Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM D MÔN GIS131_Tin học đại cương (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010401 Dương Hữu Anh LỚP: KHMT_K12A D
2 DTC135D4802010601 Lê Thị Bích Diệp LỚP: KHMT_K12A D
3 DTC135D4802010257 Trần Văn Hà LỚP: KHMT_K12A D
4 DTC135D4802010261 Trần Minh Hòa LỚP: KHMT_K12A D
5 DTC135D4801010100 Hoàng Văn Linh LỚP: KHMT_K12A D
6 DTC135D4801020308 Lò Văn Ngọc LỚP: KHMT_K12A D
7 DTC135D4802010081 Cà Văn Phước LỚP: KHMT_K12A D
8 DTC135D4801010005 Vương Đình Tú LỚP: KHMT_K12A D
9 DTC135D4801020215 Lý Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12A D
10 DTC135D4801030002 Hướng Xuân Bắc LỚP: KTPM_K12A D
11 DTC135D4801030005 Giàng A Dính LỚP: KTPM_K12A D
12 DTC135D4801030007 Nguyễn Văn Đạo LỚP: KTPM_K12A D
13 DTC135D4801030011 Trần Văn Hải LỚP: KTPM_K12A D
14 DTC135D4801030016 Nông Văn Hoạch LỚP: KTPM_K12A D
15 DTC135D4801030025 Thái Phương Nam LỚP: KTPM_K12A D
16 DTC135D4801030027 Lường Văn Nọi LỚP: KTPM_K12A D
17 DTC135D4801030031 Nguyễn Thị Sao LỚP: KTPM_K12A D
18 DTC135D4801020322 Nguyễn Thiên Sơn LỚP: KTPM_K12A D
19 DTC135D4801030033 Ngô Văn Sử LỚP: KTPM_K12A D
20 DTC135D4802010044 Hoàng Hữu Bách LỚP: CNTT_K12A D
21 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A D
22 DTC135D4802010050 Trần Văn Duy LỚP: CNTT_K12A D
23 DTC135D4802010051 Đào Quang Đại LỚP: CNTT_K12A D
24 DTC135D4802010056 Kiều Minh Đức LỚP: CNTT_K12A D
25 DTC135D4802010058 Đặng Duy Hải LỚP: CNTT_K12A D
26 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A D
27 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A D
28 DTC135D4802010271 Hà Thị Ngọc Linh LỚP: CNTT_K12A D
29 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A D
30 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A D
31 DTC135D4802010082 Đỗ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12A D
32 DTC135D4802010083 Trần Thuý Quỳnh LỚP: CNTT_K12A D
33 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A D
34 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A D
35 DTC135D4802010088 Lê Bá Thành LỚP: CNTT_K12A D
36 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A D
37 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A D
38 DTC135D4802010566 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A D
39 DTC135D4802010087 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A D
40 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh LỚP: CNTT_K12A D
41 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A D
42 DTC135D4801020312 Trần Trọng Quang Trinh LỚP: CNTT_K12A D
43 DTC135D4802010101 Nguyễn Văn Tú LỚP: CNTT_K12A D
44 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A D
45 DTC135D4802010114 Thào Chư LỚP: CNTT_K12D D
46 DTC135D4802012004 Lê Văn Cương LỚP: CNTT_K12D D
47 DTC135D4802010605 Nguyễn Văn Đại LỚP: CNTT_K12D D
48 DTC135D3201040014 Nguyễn Xuân Đạt LỚP: CNTT_K12D D
49 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm LỚP: CNTT_K12D D
50 DTC135D4802010615 Trần Văn Hải LỚP: CNTT_K12D D
