Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN GTC111_Giáo dục thể chất 1 (Điền kinh) (1)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801010001 Vũ Tuấn Anh LỚP: KHMT_K12A C
2 DTC135D4802010601 Lê Thị Bích Diệp LỚP: KHMT_K12A C
3 DTC135D4802010255 Trần Văn Đông LỚP: KHMT_K12A C
4 DTC135D4802010257 Trần Văn Hà LỚP: KHMT_K12A C
5 DTC135D4802010432 Nguyễn Nam Hoàng LỚP: KHMT_K12A C
6 DTC135D4801010025 Nguyễn Thị Ngọc Huyền LỚP: KHMT_K12A C
7 DTC135D4802010066 Nguyễn Minh Hưng LỚP: KHMT_K12A C
8 DTC135D4802010629 Nguyễn Văn Hưởng LỚP: KHMT_K12A C
9 DTC135D4801010100 Hoàng Văn Linh LỚP: KHMT_K12A C
10 DTC135D4802010453 Đàm Công Nam LỚP: KHMT_K12A C
11 DTC135D4801020303 Nguyễn Thị Hồng Nga LỚP: KHMT_K12A C
12 DTC135D4802010278 Hà Thị Nguyệt LỚP: KHMT_K12A C
13 DTC135D4801010032 Hà Văn Tấn LỚP: KHMT_K12A C
14 DTC135D4802010681 Nguyễn Văn Uy LỚP: KHMT_K12A C
15 DTC135D4801030005 Giàng A Dính LỚP: KTPM_K12A C
16 DTC135D4801020321 Hoàng Đức Duẩn LỚP: KTPM_K12A C
17 DTC135D4801030011 Trần Văn Hải LỚP: KTPM_K12A C
18 DTC135D4801030016 Nông Văn Hoạch LỚP: KTPM_K12A C
19 DTC135D4801030018 Phạm Thanh Hưng LỚP: KTPM_K12A C
20 DTC135D510304086 Ngô Khánh Ly LỚP: KTPM_K12A C
21 DTC135D4801030026 Nguyễn Thị Ngân LỚP: KTPM_K12A C
22 DTC135D4801030027 Lường Văn Nọi LỚP: KTPM_K12A C
23 DTC135D4801030030 Hoàng Ngọc Quang LỚP: KTPM_K12A C
24 DTC135D4801030032 Đỗ Anh Sơn LỚP: KTPM_K12A C
25 DTC135D4801030033 Ngô Văn Sử LỚP: KTPM_K12A C
26 DTC135D4801030036 Quách Duy Thắng LỚP: KTPM_K12A C
27 DTC135D4801030040 Đinh Văn Tiến LỚP: KTPM_K12A C
28 DTC135D4801030045 Lê Văn Tuấn LỚP: KTPM_K12A C
29 DTC135D4801030050 Nông Minh Việt LỚP: KTPM_K12A C
30 DTC135D4801030052 Hoàng Quang Vinh LỚP: KTPM_K12A C
31 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A C
32 DTC135D4802010271 Hà Thị Ngọc Linh LỚP: CNTT_K12A C
33 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A C
34 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A C
35 DTC135D4802010082 Đỗ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12A C
36 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A C
37 DTC135D4802010566 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A C
38 DTC135D4802010087 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A C
39 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh LỚP: CNTT_K12A C
40 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A C
41 DTC135D4802010093 Nguyễn Anh Thư LỚP: CNTT_K12A C
42 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung LỚP: CNTT_K12A C
43 DTC135D4802010104 Hà Sơn Tùng LỚP: CNTT_K12A C
44 DTC135D4802010106 Bế Văn Viết LỚP: CNTT_K12A C
45 DTC135D4802010108 Nông Hải Yến LỚP: CNTT_K12A C
46 DTC135D4802010593 Nguyễn Lương Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12D C
47 DTC135D4802010599 Bùi Văn Chương LỚP: CNTT_K12D C
48 DTC135D4802012004 Lê Văn Cương LỚP: CNTT_K12D C
49 DTC135D4802010411 Trần Thị Dịu LỚP: CNTT_K12D C
50 DTC135D4802010266 Đỗ Thị Huyên LỚP: CNTT_K12D C
51 DTC135D4802012007 Vũ Thị Mận LỚP: CNTT_K12D C
52 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D C
53 DTC135D4802011100 Lữ Thị Thanh LỚP: CNTT_K12D C
54 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D C
