Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN GIS131_Tin học đại cương (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801010001 Vũ Tuấn Anh LỚP: KHMT_K12A B
2 DTC135D4802010629 Nguyễn Văn Hưởng LỚP: KHMT_K12A B
3 DTC135D4802010281 Quách Thị Phương LỚP: KHMT_K12A B
4 DTC135D4802010286 Nguyễn Trung Sơn LỚP: KHMT_K12A B
5 DTC135D4801010035 Đặng quang Thuần LỚP: KHMT_K12A B
6 DTC135D4801010046 Nguyễn Duy Tín LỚP: KHMT_K12A B
7 DTC135D4801020321 Hoàng Đức Duẩn LỚP: KTPM_K12A B
8 DTC135D4801030017 Vũ Thái Hoàng LỚP: KTPM_K12A B
9 DTC135D510304086 Ngô Khánh Ly LỚP: KTPM_K12A B
10 DTC135D5103020045 Hà Văn Minh LỚP: KTPM_K12A B
11 DTC135D4801030026 Nguyễn Thị Ngân LỚP: KTPM_K12A B
12 DTC135D4801030032 Đỗ Anh Sơn LỚP: KTPM_K12A B
13 DTC135D4801030037 Mạc Thị Thảo LỚP: KTPM_K12A B
14 DTC135D4801030044 Lê Văn Tuân LỚP: KTPM_K12A B
15 DTC135D4802010049 Lê Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12A B
16 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A B
17 DTC135D4802010067 Trần Thị Hường LỚP: CNTT_K12A B
18 DTC155D4802010309 APHAYVONG Phonephukdee LỚP: CNTT_K12A B
19 DTC135D4802010093 Nguyễn Anh Thư LỚP: CNTT_K12A B
20 DTC135D4802010306 Nguyễn Thị Vân LỚP: CNTT_K12A B
21 DTC135D4802010312 Nguyễn Thị Đào LỚP: CNTT_K12D B
22 DTC135D4802010611 Phạm Hà Giang LỚP: CNTT_K12D B
23 DTC135D4802010619 Hà Thị Hiền LỚP: CNTT_K12D B
24 DTC135D4802010450 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: CNTT_K12D B
25 DTC135D4801030082 Nguyễn Văn Ban LỚP: KTPM_K12B B
26 DTC135D4801030088 Trần Văn Cương LỚP: KTPM_K12B B
27 DTC135D4801030098 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh LỚP: KTPM_K12B B
28 DTC135D4801030100 Lê Thị Hợi LỚP: KTPM_K12B B
29 DTC135D3404050018 Hoàng Thị Huyền LỚP: KTPM_K12B B
30 DTC135D4801030107 Chu Xuân Linh LỚP: KTPM_K12B B
31 DTC135D4801030108 Đặng Thùy Linh LỚP: KTPM_K12B B
32 DTC135D4801020100 Trần Văn Sáng LỚP: KTPM_K12B B
33 DTC135D4801030140 Ngô Doãn Tình LỚP: KTPM_K12B B
34 DTC135D4801020110 Phạm Xuân Tú LỚP: KTPM_K12B B
35 DTC135D4801020111 Dương Xuân Tùng LỚP: KTPM_K12B B
36 DTC135D5103020177 Vũ Quang Vinh LỚP: KTPM_K12B B
37 DTC135D4802010120 Đỗ Thị Đào LỚP: CNTT_K12B B
38 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều LỚP: CNTT_K12B B
39 DTC135D4802010142 Hà Thị Mai LỚP: CNTT_K12B B
40 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân LỚP: CNTT_K12B B
41 DTC135D4802010155 Quách Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B B
42 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C B
43 DTC135D4802010706 Nguyễn Văn Bình LỚP: CNTT_K12C B
44 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C B
45 DTC135D4802010705 Lường Hồng Giang LỚP: CNTT_K12C B
46 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C B
47 DTC135D4802010200 Hoàng Văn Hưng LỚP: CNTT_K12C B
48 DTC135D4802010206 Nguyễn Thị Lan LỚP: CNTT_K12C B
49 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C B
50 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C B
51 DTC135D4802010235 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12C B
52 DTC135D4802010237 Hoàng Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12C B
53 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E B
54 DTC135D4802010520 Hoàng Văn Hải LỚP: CNTT_K12E B
55 DTC135D4802010524 Đinh Thị Hiền LỚP: CNTT_K12E B
56 DTC135D4802010535 Ngô Văn Huy LỚP: CNTT_K12E B
57 DTC135D4802010561 Nguyễn Thị Thu Quyên LỚP: CNTT_K12E B
58 DTC135D4802010285 Đỗ Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E B
59 DTC135D4802010578 Nguyễn Khánh Toàn LỚP: CNTT_K12E B
60 DTC135D4802010582 Dương Anh Tú LỚP: CNTT_K12E B
61 DTC135D4801020087 Nguyễn Anh Hùng LỚP: TT&MMT_K12A B
62 DTC135D4801020167 Lục Văn Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A B