51 DTC135D4802010425 Nguyễn Văn Hán LỚP: CNTT_K12D D
52 DTC135D4802010780 Đặng Thị Minh Hoà LỚP: CNTT_K12D D
53 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D D
54 DTC135D4801020305 Hoàng Đình Luân LỚP: CNTT_K12D D
55 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D D
56 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D D
57 DTC135D4802011100 Lữ Thị Thanh LỚP: CNTT_K12D D
58 DTC135D4802010475 Nguyễn Văn Thịnh LỚP: CNTT_K12D D
59 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12D D
60 DTC135D4802010302 Đoàn Quang Tuấn LỚP: CNTT_K12D D
61 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D D
62 DTC135D4801030094 Dương Thành Đô LỚP: KTPM_K12B D
63 DTC135D4801030109 Nguyễn Văn Linh LỚP: KTPM_K12B D
64 DTC135D4801030115 Hoàng Văn Nam LỚP: KTPM_K12B D
65 DTC135D4802010112 Trịnh Xuân Bách LỚP: CNTT_K12B D
66 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B D
67 DTC135D4802010747 Phạm Thị Diện LỚP: CNTT_K12B D
68 DTC135D4802010121 Đỗ Văn Đạt LỚP: CNTT_K12B D
69 DTC135D4802010127 Lê Thị Thu Hảo LỚP: CNTT_K12B D
70 DTC135D4802010742 Lâm Thị Như Hoa LỚP: CNTT_K12B D
71 DTC135D4802010131 Phạm Văn Học LỚP: CNTT_K12B D
72 DTC125D4802010016 Đoàn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12B D
73 DTC135D4801020234 Lường Tuấn Hùng LỚP: CNTT_K12B D
74 DTC135D4802010138 Hà Sĩ Khánh LỚP: CNTT_K12B D
75 DTC135D4802010145 Hoàng Thị Ngọc LỚP: CNTT_K12B D
76 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B D
77 DTC135D4801020320 Lê Hữu Thọ LỚP: CNTT_K12B D
78 DTC135D4802010161 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: CNTT_K12B D
79 DTC135D4801020300 Hoàng Trung Tiến LỚP: CNTT_K12B D
80 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B D
81 DTC135D4802010169 Lâm Văn Tùng LỚP: CNTT_K12B D
82 DTC135D4802010170 Lê Ngọc Tùng LỚP: CNTT_K12B D
83 DTC135D4802010173 Tráng Seo Viện LỚP: CNTT_K12B D
84 DTC135D4802010743 Nông Văn Chúc LỚP: HTTT_K12A D
85 DTC135D3404050180 Mùa A Dông LỚP: HTTT_K12A D
86 DTC135D4802010438 Ngô Thị Hương LỚP: HTTT_K12A D
87 DTC135D4801040026 Nguyễn Sơn Lâm LỚP: HTTT_K12A D
88 DTC135D4802010745 Nông Đình Phán LỚP: HTTT_K12A D
89 DTC135D4801040005 Hà Văn Thân LỚP: HTTT_K12A D
90 DTC135D4801030201 Hoàng Thị Thuỳ LỚP: HTTT_K12A D
91 DTC135D4802010294 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: HTTT_K12A D
92 DTC135D4802010162 Đỗ Văn Tiến LỚP: HTTT_K12A D
93 DTC135D4802010304 Nguyễn Ngọc Tùng LỚP: HTTT_K12A D
94 DTC135D4802010177 Nguyễn Việt Anh LỚP: CNTT_K12C D
95 DTC135D4802010700 Nông Văn Bình LỚP: CNTT_K12C D
96 DTC135D4802010182 Trần Văn Cường LỚP: CNTT_K12C D
97 DTC135D4802010189 Nguyễn Tuấn Đông LỚP: CNTT_K12C D
98 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C D
99 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C D
100 DTC135D4802010201 Ngô Tuấn Huy LỚP: CNTT_K12C D
101 DTC135D4802010309 Nông Quang Huy LỚP: CNTT_K12C D
102 DTC13ND4802010001 Ngô Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C D