55 DTC135D4801030095 Tô Thành Đồng LỚP: KTPM_K12B C
56 DTC135D4801030098 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh LỚP: KTPM_K12B C
57 DTC135D4801030108 Đặng Thùy Linh LỚP: KTPM_K12B C
58 DTC135D4801030109 Nguyễn Văn Linh LỚP: KTPM_K12B C
59 DTC135D4801030197 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: KTPM_K12B C
60 DTC135D4801030113 Nguyễn Văn Mạnh LỚP: KTPM_K12B C
61 DTC135D4801030115 Hoàng Văn Nam LỚP: KTPM_K12B C
62 DTC135D4801030126 Nguyễn Thị Phương LỚP: KTPM_K12B C
63 DTC135D4801020100 Trần Văn Sáng LỚP: KTPM_K12B C
64 DTC135D4801030132 Mai Xuân Sơn LỚP: KTPM_K12B C
65 DTC135D4801030186 Phạm Thị Thảo LỚP: KTPM_K12B C
66 DTC135D4801030137 Trương Quang Thủy LỚP: KTPM_K12B C
67 DTC135D4801030136 Trần Thị Thương LỚP: KTPM_K12B C
68 DTC135D4801030139 Vũ Quyết Tiến LỚP: KTPM_K12B C
69 DTC135D4801030145 Nguyễn Đức Tuyên LỚP: KTPM_K12B C
70 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B C
71 DTC135D4802010120 Đỗ Thị Đào LỚP: CNTT_K12B C
72 DTC135D4802010313 Phạm Thị Đào LỚP: CNTT_K12B C
73 DTC135D4802010131 Phạm Văn Học LỚP: CNTT_K12B C
74 DTC125D4802010016 Đoàn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12B C
75 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B C
76 DTC135D4802010135 Cao Xuân Hưng LỚP: CNTT_K12B C
77 DTC135D4801020323 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12B C
78 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý LỚP: CNTT_K12B C
79 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện LỚP: CNTT_K12B C
80 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân LỚP: CNTT_K12B C
81 DTC135D4802010156 Phạm Đức Thành LỚP: CNTT_K12B C
82 DTC135D4802010155 Quách Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B C
83 DTC135D4801020320 Lê Hữu Thọ LỚP: CNTT_K12B C
84 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B C
85 DTC135D4802010169 Lâm Văn Tùng LỚP: CNTT_K12B C
86 DTC135D4802010171 Nông Văn Tuyến LỚP: CNTT_K12B C
87 DTC135D4802010173 Tráng Seo Viện LỚP: CNTT_K12B C
88 DTC135D4802010263 Đỗ Thị Hồng LỚP: HTTT_K12A C
89 DTC135D4802010438 Ngô Thị Hương LỚP: HTTT_K12A C
90 DTC135D4802010459 Đỗ Thị Kiều Oanh LỚP: HTTT_K12A C
91 DTC135D4801040005 Hà Văn Thân LỚP: HTTT_K12A C
92 DTC135D4801040007 Hoàng Vũ Thanh Thủy LỚP: HTTT_K12A C
93 DTC135D4801040009 Lưu Văn Vượng LỚP: HTTT_K12A C
94 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C C
95 DTC135D4802010706 Nguyễn Văn Bình LỚP: CNTT_K12C C
96 DTC135D4802010700 Nông Văn Bình LỚP: CNTT_K12C C
97 DTC135D4802010703 Ma Văn Cương LỚP: CNTT_K12C C
98 DTC135D4802010705 Lường Hồng Giang LỚP: CNTT_K12C C
99 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C C
100 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C C
101 DTC135D4802010200 Hoàng Văn Hưng LỚP: CNTT_K12C C
102 DTC135D4802010206 Nguyễn Thị Lan LỚP: CNTT_K12C C
103 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc LỚP: CNTT_K12C C
104 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong LỚP: CNTT_K12C C
105 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C C
106 DTC125D4802010164 Đặng Văn Quỳnh LỚP: CNTT_K12C C
107 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C C
108 DTC135D4802010222 Nguyễn Công Thắng LỚP: CNTT_K12C C
