Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN GIS321_Hệ thống thông tin địa lý (GIS) (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801030010 Vũ Thanh Hà LỚP: KTPM_K12A B
2 DTC135D4801030018 Phạm Thanh Hưng LỚP: KTPM_K12A B
3 DTC135D4801030056 Ma Duy Khương LỚP: KTPM_K12A B
4 DTC135D510304086 Ngô Khánh Ly LỚP: KTPM_K12A B
5 DTC135D5103020045 Hà Văn Minh LỚP: KTPM_K12A B
6 DTC135D4801030025 Thái Phương Nam LỚP: KTPM_K12A B
7 DTC135D4801030026 Nguyễn Thị Ngân LỚP: KTPM_K12A B
8 DTC135D4801030028 Lưu Văn Phong LỚP: KTPM_K12A B
9 DTC135D4801030029 Nông Văn Phương LỚP: KTPM_K12A B
10 DTC135D4801030031 Nguyễn Thị Sao LỚP: KTPM_K12A B
11 DTC135D4801030032 Đỗ Anh Sơn LỚP: KTPM_K12A B
12 DTC135D4801030037 Mạc Thị Thảo LỚP: KTPM_K12A B
13 DTC135D4801030038 Ngô Xuân Thế LỚP: KTPM_K12A B
14 DTC135D4801030039 Nông Duy Thiệu LỚP: KTPM_K12A B
15 DTC135D4801030044 Lê Văn Tuân LỚP: KTPM_K12A B
16 DTC135D4801030045 Lê Văn Tuấn LỚP: KTPM_K12A B
17 DTC135D4801030046 Lương Việt Tường LỚP: KTPM_K12A B
18 DTC135D4801030047 Nguyễn Văn Tường LỚP: KTPM_K12A B
19 DTC135D4801030052 Hoàng Quang Vinh LỚP: KTPM_K12A B
20 DTC135D4802010043 Trương Tuyến Anh LỚP: CNTT_K12A B
21 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A B
22 DTC135D4802010049 Lê Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12A B
23 DTC135D4802010051 Đào Quang Đại LỚP: CNTT_K12A B
24 DTC135D4802010054 Nguyễn Hữu Đỉnh LỚP: CNTT_K12A B
25 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A B
26 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A B
27 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A B
28 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A B
29 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A B
30 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A B
31 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A B
32 DTC135D4802010082 Đỗ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12A B
33 DTC135D4802010083 Trần Thuý Quỳnh LỚP: CNTT_K12A B
34 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A B
35 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A B
36 DTC135D4802010088 Lê Bá Thành LỚP: CNTT_K12A B
37 DTC135D4802010289 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12A B
38 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A B
39 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A B
40 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A B
41 DTC135D4802010104 Hà Sơn Tùng LỚP: CNTT_K12A B
42 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A B
43 DTC135D4802010108 Nông Hải Yến LỚP: CNTT_K12A B
44 DTC135D4802010411 Trần Thị Dịu LỚP: CNTT_K12D B
45 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt LỚP: CNTT_K12D B
46 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm LỚP: CNTT_K12D B
47 DTC135D4802010611 Phạm Hà Giang LỚP: CNTT_K12D B
48 DTC135d4802011000 Hoàng Thị Hạnh LỚP: CNTT_K12D B
49 DTC135D4802010619 Hà Thị Hiền LỚP: CNTT_K12D B
50 DTC135D4802010780 Đặng Thị Minh Hoà LỚP: CNTT_K12D B
51 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D B
52 DTC135D4802010274 Nguyễn Thị Mai LỚP: CNTT_K12D B
53 DTC135D4802010641 Lương Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12D B
54 DTC135D4802010450 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: CNTT_K12D B
55 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D B
56 DTC135D4802011100 Lữ Thị Thanh LỚP: CNTT_K12D B
57 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D B
58 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D B
59 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D B
60 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D B
61 DTC135D4801030202 Vũ Hải Anh LỚP: KTPM_K12B B
62 DTC135D4801030082 Nguyễn Văn Ban LỚP: KTPM_K12B B
63 DTC135D4801030081 Nguyễn Đình Bắc LỚP: KTPM_K12B B
64 DTC135D4801030088 Trần Văn Cương LỚP: KTPM_K12B B
65 DTC135D4801030101 Nguyễn Thị Hồng LỚP: KTPM_K12B B
66 DTC135D5103040050 Lý Thanh Huân LỚP: KTPM_K12B B
67 DTC135D4801030107 Chu Xuân Linh LỚP: KTPM_K12B B
68 DTC135D4801030111 Trương Thị Lợi LỚP: KTPM_K12B B
69 DTC135D4801030113 Nguyễn Văn Mạnh LỚP: KTPM_K12B B
70 DTC135D4801030115 Hoàng Văn Nam LỚP: KTPM_K12B B
71 DTC135D4801030126 Nguyễn Thị Phương LỚP: KTPM_K12B B
72 DTC135D4801030130 Đỗ Tấn Sang LỚP: KTPM_K12B B
73 DTC135D4801020100 Trần Văn Sáng LỚP: KTPM_K12B B
74 DTC135D4801030136 Trần Thị Thương LỚP: KTPM_K12B B
75 DTC135D4801030144 Trần Thanh Tuấn LỚP: KTPM_K12B B
76 DTC135D5103020177 Vũ Quang Vinh LỚP: KTPM_K12B B
77 DTC135D4801030150 Hoàng Thị Hải Yến LỚP: KTPM_K12B B
78 DTC135D4802010109 Dương Ngọc Anh LỚP: CNTT_K12B B
