Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN GRP451_Thực tập tốt nghiệp (5)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801030027 Lường Văn Nọi LỚP: KTPM_K12A B
2 DTC135D4801030030 Hoàng Ngọc Quang LỚP: KTPM_K12A B
3 DTC135D4801030039 Nông Duy Thiệu LỚP: KTPM_K12A B
4 DTC135D4801030046 Lương Việt Tường LỚP: KTPM_K12A B
5 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A B
6 DTC135D4802010051 Đào Quang Đại LỚP: CNTT_K12A B
7 DTC135D4802010058 Đặng Duy Hải LỚP: CNTT_K12A B
8 DTC135D4802010059 Vi Thị Hằng LỚP: CNTT_K12A B
9 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A B
10 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A B
11 DTC135D4802010063 Dương Văn Hoài LỚP: CNTT_K12A B
12 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A B
13 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A B
14 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A B
15 DTC155D4802010310 KEOSAENHOM Salunyou LỚP: CNTT_K12A B
16 DTC155D4802010311 MANYVONG Sathan LỚP: CNTT_K12A B
17 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A B
18 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A B
19 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A B
20 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A B
21 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang LỚP: CNTT_K12A B
22 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A B
23 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A B
24 DTC135D4802010104 Hà Sơn Tùng LỚP: CNTT_K12A B
25 DTC135D4802010593 Nguyễn Lương Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12D B
26 DTC135D4802010605 Nguyễn Văn Đại LỚP: CNTT_K12D B
27 DTC135D4802010615 Trần Văn Hải LỚP: CNTT_K12D B
28 DTC135D4802010425 Nguyễn Văn Hán LỚP: CNTT_K12D B
29 DTC135d4802011000 Hoàng Thị Hạnh LỚP: CNTT_K12D B
30 DTC135D4802010268 Đàm Quang Hỷ LỚP: CNTT_K12D B
31 DTC135D4801020305 Hoàng Đình Luân LỚP: CNTT_K12D B
32 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D B
33 DTC135D4802010274 Nguyễn Thị Mai LỚP: CNTT_K12D B
34 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D B
35 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D B
36 DTC135D4802010488 Trần Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12D B
37 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D B
38 DTC135D4801030080 La Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12B B
39 DTC135D4801030094 Dương Thành Đô LỚP: KTPM_K12B B
40 DTC135D4801030101 Nguyễn Thị Hồng LỚP: KTPM_K12B B
41 DTC135D4801030108 Đặng Thùy Linh LỚP: KTPM_K12B B
42 DTC135D4801030176 Bùi Hoàng Lực LỚP: KTPM_K12B B
43 DTC135D4801030115 Hoàng Văn Nam LỚP: KTPM_K12B B
44 DTC135D4801030186 Phạm Thị Thảo LỚP: KTPM_K12B B
45 DTC135D4801030136 Trần Thị Thương LỚP: KTPM_K12B B
46 DTC135D4801030144 Trần Thanh Tuấn LỚP: KTPM_K12B B
47 DTC135D5103020177 Vũ Quang Vinh LỚP: KTPM_K12B B
48 DTC135D4801030150 Hoàng Thị Hải Yến LỚP: KTPM_K12B B
49 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B B
50 DTC135D4802010313 Phạm Thị Đào LỚP: CNTT_K12B B
51 DTC135D4802010121 Đỗ Văn Đạt LỚP: CNTT_K12B B
52 DTC135D4802010746 Lục Thị Hằng LỚP: CNTT_K12B B
53 DTC135D4802010742 Lâm Thị Như Hoa LỚP: CNTT_K12B B
54 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng LỚP: CNTT_K12B B
55 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền LỚP: CNTT_K12B B
56 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều LỚP: CNTT_K12B B
57 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B B
