Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN GIS131_Tin học đại cương (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010400 Triệu Đức An LỚP: KHMT_K12A C
2 DTC135D4802010255 Trần Văn Đông LỚP: KHMT_K12A C
3 DTC135D4802010421 Phạm Thế Giang LỚP: KHMT_K12A C
4 DTC135D4801010002 Ngô Thị Yến Hoa LỚP: KHMT_K12A C
5 DTC135D4802010432 Nguyễn Nam Hoàng LỚP: KHMT_K12A C
6 DTC135D4802010434 Nguyễn Thị Huê LỚP: KHMT_K12A C
7 DTC135D4801010025 Nguyễn Thị Ngọc Huyền LỚP: KHMT_K12A C
8 DTC135D4802010066 Nguyễn Minh Hưng LỚP: KHMT_K12A C
9 DTC135D4802010448 Nguyễn Đình Long LỚP: KHMT_K12A C
10 DTC135D4802010273 Bùi Văn Lý LỚP: KHMT_K12A C
11 DTC135D4802010453 Đàm Công Nam LỚP: KHMT_K12A C
12 DTC135D4801020303 Nguyễn Thị Hồng Nga LỚP: KHMT_K12A C
13 DTC135D4802010278 Hà Thị Nguyệt LỚP: KHMT_K12A C
14 DTC135D4802010655 Hoàng Văn Quang LỚP: KHMT_K12A C
15 DTC135D4801010032 Hà Văn Tấn LỚP: KHMT_K12A C
16 DTC135D4801010037 Phạm Thị Trang LỚP: KHMT_K12A C
17 DTC135D4802010800 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: KHMT_K12A C
18 DTC135D4802010789 Phạm Thị Tươi LỚP: KHMT_K12A C
19 DTC135D4802010681 Nguyễn Văn Uy LỚP: KHMT_K12A C
20 DTC135D4802010491 Nghiêm Thị Thu Uyên LỚP: KHMT_K12A C
21 DTC135D4801030006 Đào Trung Dũng LỚP: KTPM_K12A C
22 DTC135D4801030008 Phạm Công Đức LỚP: KTPM_K12A C
23 DTC135D4801030010 Vũ Thanh Hà LỚP: KTPM_K12A C
24 DTC135D4801030012 Phương Quốc Hạnh LỚP: KTPM_K12A C
25 DTC135D4801030018 Phạm Thanh Hưng LỚP: KTPM_K12A C
26 DTC135D4801030056 Ma Duy Khương LỚP: KTPM_K12A C
27 DTC135D4801030024 Mai Anh Nam LỚP: KTPM_K12A C
28 DTC135D4801030028 Lưu Văn Phong LỚP: KTPM_K12A C
29 DTC135D4801030030 Hoàng Ngọc Quang LỚP: KTPM_K12A C
30 DTC135D4801030036 Quách Duy Thắng LỚP: KTPM_K12A C
31 DTC135D4801030038 Ngô Xuân Thế LỚP: KTPM_K12A C
32 DTC135D4801030039 Nông Duy Thiệu LỚP: KTPM_K12A C
33 DTC135D4801030040 Đinh Văn Tiến LỚP: KTPM_K12A C
34 DTC135D4801030045 Lê Văn Tuấn LỚP: KTPM_K12A C
35 DTC135D4801030046 Lương Việt Tường LỚP: KTPM_K12A C
36 DTC135D4801030047 Nguyễn Văn Tường LỚP: KTPM_K12A C
37 DTC135D4801030050 Nông Minh Việt LỚP: KTPM_K12A C
38 DTC135D4801030051 Vũ Văn Việt LỚP: KTPM_K12A C
39 DTC135D4801030052 Hoàng Quang Vinh LỚP: KTPM_K12A C
40 DTC135D4801030054 Vũ Văn Xuân LỚP: KTPM_K12A C
41 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh LỚP: CNTT_K12A C
42 DTC135D4802010043 Trương Tuyến Anh LỚP: CNTT_K12A C
43 DTC135D4802010054 Nguyễn Hữu Đỉnh LỚP: CNTT_K12A C
44 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A C
45 DTC135D4802010059 Vi Thị Hằng LỚP: CNTT_K12A C
46 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A C
47 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A C
48 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A C
49 DTC135D4802010063 Dương Văn Hoài LỚP: CNTT_K12A C
50 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A C