79 DTC135D4802010110 Đoàn Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12B B
80 DTC135D4802010112 Trịnh Xuân Bách LỚP: CNTT_K12B B
81 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B B
82 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B B
83 DTC135D4802010117 Hầu Thị Dung LỚP: CNTT_K12B B
84 DTC135D4802010119 Nguyễn Khương Duy LỚP: CNTT_K12B B
85 DTC135D4802010746 Lục Thị Hằng LỚP: CNTT_K12B B
86 DTC135D4802010742 Lâm Thị Như Hoa LỚP: CNTT_K12B B
87 DTC135D4802010131 Phạm Văn Học LỚP: CNTT_K12B B
88 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B B
89 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng LỚP: CNTT_K12B B
90 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền LỚP: CNTT_K12B B
91 DTC135D4802010135 Cao Xuân Hưng LỚP: CNTT_K12B B
92 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều LỚP: CNTT_K12B B
93 DTC135D4801020323 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12B B
94 DTC135D4802010142 Hà Thị Mai LỚP: CNTT_K12B B
95 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh LỚP: CNTT_K12B B
96 DTC135D4802010145 Hoàng Thị Ngọc LỚP: CNTT_K12B B
97 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B B
98 DTC135D4802010148 Vi Văn Phúc LỚP: CNTT_K12B B
99 DTC135D4802010149 Nguyễn Thị Thu Phương LỚP: CNTT_K12B B
100 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân LỚP: CNTT_K12B B
101 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B B
102 DTC135D4802010155 Quách Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B B
103 DTC135D4801020320 Lê Hữu Thọ LỚP: CNTT_K12B B
104 DTC135D4801020300 Hoàng Trung Tiến LỚP: CNTT_K12B B
105 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B B
106 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B B
107 DTC135D4802010171 Nông Văn Tuyến LỚP: CNTT_K12B B
108 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt LỚP: CNTT_K12B B
109 DTC135D4802010430 Lê Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A B
110 DTC135D4802010263 Đỗ Thị Hồng LỚP: HTTT_K12A B
111 DTC135D4802010459 Đỗ Thị Kiều Oanh LỚP: HTTT_K12A B
112 DTC135D4802010745 Nông Đình Phán LỚP: HTTT_K12A B
113 DTC135D4801040029 Đào Bá Phương LỚP: HTTT_K12A B
114 DTC135D4802010152 Hoàng Minh Son LỚP: HTTT_K12A B
115 DTC135D4802010288 Phạm Văn Thắng LỚP: HTTT_K12A B
116 DTC135D4801040005 Hà Văn Thân LỚP: HTTT_K12A B
117 DTC135D4802010293 Lê Hà Thu LỚP: HTTT_K12A B
118 DTC135D4802010162 Đỗ Văn Tiến LỚP: HTTT_K12A B
119 DTC135D4801040034 Phạm Quỳnh Trang LỚP: HTTT_K12A B
120 DTC135D4801040009 Lưu Văn Vượng LỚP: HTTT_K12A B
121 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C B
122 DTC135D4802010700 Nông Văn Bình LỚP: CNTT_K12C B
123 DTC135D4802010703 Ma Văn Cương LỚP: CNTT_K12C B
124 DTC135D4802010191 Nguyễn Văn Hải LỚP: CNTT_K12C B
125 DTC135D4802010192 Chẩu Văn Hành LỚP: CNTT_K12C B
126 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C B
127 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C B
128 DTC135D4802010200 Hoàng Văn Hưng LỚP: CNTT_K12C B
129 DTC135D4802010709 Phạm Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C B
130 DTC135D4802010702 Nguyễn Duy Long LỚP: CNTT_K12C B
131 DTC135D4802010801 Hoàng Pao Mìn LỚP: CNTT_K12C B
132 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C B
133 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C B
134 DTC135D4802010229 Hoàng Thị Thủy LỚP: CNTT_K12C B
135 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C B
136 DTC135D4802010231 Đàm Văn Toản LỚP: CNTT_K12C B
137 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân LỚP: CNTT_K12C B
138 DTC135D4802010499 Trần Lệnh Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E B
139 DTC135D4802010507 Nguyễn Hán Dư LỚP: CNTT_K12E B
140 DTC135D4802011500 Bàn Văn Dương LỚP: CNTT_K12E B
141 DTC135D4802010532 Lê Văn Hùng LỚP: CNTT_K12E B
142 DTC135D4802010535 Ngô Văn Huy LỚP: CNTT_K12E B
143 DTC135D4802010539 Phạm Hoàng Lan LỚP: CNTT_K12E B
144 DTC135D4802010270 Ma Nguyễn Lệnh LỚP: CNTT_K12E B
145 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E B
146 DTC135D4802010642 Nguyễn Duy Minh LỚP: CNTT_K12E B
147 DTC135D4802010556 Phạm Thị Phúc LỚP: CNTT_K12E B
148 DTC135D4802010561 Nguyễn Thị Thu Quyên LỚP: CNTT_K12E B
149 DTC135D4802010562 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12E B
150 DTC135D4802010563 Hoàng Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E B
151 DTC135D4802010285 Đỗ Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E B
152 DTC135D4802010658 Trần Bá Sơn LỚP: CNTT_K12E B
153 DTC135D4802010578 Nguyễn Khánh Toàn LỚP: CNTT_K12E B
154 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang LỚP: CNTT_K12E B
155 DTC135D5103010178 Trần Văn Tuyên LỚP: CNTT_K12E B