTC135D4802010112 Trịnh Xuân Bách LỚP: CNTT_K12B C
99 DTC135D4802010117 Hầu Thị Dung LỚP: CNTT_K12B C
100 DTC135D4802010379 Đỗ Bình Dương LỚP: CNTT_K12B C
101 DTC135D4802010313 Phạm Thị Đào LỚP: CNTT_K12B C
102 DTC135D4802010121 Đỗ Văn Đạt LỚP: CNTT_K12B C
103 DTC135D4802010127 Lê Thị Thu Hảo LỚP: CNTT_K12B C
104 DTC135D4802010131 Phạm Văn Học LỚP: CNTT_K12B C
105 DTC125D4802010016 Đoàn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12B C
106 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng LỚP: CNTT_K12B C
107 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền LỚP: CNTT_K12B C
108 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý LỚP: CNTT_K12B C
109 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh LỚP: CNTT_K12B C
110 DTC135D4802010145 Hoàng Thị Ngọc LỚP: CNTT_K12B C
111 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B C
112 DTC135D4802010149 Nguyễn Thị Thu Phương LỚP: CNTT_K12B C
113 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân LỚP: CNTT_K12B C
114 DTC135D4802010156 Phạm Đức Thành LỚP: CNTT_K12B C
115 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B C
116 DTC135D4802010155 Quách Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B C
117 DTC135D4802010161 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: CNTT_K12B C
118 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B C
119 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B C
120 DTC135D4802010169 Lâm Văn Tùng LỚP: CNTT_K12B C
121 DTC135D4802010170 Lê Ngọc Tùng LỚP: CNTT_K12B C
122 DTC135D4802010171 Nông Văn Tuyến LỚP: CNTT_K12B C
123 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt LỚP: CNTT_K12B C
124 DTC135D4801040003 Nguyễn Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A C
125 DTC135D4802010263 Đỗ Thị Hồng LỚP: HTTT_K12A C
126 DTC135D4802010436 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: HTTT_K12A C
127 DTC135D4802010631 Hoàng Thị Thu Huyền LỚP: HTTT_K12A C
128 DTC135D4802010438 Ngô Thị Hương LỚP: HTTT_K12A C
129 DTC135D4802010459 Đỗ Thị Kiều Oanh LỚP: HTTT_K12A C
130 DTC135D4802010288 Phạm Văn Thắng LỚP: HTTT_K12A C
131 DTC135D4801030201 Hoàng Thị Thuỳ LỚP: HTTT_K12A C
132 DTC135D4802010162 Đỗ Văn Tiến LỚP: HTTT_K12A C
133 DTC135D4801040034 Phạm Quỳnh Trang LỚP: HTTT_K12A C
134 DTC135D4802010304 Nguyễn Ngọc Tùng LỚP: HTTT_K12A C
135 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C C
136 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C C
137 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C C
138 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C C
139 DTC135D4802010197 Triệu Bông Hồng LỚP: CNTT_K12C C
140 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C C
141 DTC135D4802010201 Ngô Tuấn Huy LỚP: CNTT_K12C C
142 DTC135D4802010309 Nông Quang Huy LỚP: CNTT_K12C C
143 DTC135D4802010206 Nguyễn Thị Lan LỚP: CNTT_K12C C
144 DTC135D4802010801 Hoàng Pao Mìn LỚP: CNTT_K12C C
145 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc LỚP: CNTT_K12C C
146 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong LỚP: CNTT_K12C C
147 DTC125D4802010164 Đặng Văn Quỳnh LỚP: CNTT_K12C C
148 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C C
149 DTC135D4802010221 Nguyễn Thị Thắm LỚP: CNTT_K12C C
150 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C C
151 DTC135D4802010229 Hoàng Thị Thủy LỚP: CNTT_K12C C
152 DTC135D4801020375 Lê Xuân Thường LỚP: CNTT_K12C C
153 DTC135D4802010234 Sầm Quang Trung LỚP: CNTT_K12C C
154 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C C
155 DTC135D4802010236 Dương Hữu Tuấn LỚP: CNTT_K12C C