58 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý LỚP: CNTT_K12B B
59 DTC135D4802010142 Hà Thị Mai LỚP: CNTT_K12B B
60 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh LỚP: CNTT_K12B B
61 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện LỚP: CNTT_K12B B
62 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B B
63 DTC135D4802010149 Nguyễn Thị Thu Phương LỚP: CNTT_K12B B
64 DTC135D4802010161 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: CNTT_K12B B
65 DTC135D4801020300 Hoàng Trung Tiến LỚP: CNTT_K12B B
66 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B B
67 DTC135D4802010166 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12B B
68 DTC135D4802010743 Nông Văn Chúc LỚP: HTTT_K12A B
69 DTC135D3404050180 Mùa A Dông LỚP: HTTT_K12A B
70 DTC135D4802010436 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: HTTT_K12A B
71 DTC135D4802010288 Phạm Văn Thắng LỚP: HTTT_K12A B
72 DTC135D4802010162 Đỗ Văn Tiến LỚP: HTTT_K12A B
73 DTC135D4802010304 Nguyễn Ngọc Tùng LỚP: HTTT_K12A B
74 DTC135D4801040009 Lưu Văn Vượng LỚP: HTTT_K12A B
75 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C B
76 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C B
77 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C B
78 DTC135D4802010702 Nguyễn Duy Long LỚP: CNTT_K12C B
79 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong LỚP: CNTT_K12C B
80 DTC135D4802010222 Nguyễn Công Thắng LỚP: CNTT_K12C B
81 DTC135D4802010226 Vũ Văn Thật LỚP: CNTT_K12C B
82 DTC135D4801020375 Lê Xuân Thường LỚP: CNTT_K12C B
83 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C B
84 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C B
85 DTC135D4802010241 Hoàng Thế Vinh LỚP: CNTT_K12C B
86 DTC135D4802010500 Vũ Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E B
87 DTC135D4802010591 Đinh Thế Anh LỚP: CNTT_K12E B
88 DTC135D4802010608 Phạm Văn Đông LỚP: CNTT_K12E B
89 DTC135D4802010256 Nguyễn Trường Giang LỚP: CNTT_K12E B
90 DTC135D4802010616 Dương Thị Hằng LỚP: CNTT_K12E B
91 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt LỚP: CNTT_K12E B
92 DTC135D4802010554 Nguyễn Thị Oanh LỚP: CNTT_K12E B
93 DTC135D5103040007 Nguyễn Duy Phúc LỚP: CNTT_K12E B
94 DTC135D4802010572 Đỗ Xuân Thu LỚP: CNTT_K12E B
95 DTC135D4801020005 Trần Văn Bắc LỚP: TT&MMT_K12A B
96 DTC135D4801020200 Nguyễn Duy Bình LỚP: TT&MMT_K12A B
97 DTC135D4801020212 Đậu Thị Bình LỚP: TT&MMT_K12A B
98 DTC135D4801020010 Quàng Văn Cường LỚP: TT&MMT_K12A B
99 DTC135D4801020012 Vàng A Di LỚP: TT&MMT_K12A B
100 DTC135D4801020014 Hoàng Thị Thu Hà LỚP: TT&MMT_K12A B
101 DTC135D4801020080 Nguyễn Đình Hà LỚP: TT&MMT_K12A B
102 DTC135D4801020015 Bùi Lệ Hảo LỚP: TT&MMT_K12A B
103 DTC135D4801020018 Nguyễn Ngọc Hưng LỚP: TT&MMT_K12A B
104 DTC155D4801030200 NUNTHAVONG Khamlar LỚP: TT&MMT_K12A B
105 DTC135D4801020022 La Thị Vân Kiều LỚP: TT&MMT_K12A B
106 DTC135D4801020023 Chu Thuỳ Linh LỚP: TT&MMT_K12A B
107 DTC135D4801020024 Nguyễn Thị Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A B
108 DTC135D4802012003 Nguyễn Quang Thái LỚP: TT&MMT_K12A B
109 DTC135D4801020107 Nguyễn Dương Toàn LỚP: TT&MMT_K12A B
110 DTC135D4802010233 Phạm Thị Thuỳ Trang LỚP: TT&MMT_K12A B
111 DTC135D4801020037 Đỗ Ngọc Tú LỚP: TT&MMT_K12A B
112 DTC135D4801020046 Lường Văn Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A B
113 DTC135D4801020038 Nguyễn Duy Tư LỚP: TT&MMT_K12A B
114 DTC135D4801020112 Nguyễn Văn Tường LỚP: TT&MMT_K12A B
115 DTC135D4801020301 Lê Thanh Xuân LỚP: TT&MMT_K12A B