Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN GTC111_Giáo dục thể chất 1 (Điền kinh) (1)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010400 Triệu Đức An LỚP: KHMT_K12A B
2 DTC135D4802010401 Dương Hữu Anh LỚP: KHMT_K12A B
3 DTC135D4802010421 Phạm Thế Giang LỚP: KHMT_K12A B
4 DTC135D4802010261 Trần Minh Hòa LỚP: KHMT_K12A B
5 DTC135D4802010448 Nguyễn Đình Long LỚP: KHMT_K12A B
6 DTC135D4802010273 Bùi Văn Lý LỚP: KHMT_K12A B
7 DTC135D4801020308 Lò Văn Ngọc LỚP: KHMT_K12A B
8 DTC135D4802010081 Cà Văn Phước LỚP: KHMT_K12A B
9 DTC135D4802010281 Quách Thị Phương LỚP: KHMT_K12A B
10 DTC135D4802010655 Hoàng Văn Quang LỚP: KHMT_K12A B
11 DTC135D4802010286 Nguyễn Trung Sơn LỚP: KHMT_K12A B
12 DTC135D4801010046 Nguyễn Duy Tín LỚP: KHMT_K12A B
13 DTC135D4801010037 Phạm Thị Trang LỚP: KHMT_K12A B
14 DTC135D4802010491 Nghiêm Thị Thu Uyên LỚP: KHMT_K12A B
15 DTC135D4801020215 Lý Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12A B
16 DTC135D4801030002 Hướng Xuân Bắc LỚP: KTPM_K12A B
17 DTC135D4801030008 Phạm Công Đức LỚP: KTPM_K12A B
18 DTC135D4801030017 Vũ Thái Hoàng LỚP: KTPM_K12A B
19 DTC135D4801030056 Ma Duy Khương LỚP: KTPM_K12A B
20 DTC135D4801030024 Mai Anh Nam LỚP: KTPM_K12A B
21 DTC135D4801030025 Thái Phương Nam LỚP: KTPM_K12A B
22 DTC135D4801030029 Nông Văn Phương LỚP: KTPM_K12A B
23 DTC135D4801030031 Nguyễn Thị Sao LỚP: KTPM_K12A B
24 DTC135D4801030037 Mạc Thị Thảo LỚP: KTPM_K12A B
25 DTC135D4801030044 Lê Văn Tuân LỚP: KTPM_K12A B
26 DTC135D4801030046 Lương Việt Tường LỚP: KTPM_K12A B
27 DTC135D4801030047 Nguyễn Văn Tường LỚP: KTPM_K12A B
28 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh LỚP: CNTT_K12A B
29 DTC135D4802010043 Trương Tuyến Anh LỚP: CNTT_K12A B
30 DTC135D4802010049 Lê Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12A B
31 DTC135D4802010050 Trần Văn Duy LỚP: CNTT_K12A B
32 DTC135D4802010051 Đào Quang Đại LỚP: CNTT_K12A B
33 DTC135D4802010054 Nguyễn Hữu Đỉnh LỚP: CNTT_K12A B
34 DTC135D4802010056 Kiều Minh Đức LỚP: CNTT_K12A B
35 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A B
36 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A B
37 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A B
38 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A B
39 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A B
40 DTC135D4802010067 Trần Thị Hường LỚP: CNTT_K12A B
41 DTC135D4802010074 Lương Đình Mạnh LỚP: CNTT_K12A B
42 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A B
43 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A B
44 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A B
45 DTC135D4802010289 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12A B
46 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A B
47 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A B
48 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A B
49 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A B
50 DTC135D4802010101 Nguyễn Văn Tú LỚP: CNTT_K12A B
51 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A B
52 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D B
53 DTC135D4802010605 Nguyễn Văn Đại LỚP: CNTT_K12D B
54 DTC135D4802010312 Nguyễn Thị Đào LỚP: CNTT_K12D B
55 DTC135D3201040014 Nguyễn Xuân Đạt LỚP: CNTT_K12D B
