Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM A MÔN GAT431_Lý thuyết trò chơi (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010434 Nguyễn Thị Huê LỚP: KHMT_K12A A
2 DTC135D4802010629 Nguyễn Văn Hưởng LỚP: KHMT_K12A A
3 DTC135D4802010655 Hoàng Văn Quang LỚP: KHMT_K12A A
4 DTC135D4802010286 Nguyễn Trung Sơn LỚP: KHMT_K12A A
5 DTC135D4802010800 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: KHMT_K12A A
6 DTC135D4802010789 Phạm Thị Tươi LỚP: KHMT_K12A A
7 DTC135D4802010681 Nguyễn Văn Uy LỚP: KHMT_K12A A