51 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A C
52 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A C
53 DTC155D4802010310 KEOSAENHOM Salunyou LỚP: CNTT_K12A C
54 DTC155D4802010311 MANYVONG Sathan LỚP: CNTT_K12A C
55 DTC135D4802010289 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12A C
56 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A C
57 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A C
58 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang LỚP: CNTT_K12A C
59 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung LỚP: CNTT_K12A C
60 DTC135D4802010104 Hà Sơn Tùng LỚP: CNTT_K12A C
61 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A C
62 DTC135D4802010106 Bế Văn Viết LỚP: CNTT_K12A C
63 DTC135D4802010108 Nông Hải Yến LỚP: CNTT_K12A C
64 DTC135D4802010593 Nguyễn Lương Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12D C
65 DTC135D4802010245 Trần Thị Anh LỚP: CNTT_K12D C
66 DTC135D4802010407 Vũ Thanh Bình LỚP: CNTT_K12D C
67 DTC135D4802010599 Bùi Văn Chương LỚP: CNTT_K12D C
68 DTC135D4802010411 Trần Thị Dịu LỚP: CNTT_K12D C
69 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D C
70 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt LỚP: CNTT_K12D C
71 DTC135d4802011000 Hoàng Thị Hạnh LỚP: CNTT_K12D C
72 DTC135D4802010433 Nịnh Văn Hoàng LỚP: CNTT_K12D C
73 DTC135D4802010264 Nguyễn Hữu Hùng LỚP: CNTT_K12D C
74 DTC135D4802010266 Đỗ Thị Huyên LỚP: CNTT_K12D C
75 DTC135D4802010268 Đàm Quang Hỷ LỚP: CNTT_K12D C
76 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D C
77 DTC135D4802010274 Nguyễn Thị Mai LỚP: CNTT_K12D C
78 DTC135D4802010641 Lương Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12D C
79 DTC135D4802012007 Vũ Thị Mận LỚP: CNTT_K12D C
80 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D C
81 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D C
82 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D C
83 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái LỚP: CNTT_K12D C
84 DTC135D4802010472 Vũ Xuân Thành LỚP: CNTT_K12D C
85 DTC135D4802010665 Nguyễn Hữu Thi LỚP: CNTT_K12D C
86 DTC135D4802010478 Cao Thị Thủy LỚP: CNTT_K12D C
87 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D C
88 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D C
89 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D C
90 DTC135D4802010488 Trần Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12D C
91 DTC135D4801030080 La Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12B C
92 DTC135D4801030202 Vũ Hải Anh LỚP: KTPM_K12B C
93 DTC135D5103040100 Nguyễn Mạnh Báo LỚP: KTPM_K12B C
94 DTC135D4801030081 Nguyễn Đình Bắc LỚP: KTPM_K12B C
95 DTC135D4801030092 Trần Đạt LỚP: KTPM_K12B C
96 DTC135D4801030095 Tô Thành Đồng LỚP: KTPM_K12B C
97 DTC135D4801030152 Bùi Văn Hạnh LỚP: KTPM_K12B C
98 DTC135D4801030101 Nguyễn Thị Hồng LỚP: KTPM_K12B C
99 DTC135D5103040050 Lý Thanh Huân LỚP: KTPM_K12B C