103 DTC13ND4802010003 Bùi Hồng Long LỚP: CNTT_K12C D
104 DTC135D4802010702 Nguyễn Duy Long LỚP: CNTT_K12C D
105 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc LỚP: CNTT_K12C D
106 DTC135D4802010214 Bùi Thị Hải Như LỚP: CNTT_K12C D
107 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C D
108 DTC135D4802010234 Sầm Quang Trung LỚP: CNTT_K12C D
109 DTC135D4802010236 Dương Hữu Tuấn LỚP: CNTT_K12C D
110 DTC135D4802010239 Lý Thị Tuyết LỚP: CNTT_K12C D
111 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân LỚP: CNTT_K12C D
112 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C D
113 DTC135D4802010591 Đinh Thế Anh LỚP: CNTT_K12E D
114 DTC135D4802010499 Trần Lệnh Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E D
115 DTC135D4802010503 Nông Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E D
116 DTC135D4802010504 Nguyễn Văn Chung LỚP: CNTT_K12E D
117 DTC135D4802011500 Bàn Văn Dương LỚP: CNTT_K12E D
118 DTC135D4802010608 Phạm Văn Đông LỚP: CNTT_K12E D
119 DTC135D4802010256 Nguyễn Trường Giang LỚP: CNTT_K12E D
120 DTC135D4802010526 Lâm Thị Hoa LỚP: CNTT_K12E D
121 DTC135D4802010627 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: CNTT_K12E D
122 DTC135D4802010546 Hoàng Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12E D
123 DTC135D4802010642 Nguyễn Duy Minh LỚP: CNTT_K12E D
124 DTC135D5103040007 Nguyễn Duy Phúc LỚP: CNTT_K12E D
125 DTC135D4802010572 Đỗ Xuân Thu LỚP: CNTT_K12E D
126 DTC135D4802011515 Vi Đình Trưởng LỚP: CNTT_K12E D
127 DTC135D4801020001 La Đức Anh LỚP: TT&MMT_K12A D
128 DTC135D4801020150 Phạm Tuấn Anh LỚP: TT&MMT_K12A D
129 DTC135D4801020010 Quàng Văn Cường LỚP: TT&MMT_K12A D
130 DTC135D4801020012 Vàng A Di LỚP: TT&MMT_K12A D
131 DTC135D4801020080 Nguyễn Đình Hà LỚP: TT&MMT_K12A D
132 DTC135D4801020081 Đỗ Văn Hải LỚP: TT&MMT_K12A D
133 DTC135D4801020082 Phạm Ngọc Hải LỚP: TT&MMT_K12A D
134 DTC135D4801020015 Bùi Lệ Hảo LỚP: TT&MMT_K12A D
135 DTC135D4801020016 Triệu Trung Hiếu LỚP: TT&MMT_K12A D
136 DTC135D4801020018 Nguyễn Ngọc Hưng LỚP: TT&MMT_K12A D
137 DTC135D4801020089 Nguyễn Quang Khánh LỚP: TT&MMT_K12A D
138 DTC135D4801020023 Chu Thuỳ Linh LỚP: TT&MMT_K12A D
139 DTC125D4801020015 Nguyễn Xuân Mạnh LỚP: TT&MMT_K12A D
140 DTC135D4801020092 Lê Tuấn Minh LỚP: TT&MMT_K12A D
141 DTC135D4801020102 Đặng Thế Song LỚP: TT&MMT_K12A D
142 DTC135D4801020029 Hoàng Ngọc Thái LỚP: TT&MMT_K12A D
143 DTC135D4801020104 Trần Công Thành LỚP: TT&MMT_K12A D
144 DTC135D4801020032 Hoàng Văn Thật LỚP: TT&MMT_K12A D
145 DTC135D4801020107 Nguyễn Dương Toàn LỚP: TT&MMT_K12A D
146 DTC135D4801020035 Lưu Thị Quỳnh Trang LỚP: TT&MMT_K12A D
147 DTC135D4801020036 Nguyễn Đỗ Huyền Trang LỚP: TT&MMT_K12A D
148 DTC135D4801020037 Đỗ Ngọc Tú LỚP: TT&MMT_K12A D
149 DTC135D4801020046 Lường Văn Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A D
150 DTC135D4801020041 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A D
151 DTC135D4801020301 Lê Thanh Xuân LỚP: TT&MMT_K12A D