56 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm LỚP: CNTT_K12D B
57 DTC135D4802010611 Phạm Hà Giang LỚP: CNTT_K12D B
58 DTC135D4802010615 Trần Văn Hải LỚP: CNTT_K12D B
59 DTC135D4802010425 Nguyễn Văn Hán LỚP: CNTT_K12D B
60 DTC135D4802010619 Hà Thị Hiền LỚP: CNTT_K12D B
61 DTC135D4802010780 Đặng Thị Minh Hoà LỚP: CNTT_K12D B
62 DTC135D4802010268 Đàm Quang Hỷ LỚP: CNTT_K12D B
63 DTC135D4801020305 Hoàng Đình Luân LỚP: CNTT_K12D B
64 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D B
65 DTC135D4802010641 Lương Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12D B
66 DTC135D4802010450 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: CNTT_K12D B
67 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D B
68 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D B
69 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D B
70 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái LỚP: CNTT_K12D B
71 DTC135D4802010472 Vũ Xuân Thành LỚP: CNTT_K12D B
72 DTC135D4802010665 Nguyễn Hữu Thi LỚP: CNTT_K12D B
73 DTC135D4802010475 Nguyễn Văn Thịnh LỚP: CNTT_K12D B
74 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D B
75 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D B
76 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D B
77 DTC135D4801030202 Vũ Hải Anh LỚP: KTPM_K12B B
78 DTC135D4801030082 Nguyễn Văn Ban LỚP: KTPM_K12B B
79 DTC135D4801030081 Nguyễn Đình Bắc LỚP: KTPM_K12B B
80 DTC135D4801030088 Trần Văn Cương LỚP: KTPM_K12B B
81 DTC135D4801030092 Trần Đạt LỚP: KTPM_K12B B
82 DTC135D4801030100 Lê Thị Hợi LỚP: KTPM_K12B B
83 DTC135D5103040050 Lý Thanh Huân LỚP: KTPM_K12B B
84 DTC135D4801030200 Phùng Hữu Khánh LỚP: KTPM_K12B B
85 DTC135D4801030111 Trương Thị Lợi LỚP: KTPM_K12B B
86 DTC135D4801030176 Bùi Hoàng Lực LỚP: KTPM_K12B B
87 DTC135D4801030130 Đỗ Tấn Sang LỚP: KTPM_K12B B
88 DTC135D4801030140 Ngô Doãn Tình LỚP: KTPM_K12B B
89 DTC135D4801020110 Phạm Xuân Tú LỚP: KTPM_K12B B
90 DTC135D4801030144 Trần Thanh Tuấn LỚP: KTPM_K12B B
91 DTC135D4801020111 Dương Xuân Tùng LỚP: KTPM_K12B B
92 DTC135D4801030160 Quản Thanh Tùng LỚP: KTPM_K12B B
93 DTC135D5103020177 Vũ Quang Vinh LỚP: KTPM_K12B B
94 DTC135D4802010344 Trương Minh Vương LỚP: KTPM_K12B B
95 DTC135D4802010109 Dương Ngọc Anh LỚP: CNTT_K12B B
96 DTC135D4802010110 Đoàn Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12B B
97 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B B
98 DTC135D4802010117 Hầu Thị Dung LỚP: CNTT_K12B B
99 DTC135D4802010379 Đỗ Bình Dương LỚP: CNTT_K12B B
100 DTC135D4802010121 Đỗ Văn Đạt LỚP: CNTT_K12B B
101 DTC135D4802010746 Lục Thị Hằng LỚP: CNTT_K12B B
102 DTC135D4801030014 Dương Thị Hiền LỚP: CNTT_K12B B
103 DTC135D4801020234 Lường Tuấn Hùng LỚP: CNTT_K12B B
104 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng LỚP: CNTT_K12B B
105 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều LỚP: CNTT_K12B B
106 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B B
107 DTC135D4802010148 Vi Văn Phúc LỚP: CNTT_K12B B
108 DTC135D4802010149 Nguyễn Thị Thu Phương LỚP: CNTT_K12B B
109 DTC135D4801020300 Hoàng Trung Tiến LỚP: CNTT_K12B B
110 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B B
111 DTC135D4802010170 Lê Ngọc Tùng LỚP: CNTT_K12B B