100 DTC135D4801030200 Phùng Hữu Khánh LỚP: KTPM_K12B C
101 DTC135D4801030111 Trương Thị Lợi LỚP: KTPM_K12B C
102 DTC135D4801030176 Bùi Hoàng Lực LỚP: KTPM_K12B C
103 DTC135D4801030197 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: KTPM_K12B C
104 DTC135D4801030113 Nguyễn Văn Mạnh LỚP: KTPM_K12B C
105 DTC135D4801030120 Bùi Minh Ngọc LỚP: KTPM_K12B C
106 DTC135D4801030125 Đinh Hồng Phúc LỚP: KTPM_K12B C
107 DTC135D4801030126 Nguyễn Thị Phương LỚP: KTPM_K12B C
108 DTC135D4801030130 Đỗ Tấn Sang LỚP: KTPM_K12B C
109 DTC135D4801030132 Mai Xuân Sơn LỚP: KTPM_K12B C
110 DTC135D4801030186 Phạm Thị Thảo LỚP: KTPM_K12B C
111 DTC135D4801030137 Trương Quang Thủy LỚP: KTPM_K12B C
112 DTC135D4801030136 Trần Thị Thương LỚP: KTPM_K12B C
113 DTC135D4801030139 Vũ Quyết Tiến LỚP: KTPM_K12B C
114 DTC135D4801030144 Trần Thanh Tuấn LỚP: KTPM_K12B C
115 DTC135D4801030160 Quản Thanh Tùng LỚP: KTPM_K12B C
116 DTC135D4801030145 Nguyễn Đức Tuyên LỚP: KTPM_K12B C
117 DTC135D4801030146 Vương Quang Tuyên LỚP: KTPM_K12B C
118 DTC135D4802010344 Trương Minh Vương LỚP: KTPM_K12B C
119 DTC135D4801030150 Hoàng Thị Hải Yến LỚP: KTPM_K12B C
120 DTC135D4802010110 Đoàn Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12B C
121 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B C
122 DTC135D4802010117 Hầu Thị Dung LỚP: CNTT_K12B C
123 DTC135D4802010119 Nguyễn Khương Duy LỚP: CNTT_K12B C
124 DTC135D4802010379 Đỗ Bình Dương LỚP: CNTT_K12B C
125 DTC135D4802010313 Phạm Thị Đào LỚP: CNTT_K12B C
126 DTC135D4802010123 Tạ Văn Đông LỚP: CNTT_K12B C
127 DTC135D4802010746 Lục Thị Hằng LỚP: CNTT_K12B C
128 DTC135D4801030014 Dương Thị Hiền LỚP: CNTT_K12B C
129 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B C
130 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng LỚP: CNTT_K12B C
131 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền LỚP: CNTT_K12B C
132 DTC135D4802010135 Cao Xuân Hưng LỚP: CNTT_K12B C
133 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B C
134 DTC135D4801020323 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12B C
135 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý LỚP: CNTT_K12B C
136 DTC135D4802010320 Nguyễn Hữu Mạnh LỚP: CNTT_K12B C
137 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh LỚP: CNTT_K12B C
138 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện LỚP: CNTT_K12B C
139 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B C
140 DTC135D4802010148 Vi Văn Phúc LỚP: CNTT_K12B C
141 DTC135D4802010149 Nguyễn Thị Thu Phương LỚP: CNTT_K12B C
142 DTC135D4802010156 Phạm Đức Thành LỚP: CNTT_K12B C
143 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B C
144 DTC135D4802010166 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12B C
145 DTC135D4802010171 Nông Văn Tuyến LỚP: CNTT_K12B C
146 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt LỚP: CNTT_K12B C
