Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM A MÔN GTC111_Giáo dục thể chất 1 (Điền kinh) (1)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801010002 Ngô Thị Yến Hoa LỚP: KHMT_K12A A
2 DTC135D4801010005 Vương Đình Tú LỚP: KHMT_K12A A
3 DTC135D4802010800 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: KHMT_K12A A
4 DTC135D4802010789 Phạm Thị Tươi LỚP: KHMT_K12A A
5 DTC135D4801030007 Nguyễn Văn Đạo LỚP: KTPM_K12A A
6 DTC135D5103020045 Hà Văn Minh LỚP: KTPM_K12A A
7 DTC135D4801030028 Lưu Văn Phong LỚP: KTPM_K12A A
8 DTC135D4801030034 Trần Tấn Tài LỚP: KTPM_K12A A
9 DTC135D4801030039 Nông Duy Thiệu LỚP: KTPM_K12A A
10 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A A
11 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang LỚP: CNTT_K12A A
12 DTC135D4801020312 Trần Trọng Quang Trinh LỚP: CNTT_K12A A
13 DTC135D4802010245 Trần Thị Anh LỚP: CNTT_K12D A
14 DTC135D4802010407 Vũ Thanh Bình LỚP: CNTT_K12D A
15 DTC135d4802011000 Hoàng Thị Hạnh LỚP: CNTT_K12D A
16 DTC135D5103040100 Nguyễn Mạnh Báo LỚP: KTPM_K12B A
17 DTC135D4801030152 Bùi Văn Hạnh LỚP: KTPM_K12B A
18 DTC135D3404050018 Hoàng Thị Huyền LỚP: KTPM_K12B A
19 DTC135D4801030107 Chu Xuân Linh LỚP: KTPM_K12B A
20 DTC135D4802010112 Trịnh Xuân Bách LỚP: CNTT_K12B A
21 DTC135D4802010747 Phạm Thị Diện LỚP: CNTT_K12B A
22 DTC135D4802010119 Nguyễn Khương Duy LỚP: CNTT_K12B A
23 DTC135D4802010123 Tạ Văn Đông LỚP: CNTT_K12B A
24 DTC135D4802010127 Lê Thị Thu Hảo LỚP: CNTT_K12B A
25 DTC135D4802010742 Lâm Thị Như Hoa LỚP: CNTT_K12B A
26 DTC135D4802010320 Nguyễn Hữu Mạnh LỚP: CNTT_K12B A
27 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh LỚP: CNTT_K12B A
28 DTC135D4802010145 Hoàng Thị Ngọc LỚP: CNTT_K12B A
29 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B A
30 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B A
31 DTC135D4802010745 Nông Đình Phán LỚP: HTTT_K12A A
32 DTC135D4801040034 Phạm Quỳnh Trang LỚP: HTTT_K12A A
33 DTC135D4802010201 Ngô Tuấn Huy LỚP: CNTT_K12C A
34 DTC135D4802010221 Nguyễn Thị Thắm LỚP: CNTT_K12C A
35 DTC135D4801020375 Lê Xuân Thường LỚP: CNTT_K12C A
36 DTC135D4802010237 Hoàng Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12C A
37 DTC135D4802010239 Lý Thị Tuyết LỚP: CNTT_K12C A
38 DTC135D4802010600 Nguyễn Chí Công LỚP: CNTT_K12E A
39 DTC135D4802010616 Dương Thị Hằng LỚP: CNTT_K12E A
40 DTC135D4802011515 Vi Đình Trưởng LỚP: CNTT_K12E A
41 DTC135D4801020010 Quàng Văn Cường LỚP: TT&MMT_K12A A
42 DTC135D4801020014 Hoàng Thị Thu Hà LỚP: TT&MMT_K12A A
43 DTC135D4801020081 Đỗ Văn Hải LỚP: TT&MMT_K12A A
44 DTC135D4801020085 Phạm Hồng Hoàng LỚP: TT&MMT_K12A A
45 DTC135D4801020021 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A A
46 DTC135D4801020027 Vũ Hoài Ninh LỚP: TT&MMT_K12A A
47 DTC135D4801020104 Trần Công Thành LỚP: TT&MMT_K12A A