112 DTC135D4802010743 Nông Văn Chúc LỚP: HTTT_K12A B
113 DTC135D4802010430 Lê Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A B
114 DTC135D4801040003 Nguyễn Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A B
115 DTC135D4802010436 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: HTTT_K12A B
116 DTC135D4802010631 Hoàng Thị Thu Huyền LỚP: HTTT_K12A B
117 DTC135D4801040026 Nguyễn Sơn Lâm LỚP: HTTT_K12A B
118 DTC135D4802010293 Lê Hà Thu LỚP: HTTT_K12A B
119 DTC135D4801030201 Hoàng Thị Thuỳ LỚP: HTTT_K12A B
120 DTC135D4802010294 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: HTTT_K12A B
121 DTC135D4802010162 Đỗ Văn Tiến LỚP: HTTT_K12A B
122 DTC135D4802010304 Nguyễn Ngọc Tùng LỚP: HTTT_K12A B
123 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C B
124 DTC135D4802010310 Sùng A Đông LỚP: CNTT_K12C B
125 DTC135D4802010191 Nguyễn Văn Hải LỚP: CNTT_K12C B
126 DTC135D4802010192 Chẩu Văn Hành LỚP: CNTT_K12C B
127 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C B
128 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C B
129 DTC135D4802010197 Triệu Bông Hồng LỚP: CNTT_K12C B
130 DTC135D4802010309 Nông Quang Huy LỚP: CNTT_K12C B
131 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C B
132 DTC135D4802010229 Hoàng Thị Thủy LỚP: CNTT_K12C B
133 DTC135D4802010231 Đàm Văn Toản LỚP: CNTT_K12C B
134 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C B
135 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E B
136 DTC135D4802010504 Nguyễn Văn Chung LỚP: CNTT_K12E B
137 DTC135D4802010505 Phí Vinh Công LỚP: CNTT_K12E B
138 DTC135D4802011500 Bàn Văn Dương LỚP: CNTT_K12E B
139 DTC135D4802010514 Hà Trung Đôn LỚP: CNTT_K12E B
140 DTC135D4802010256 Nguyễn Trường Giang LỚP: CNTT_K12E B
141 DTC135D4802010524 Đinh Thị Hiền LỚP: CNTT_K12E B
142 DTC135D4802010532 Lê Văn Hùng LỚP: CNTT_K12E B
143 DTC135D4802010270 Ma Nguyễn Lệnh LỚP: CNTT_K12E B
144 DTC135D4802010544 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12E B
145 DTC135D4802010561 Nguyễn Thị Thu Quyên LỚP: CNTT_K12E B
146 DTC135D4802010562 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12E B
147 DTC135D4802010285 Đỗ Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E B
148 DTC135D4802010572 Đỗ Xuân Thu LỚP: CNTT_K12E B
149 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang LỚP: CNTT_K12E B
150 DTC135D4801020001 La Đức Anh LỚP: TT&MMT_K12A B
151 DTC135D4801020150 Phạm Tuấn Anh LỚP: TT&MMT_K12A B
152 DTC135D4801020005 Trần Văn Bắc LỚP: TT&MMT_K12A B
153 DTC135D4801020015 Bùi Lệ Hảo LỚP: TT&MMT_K12A B
154 DTC135D4801020019 Hoàng Quốc Huy LỚP: TT&MMT_K12A B
155 DTC135D4801020018 Nguyễn Ngọc Hưng LỚP: TT&MMT_K12A B
156 DTC135D4801020089 Nguyễn Quang Khánh LỚP: TT&MMT_K12A B
157 DTC135D4801020023 Chu Thuỳ Linh LỚP: TT&MMT_K12A B
158 DTC135D4801020026 Nguyễn Hữu Ninh LỚP: TT&MMT_K12A B
159 DTC135D4801020029 Hoàng Ngọc Thái LỚP: TT&MMT_K12A B
160 DTC135D4802012003 Nguyễn Quang Thái LỚP: TT&MMT_K12A B
161 DTC135D4801020031 Vy Nghĩa Thành LỚP: TT&MMT_K12A B
162 DTC135D4801020032 Hoàng Văn Thật LỚP: TT&MMT_K12A B
163 DTC135D4801020046 Lường Văn Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A B
164 DTC135D4801020042 Nguyễn Thanh Tùng LỚP: TT&MMT_K12A B