147 DTC135D4802010740 Nguyễn Quang Vũ LỚP: CNTT_K12B C
148 DTC135D4802010430 Lê Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A C
149 DTC135D4801040003 Nguyễn Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A C
150 DTC135D4802010263 Đỗ Thị Hồng LỚP: HTTT_K12A C
151 DTC135D4802010436 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: HTTT_K12A C
152 DTC135D4802010631 Hoàng Thị Thu Huyền LỚP: HTTT_K12A C
153 DTC135D4802010459 Đỗ Thị Kiều Oanh LỚP: HTTT_K12A C
154 DTC135D4801040029 Đào Bá Phương LỚP: HTTT_K12A C
155 DTC135D4802010152 Hoàng Minh Son LỚP: HTTT_K12A C
156 DTC135D4801040006 Nguyễn Thị Thảo LỚP: HTTT_K12A C
157 DTC135D4802010288 Phạm Văn Thắng LỚP: HTTT_K12A C
158 DTC135D4802010293 Lê Hà Thu LỚP: HTTT_K12A C
159 DTC135D4801040007 Hoàng Vũ Thanh Thủy LỚP: HTTT_K12A C
160 DTC135D4801040034 Phạm Quỳnh Trang LỚP: HTTT_K12A C
161 DTC135D4801040009 Lưu Văn Vượng LỚP: HTTT_K12A C
162 DTC135D4802010703 Ma Văn Cương LỚP: CNTT_K12C C
163 DTC135D4802010185 Nguyễn Văn Dương LỚP: CNTT_K12C C
164 DTC135D4802010310 Sùng A Đông LỚP: CNTT_K12C C
165 DTC135D4802010191 Nguyễn Văn Hải LỚP: CNTT_K12C C
166 DTC135D4802010192 Chẩu Văn Hành LỚP: CNTT_K12C C
167 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C C
168 DTC135D4802010197 Triệu Bông Hồng LỚP: CNTT_K12C C
169 DTC135D4802010709 Phạm Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C C
170 DTC135D4802010801 Hoàng Pao Mìn LỚP: CNTT_K12C C
171 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C C
172 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong LỚP: CNTT_K12C C
173 DTC125D4802010164 Đặng Văn Quỳnh LỚP: CNTT_K12C C
174 DTC135D4802010221 Nguyễn Thị Thắm LỚP: CNTT_K12C C
175 DTC135D4802010222 Nguyễn Công Thắng LỚP: CNTT_K12C C
176 DTC135D4802010226 Vũ Văn Thật LỚP: CNTT_K12C C
177 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C C
178 DTC135D4802010229 Hoàng Thị Thủy LỚP: CNTT_K12C C
179 DTC135D4801020375 Lê Xuân Thường LỚP: CNTT_K12C C
180 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C C
181 DTC135D4802010231 Đàm Văn Toản LỚP: CNTT_K12C C
182 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C C
183 DTC135D4802010241 Hoàng Thế Vinh LỚP: CNTT_K12C C
184 DTC135D4802010500 Vũ Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E C
185 DTC135D4802010600 Nguyễn Chí Công LỚP: CNTT_K12E C
186 DTC135D4802010505 Phí Vinh Công LỚP: CNTT_K12E C
187 DTC135D4802010249 Đỗ Mạnh Cường LỚP: CNTT_K12E C
188 DTC135D4802010506 Nguyễn Hùng Cường LỚP: CNTT_K12E C
189 DTC135D4802010507 Nguyễn Hán Dư LỚP: CNTT_K12E C
190 DTC135D4802010606 Giang Văn Đạt LỚP: CNTT_K12E C
191 DTC135D4802010512 Nguyễn Mạnh Đạt LỚP: CNTT_K12E C
192 DTC135D4802010514 Hà Trung Đôn LỚP: CNTT_K12E C
193 DTC135D4802010517 Hoàng Thị Hương Giang LỚP: CNTT_K12E C
194 DTC135D4802010616 Dương Thị Hằng LỚP: CNTT_K12E C
195 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt LỚP: CNTT_K12E C