156 DTC135D4802010237 Hoàng Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12C C
157 DTC135D4802010241 Hoàng Thế Vinh LỚP: CNTT_K12C C
158 DTC135D4802010500 Vũ Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E C
159 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E C
160 DTC135D4802010503 Nông Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E C
161 DTC135D4802010504 Nguyễn Văn Chung LỚP: CNTT_K12E C
162 DTC135D4802010600 Nguyễn Chí Công LỚP: CNTT_K12E C
163 DTC135D4802010505 Phí Vinh Công LỚP: CNTT_K12E C
164 DTC135D4802010249 Đỗ Mạnh Cường LỚP: CNTT_K12E C
165 DTC135D4802010608 Phạm Văn Đông LỚP: CNTT_K12E C
166 DTC135D4802010517 Hoàng Thị Hương Giang LỚP: CNTT_K12E C
167 DTC135D4802010520 Hoàng Văn Hải LỚP: CNTT_K12E C
168 DTC135D4802010616 Dương Thị Hằng LỚP: CNTT_K12E C
169 DTC135D4802010524 Đinh Thị Hiền LỚP: CNTT_K12E C
170 DTC135D4802010526 Lâm Thị Hoa LỚP: CNTT_K12E C
171 DTC135D4802010532 Lê Văn Hùng LỚP: CNTT_K12E C
172 DTC135D4802010544 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12E C
173 DTC135D4802010644 Đoàn Thanh Nam LỚP: CNTT_K12E C
174 DTC135D4802010554 Nguyễn Thị Oanh LỚP: CNTT_K12E C
175 DTC135D4802011510 Lê Văn Phi LỚP: CNTT_K12E C
176 DTC135D5103040007 Nguyễn Duy Phúc LỚP: CNTT_K12E C
177 DTC135D4802010556 Phạm Thị Phúc LỚP: CNTT_K12E C
178 DTC135D4802010561 Nguyễn Thị Thu Quyên LỚP: CNTT_K12E C
179 DTC135D4802010562 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12E C
180 DTC135D4802010563 Hoàng Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E C
181 DTC135D4802010568 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12E C
182 DTC135D4802010572 Đỗ Xuân Thu LỚP: CNTT_K12E C
183 DTC135D4802010667 Nguyễn Hữu Thường LỚP: CNTT_K12E C
184 DTC135D4802010578 Nguyễn Khánh Toàn LỚP: CNTT_K12E C
185 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang LỚP: CNTT_K12E C
186 DTC135D4802011515 Vi Đình Trưởng LỚP: CNTT_K12E C
187 DTC135D4802010582 Dương Anh Tú LỚP: CNTT_K12E C
188 DTC135D5103010178 Trần Văn Tuyên LỚP: CNTT_K12E C
189 DTC135D4801020001 La Đức Anh LỚP: TT&MMT_K12A C
190 DTC135D4801020005 Trần Văn Bắc LỚP: TT&MMT_K12A C
191 DTC135D4801020012 Vàng A Di LỚP: TT&MMT_K12A C
192 DTC135D4801020014 Hoàng Thị Thu Hà LỚP: TT&MMT_K12A C
193 DTC135D4801020080 Nguyễn Đình Hà LỚP: TT&MMT_K12A C
194 DTC135D4801020081 Đỗ Văn Hải LỚP: TT&MMT_K12A C
195 DTC135D4801020016 Triệu Trung Hiếu LỚP: TT&MMT_K12A C
196 DTC135D4801020085 Phạm Hồng Hoàng LỚP: TT&MMT_K12A C
197 DTC135D4801020087 Nguyễn Anh Hùng LỚP: TT&MMT_K12A C
198 DTC135D4801030155 Nguyễn Thị Huyền LỚP: TT&MMT_K12A C
199 DTC135D4801020021 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A C
200 DTC135D5103020035 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A C
201 DTC135D4801020022 La Thị Vân Kiều LỚP: TT&MMT_K12A C
202 DTC135D4801020090 Lê Phúc Lâm LỚP: TT&MMT_K12A C
203 DTC135D4801020023 Chu Thuỳ Linh LỚP: TT&MMT_K12A C
204 DTC135D4801020092 Lê Tuấn Minh LỚP: TT&MMT_K12A C
205 DTC135D4801020024 Nguyễn Thị Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A C
206 DTC135D4801020104 Trần Công Thành LỚP: TT&MMT_K12A C
207 DTC135D4801020031 Vy Nghĩa Thành LỚP: TT&MMT_K12A C
208 DTC135D4801020107 Nguyễn Dương Toàn LỚP: TT&MMT_K12A C
209 DTC135D4801020108 Lê Thanh Trà LỚP: TT&MMT_K12A C
210 DTC135D4801020037 Đỗ Ngọc Tú LỚP: TT&MMT_K12A C
211 DTC135D4801020046 Lường Văn Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A C
212 DTC135D4801020042 Nguyễn Thanh Tùng LỚP: TT&MMT_K12A C
213 DTC135D4801020301 Lê Thanh Xuân LỚP: TT&MMT_K12A C