Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN GIS321_Hệ thống thông tin địa lý (GIS) (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801030005 Giàng A Dính LỚP: KTPM_K12A C
2 DTC135D4801020321 Hoàng Đức Duẩn LỚP: KTPM_K12A C
3 DTC135D4801030006 Đào Trung Dũng LỚP: KTPM_K12A C
4 DTC135D4801030007 Nguyễn Văn Đạo LỚP: KTPM_K12A C
5 DTC135D4801030011 Trần Văn Hải LỚP: KTPM_K12A C
6 DTC135D4801030030 Hoàng Ngọc Quang LỚP: KTPM_K12A C
7 DTC135D4801030054 Vũ Văn Xuân LỚP: KTPM_K12A C
8 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh LỚP: CNTT_K12A C
9 DTC135D4802010050 Trần Văn Duy LỚP: CNTT_K12A C
10 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A C
11 DTC135D4802010063 Dương Văn Hoài LỚP: CNTT_K12A C
12 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A C
13 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A C
14 DTC155D4802010309 APHAYVONG Phonephukdee LỚP: CNTT_K12A C
15 DTC135D4802010566 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A C
16 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A C
17 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A C
18 DTC135D4802010106 Bế Văn Viết LỚP: CNTT_K12A C
19 DTC135D4802010593 Nguyễn Lương Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12D C
20 DTC135D4802010245 Trần Thị Anh LỚP: CNTT_K12D C
21 DTC135D4802010114 Thào Chư LỚP: CNTT_K12D C
22 DTC135D4802010599 Bùi Văn Chương LỚP: CNTT_K12D C
23 DTC135D4802012004 Lê Văn Cương LỚP: CNTT_K12D C
24 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D C
25 DTC135D4802010605 Nguyễn Văn Đại LỚP: CNTT_K12D C
26 DTC135D4802010312 Nguyễn Thị Đào LỚP: CNTT_K12D C
27 DTC135D3201040014 Nguyễn Xuân Đạt LỚP: CNTT_K12D C
28 DTC135D4802010615 Trần Văn Hải LỚP: CNTT_K12D C
29 DTC135D4802010425 Nguyễn Văn Hán LỚP: CNTT_K12D C
30 DTC135D4802010433 Nịnh Văn Hoàng LỚP: CNTT_K12D C
31 DTC135D4802010266 Đỗ Thị Huyên LỚP: CNTT_K12D C
32 DTC135D4802012007 Vũ Thị Mận LỚP: CNTT_K12D C
33 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D C
34 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D C
35 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D C
36 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D C
37 DTC135D4802010475 Nguyễn Văn Thịnh LỚP: CNTT_K12D C
38 DTC135D4802010478 Cao Thị Thủy LỚP: CNTT_K12D C
39 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12D C
40 DTC135D4801030080 La Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12B C
41 DTC135D5103040100 Nguyễn Mạnh Báo LỚP: KTPM_K12B C
42 DTC135D4801030092 Trần Đạt LỚP: KTPM_K12B C
43 DTC135D4801030095 Tô Thành Đồng LỚP: KTPM_K12B C
44 DTC135D4801030098 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh LỚP: KTPM_K12B C
45 DTC135D4801030200 Phùng Hữu Khánh LỚP: KTPM_K12B C
46 DTC135D4801030197 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: KTPM_K12B C
47 DTC135D4801030132 Mai Xuân Sơn LỚP: KTPM_K12B C
48 DTC135D4802010747 Phạm Thị Diện LỚP: CNTT_K12B C
49 DTC135D4802010379 Đỗ Bình Dương LỚP: CNTT_K12B C
50 DTC135D4802010120 Đỗ Thị Đào LỚP: CNTT_K12B C
51 DTC135D4802010313 Phạm Thị Đào LỚP: CNTT_K12B C
52 DTC135D4802010123 Tạ Văn Đông LỚP: CNTT_K12B C
53 DTC135D4802010127 Lê Thị Thu Hảo LỚP: CNTT_K12B C
54 DTC125D4802010016 Đoàn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12B C
55 DTC135D4801020234 Lường Tuấn Hùng LỚP: CNTT_K12B C
56 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý LỚP: CNTT_K12B C
57 DTC135D4802010320 Nguyễn Hữu Mạnh LỚP: CNTT_K12B C
58 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện LỚP: CNTT_K12B C
59 DTC135D4802010166 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12B C
60 DTC135D4802010173 Tráng Seo Viện LỚP: CNTT_K12B C
61 DTC135D4802010743 Nông Văn Chúc LỚP: HTTT_K12A C
62 DTC135D4801040003 Nguyễn Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A C
63 DTC135D4802010436 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: HTTT_K12A C
64 DTC135D4802010438 Ngô Thị Hương LỚP: HTTT_K12A C
65 DTC135D4802010304 Nguyễn Ngọc Tùng LỚP: HTTT_K12A C
66 DTC135D4802010706 Nguyễn Văn Bình LỚP: CNTT_K12C C
67 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C C
68 DTC135D4802010185 Nguyễn Văn Dương LỚP: CNTT_K12C C
69 DTC135D4802010705 Lường Hồng Giang LỚP: CNTT_K12C C
70 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C C
71 DTC135D4802010201 Ngô Tuấn Huy LỚP: CNTT_K12C C
72 DTC135D4802010222 Nguyễn Công Thắng LỚP: CNTT_K12C C
73 DTC135D4802010226 Vũ Văn Thật LỚP: CNTT_K12C C
74 DTC135D4801020375 Lê Xuân Thường LỚP: CNTT_K12C C
75 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C C
76 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C C
77 DTC135D4802010500 Vũ Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E C
78 DTC135D4802010591 Đinh Thế Anh LỚP: CNTT_K12E C
79 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E C
80 DTC135D4802010600 Nguyễn Chí Công LỚP: CNTT_K12E C
81 DTC135D4802010505 Phí Vinh Công LỚP: CNTT_K12E C
82 DTC135D4802010506 Nguyễn Hùng Cường LỚP: CNTT_K12E C
83 DTC135D4802010606 Giang Văn Đạt LỚP: CNTT_K12E C
84 DTC135D4802010512 Nguyễn Mạnh Đạt LỚP: CNTT_K12E C
85 DTC135D4802010514 Hà Trung Đôn LỚP: CNTT_K12E C
86 DTC135D4802010608 Phạm Văn Đông LỚP: CNTT_K12E C
87 DTC135D4802010517 Hoàng Thị Hương Giang LỚP: CNTT_K12E C
88 DTC135D4802010520 Hoàng Văn Hải LỚP: CNTT_K12E C
89 DTC135D4802010524 Đinh Thị Hiền LỚP: CNTT_K12E C
90 DTC135D4802010526 Lâm Thị Hoa LỚP: CNTT_K12E C
91 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt LỚP: CNTT_K12E C
92 DTC135D4802010630 Đỗ Ngọc Huy LỚP: CNTT_K12E C
93 DTC135D4802010544 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12E C
94 DTC135D4802010546 Hoàng Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12E C
95 DTC135D4802010644 Đoàn Thanh Nam LỚP: CNTT_K12E C
96 DTC135D4802010572 Đỗ Xuân Thu LỚP: CNTT_K12E C