109 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C C
110 DTC135D4802010235 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12C C
111 DTC135D4802010236 Dương Hữu Tuấn LỚP: CNTT_K12C C
112 DTC135D4802010241 Hoàng Thế Vinh LỚP: CNTT_K12C C
113 DTC135D4802010500 Vũ Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E C
114 DTC135D4802010591 Đinh Thế Anh LỚP: CNTT_K12E C
115 DTC135D4802010499 Trần Lệnh Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E C
116 DTC135D4802010503 Nông Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E C
117 DTC135D4802010506 Nguyễn Hùng Cường LỚP: CNTT_K12E C
118 DTC135D4802010606 Giang Văn Đạt LỚP: CNTT_K12E C
119 DTC135D4802010512 Nguyễn Mạnh Đạt LỚP: CNTT_K12E C
120 DTC135D4802010608 Phạm Văn Đông LỚP: CNTT_K12E C
121 DTC135D4802010520 Hoàng Văn Hải LỚP: CNTT_K12E C
122 DTC135D4802010526 Lâm Thị Hoa LỚP: CNTT_K12E C
123 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt LỚP: CNTT_K12E C
124 DTC135D4802010630 Đỗ Ngọc Huy LỚP: CNTT_K12E C
125 DTC135D4802010535 Ngô Văn Huy LỚP: CNTT_K12E C
126 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E C
127 DTC135D4802010546 Hoàng Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12E C
128 DTC135D4802010644 Đoàn Thanh Nam LỚP: CNTT_K12E C
129 DTC135D4802010554 Nguyễn Thị Oanh LỚP: CNTT_K12E C
130 DTC135D4802011510 Lê Văn Phi LỚP: CNTT_K12E C
131 DTC135D5103040007 Nguyễn Duy Phúc LỚP: CNTT_K12E C
132 DTC135D4802010563 Hoàng Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E C
133 DTC135D4802010658 Trần Bá Sơn LỚP: CNTT_K12E C
134 DTC135D4802010578 Nguyễn Khánh Toàn LỚP: CNTT_K12E C
135 DTC135D4802010582 Dương Anh Tú LỚP: CNTT_K12E C
136 DTC135D4802010585 Bùi Thanh Tùng LỚP: CNTT_K12E C
137 DTC135D5103010178 Trần Văn Tuyên LỚP: CNTT_K12E C
138 DTC135D4801020306 Đoàn Minh Bắc LỚP: TT&MMT_K12A C
139 DTC135D4801020212 Đậu Thị Bình LỚP: TT&MMT_K12A C
140 DTC135D4801020013 Ma Văn Đông LỚP: TT&MMT_K12A C
141 DTC135D4801020080 Nguyễn Đình Hà LỚP: TT&MMT_K12A C
142 DTC135D4801020082 Phạm Ngọc Hải LỚP: TT&MMT_K12A C
143 DTC125D4801020009 Trịnh Đức Hạnh LỚP: TT&MMT_K12A C
144 DTC135D4801020016 Triệu Trung Hiếu LỚP: TT&MMT_K12A C
145 DTC135D4801020087 Nguyễn Anh Hùng LỚP: TT&MMT_K12A C
146 DTC135D4801030155 Nguyễn Thị Huyền LỚP: TT&MMT_K12A C
147 DTC135D5103020035 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A C
148 DTC135D4801020022 La Thị Vân Kiều LỚP: TT&MMT_K12A C
149 DTC135D4801020090 Lê Phúc Lâm LỚP: TT&MMT_K12A C
150 DTC125D4801020015 Nguyễn Xuân Mạnh LỚP: TT&MMT_K12A C
151 DTC135D4801020092 Lê Tuấn Minh LỚP: TT&MMT_K12A C
152 DTC135D4801020024 Nguyễn Thị Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A C
153 DTC135D4801020025 Nguyễn Việt Nguyên LỚP: TT&MMT_K12A C
154 DTC135D4801020098 Đỗ Thị Quyên LỚP: TT&MMT_K12A C
155 DTC135D4801020107 Nguyễn Dương Toàn LỚP: TT&MMT_K12A C
156 DTC135D4801020108 Lê Thanh Trà LỚP: TT&MMT_K12A C
157 DTC135D4801020035 Lưu Thị Quỳnh Trang LỚP: TT&MMT_K12A C
158 DTC135D4801020037 Đỗ Ngọc Tú LỚP: TT&MMT_K12A C
159 DTC135D4801020041 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A C
160 DTC135D4801020038 Nguyễn Duy Tư LỚP: TT&MMT_K12A C
161 DTC135D4801020301 Lê Thanh Xuân LỚP: TT&MMT_K12A C