196 DTC135D4802010532 Lê Văn Hùng LỚP: CNTT_K12E C
197 DTC135D4802010630 Đỗ Ngọc Huy LỚP: CNTT_K12E C
198 DTC135D4802010269 Tống Chung Kiên LỚP: CNTT_K12E C
199 DTC135D4802010539 Phạm Hoàng Lan LỚP: CNTT_K12E C
200 DTC135D4802010270 Ma Nguyễn Lệnh LỚP: CNTT_K12E C
201 DTC135D4802010544 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12E C
202 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E C
203 DTC135D4802010644 Đoàn Thanh Nam LỚP: CNTT_K12E C
204 DTC135D4802010554 Nguyễn Thị Oanh LỚP: CNTT_K12E C
205 DTC135D4802011510 Lê Văn Phi LỚP: CNTT_K12E C
206 DTC135D4802010556 Phạm Thị Phúc LỚP: CNTT_K12E C
207 DTC135D4802010562 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12E C
208 DTC135D4802010563 Hoàng Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E C
209 DTC135D4802010658 Trần Bá Sơn LỚP: CNTT_K12E C
210 DTC135D4802010568 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12E C
211 DTC135D4802010667 Nguyễn Hữu Thường LỚP: CNTT_K12E C
212 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang LỚP: CNTT_K12E C
213 DTC135D4802010585 Bùi Thanh Tùng LỚP: CNTT_K12E C
214 DTC135D5103010178 Trần Văn Tuyên LỚP: CNTT_K12E C
215 DTC135D4801020003 Trịnh Thị Lan Anh LỚP: TT&MMT_K12A C
216 DTC135D4801020306 Đoàn Minh Bắc LỚP: TT&MMT_K12A C
217 DTC135D4801020005 Trần Văn Bắc LỚP: TT&MMT_K12A C
218 DTC135D4801020200 Nguyễn Duy Bình LỚP: TT&MMT_K12A C
219 DTC135D4801020212 Đậu Thị Bình LỚP: TT&MMT_K12A C
220 DTC135D4801020013 Ma Văn Đông LỚP: TT&MMT_K12A C
221 DTC135D4801020014 Hoàng Thị Thu Hà LỚP: TT&MMT_K12A C
222 DTC125D4801020009 Trịnh Đức Hạnh LỚP: TT&MMT_K12A C
223 DTC135D4801020085 Phạm Hồng Hoàng LỚP: TT&MMT_K12A C
224 DTC135D4801020019 Hoàng Quốc Huy LỚP: TT&MMT_K12A C
225 DTC135D4801030155 Nguyễn Thị Huyền LỚP: TT&MMT_K12A C
226 DTC155D4801030200 NUNTHAVONG Khamlar LỚP: TT&MMT_K12A C
227 DTC135D4801020021 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A C
228 DTC135D5103020035 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A C
229 DTC135D4801020022 La Thị Vân Kiều LỚP: TT&MMT_K12A C
230 DTC135D4801020090 Lê Phúc Lâm LỚP: TT&MMT_K12A C
231 DTC155D4801030202 SAELEE Naichien LỚP: TT&MMT_K12A C
232 DTC135D4801020024 Nguyễn Thị Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A C
233 DTC135D4801020025 Nguyễn Việt Nguyên LỚP: TT&MMT_K12A C
234 DTC135D4801020026 Nguyễn Hữu Ninh LỚP: TT&MMT_K12A C
235 DTC135D4801020027 Vũ Hoài Ninh LỚP: TT&MMT_K12A C
236 DTC135D4801020098 Đỗ Thị Quyên LỚP: TT&MMT_K12A C
237 DTC135D4802012003 Nguyễn Quang Thái LỚP: TT&MMT_K12A C
238 DTC135D4801020031 Vy Nghĩa Thành LỚP: TT&MMT_K12A C
239 DTC135D4801020108 Lê Thanh Trà LỚP: TT&MMT_K12A C
240 DTC135D4802010233 Phạm Thị Thuỳ Trang LỚP: TT&MMT_K12A C
241 DTC135D4801020042 Nguyễn Thanh Tùng LỚP: TT&MMT_K12A C
242 DTC135D4801020038 Nguyễn Duy Tư LỚP: TT&MMT_K12A C
243 DTC135D4801020112 Nguyễn Văn Tường LỚP: TT&MMT_K12A C