Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN FOL121_Pháp luật đại cương (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010400 Triệu Đức An LỚP: KHMT_K12A C
2 DTC135D4802010421 Phạm Thế Giang LỚP: KHMT_K12A C
3 DTC135D4802010257 Trần Văn Hà LỚP: KHMT_K12A C
4 DTC135D4802010261 Trần Minh Hòa LỚP: KHMT_K12A C
5 DTC135D4802010432 Nguyễn Nam Hoàng LỚP: KHMT_K12A C
6 DTC135D4801010025 Nguyễn Thị Ngọc Huyền LỚP: KHMT_K12A C
7 DTC135D4802010066 Nguyễn Minh Hưng LỚP: KHMT_K12A C
8 DTC135D4801010100 Hoàng Văn Linh LỚP: KHMT_K12A C
9 DTC135D4802010448 Nguyễn Đình Long LỚP: KHMT_K12A C
10 DTC135D4802010273 Bùi Văn Lý LỚP: KHMT_K12A C
11 DTC135D4802010453 Đàm Công Nam LỚP: KHMT_K12A C
12 DTC135D4801020303 Nguyễn Thị Hồng Nga LỚP: KHMT_K12A C
13 DTC135D4802010081 Cà Văn Phước LỚP: KHMT_K12A C
14 DTC135D4802010286 Nguyễn Trung Sơn LỚP: KHMT_K12A C
15 DTC135D4801010032 Hà Văn Tấn LỚP: KHMT_K12A C
16 DTC135D4801010037 Phạm Thị Trang LỚP: KHMT_K12A C
17 DTC135D4801010005 Vương Đình Tú LỚP: KHMT_K12A C
18 DTC135D4802010789 Phạm Thị Tươi LỚP: KHMT_K12A C
19 DTC135D4801020215 Lý Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12A C
20 DTC135D4801020321 Hoàng Đức Duẩn LỚP: KTPM_K12A C
21 DTC135D4801030011 Trần Văn Hải LỚP: KTPM_K12A C
22 DTC135D4801030016 Nông Văn Hoạch LỚP: KTPM_K12A C
23 DTC135D4801030056 Ma Duy Khương LỚP: KTPM_K12A C
24 DTC135D4801030025 Thái Phương Nam LỚP: KTPM_K12A C
25 DTC135D4801030027 Lường Văn Nọi LỚP: KTPM_K12A C
26 DTC135D4801030030 Hoàng Ngọc Quang LỚP: KTPM_K12A C
27 DTC135D4801030032 Đỗ Anh Sơn LỚP: KTPM_K12A C
28 DTC135D4801030036 Quách Duy Thắng LỚP: KTPM_K12A C
29 DTC135D4801030045 Lê Văn Tuấn LỚP: KTPM_K12A C
30 DTC135D4801030054 Vũ Văn Xuân LỚP: KTPM_K12A C
31 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A C
32 DTC135D4802010049 Lê Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12A C
33 DTC135D4802010056 Kiều Minh Đức LỚP: CNTT_K12A C
34 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A C
35 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A C
36 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A C
37 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A C
38 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A C
39 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A C
40 DTC155D4802010309 APHAYVONG Phonephukdee LỚP: CNTT_K12A C
41 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A C
42 DTC135D4802010082 Đỗ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12A C
43 DTC155D4802010310 KEOSAENHOM Salunyou LỚP: CNTT_K12A C
44 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A C
45 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A C
46 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A C
47 DTC135D4802010566 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A C
48 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A C
49 DTC135D4802010101 Nguyễn Văn Tú LỚP: CNTT_K12A C
50 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A C
51 DTC135D4802010104 Hà Sơn Tùng LỚP: CNTT_K12A C
52 DTC135D4802010245 Trần Thị Anh LỚP: CNTT_K12D C
53 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D C
54 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt LỚP: CNTT_K12D C
55 DTC135D4802010425 Nguyễn Văn Hán LỚP: CNTT_K12D C
56 DTC135D4802010433 Nịnh Văn Hoàng LỚP: CNTT_K12D C
57 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D C
58 DTC135D4802010266 Đỗ Thị Huyên LỚP: CNTT_K12D C
59 DTC135D4802010268 Đàm Quang Hỷ LỚP: CNTT_K12D C
60 DTC135D4801020305 Hoàng Đình Luân LỚP: CNTT_K12D C
61 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D C
62 DTC135D4802010450 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: CNTT_K12D C
63 DTC135D4802012007 Vũ Thị Mận LỚP: CNTT_K12D C
64 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D C
65 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D C
66 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D C
67 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D C
68 DTC135D4802010475 Nguyễn Văn Thịnh LỚP: CNTT_K12D C
69 DTC135D4802010478 Cao Thị Thủy LỚP: CNTT_K12D C
70 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12D C
71 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D C
72 DTC135D4802010302 Đoàn Quang Tuấn LỚP: CNTT_K12D C
73 DTC135D4802010488 Trần Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12D C
74 DTC135D4801030080 La Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12B C
75 DTC135D4801030202 Vũ Hải Anh LỚP: KTPM_K12B C
76 DTC135D4801030095 Tô Thành Đồng LỚP: KTPM_K12B C
77 DTC135D5103040050 Lý Thanh Huân LỚP: KTPM_K12B C
78 DTC135D4801030115 Hoàng Văn Nam LỚP: KTPM_K12B C
79 DTC135D4801030125 Đinh Hồng Phúc LỚP: KTPM_K12B C
80 DTC135D4801030186 Phạm Thị Thảo LỚP: KTPM_K12B C
81 DTC135D4801030137 Trương Quang Thủy LỚP: KTPM_K12B C
82 DTC135D4801030136 Trần Thị Thương LỚP: KTPM_K12B C
83 DTC135D4801030140 Ngô Doãn Tình LỚP: KTPM_K12B C
84 DTC135D4801030144 Trần Thanh Tuấn LỚP: KTPM_K12B C
85 DTC135D4801030145 Nguyễn Đức Tuyên LỚP: KTPM_K12B C
86 DTC135D4801030146 Vương Quang Tuyên LỚP: KTPM_K12B C
87 DTC135D5103020177 Vũ Quang Vinh LỚP: KTPM_K12B C
88 DTC135D4801030150 Hoàng Thị Hải Yến LỚP: KTPM_K12B C
89 DTC135D4802010109 Dương Ngọc Anh LỚP: CNTT_K12B C
90 DTC135D4802010110 Đoàn Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12B C
91 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B C
92 DTC135D4802010120 Đỗ Thị Đào LỚP: CNTT_K12B C
93 DTC135D4802010121 Đỗ Văn Đạt LỚP: CNTT_K12B C
94 DTC135D4802010127 Lê Thị Thu Hảo LỚP: CNTT_K12B C
95 DTC135D4802010742 Lâm Thị Như Hoa LỚP: CNTT_K12B C
96 DTC135D4802010131 Phạm Văn Học LỚP: CNTT_K12B C
97 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng LỚP: CNTT_K12B C
98 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều LỚP: CNTT_K12B C
99 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý LỚP: CNTT_K12B C
100 DTC135D4802010320 Nguyễn Hữu Mạnh LỚP: CNTT_K12B C
101 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh LỚP: CNTT_K12B C
102 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B C
103 DTC135D4802010156 Phạm Đức Thành LỚP: CNTT_K12B C
104 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B C
105 DTC135D4802010430 Lê Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A C
106 DTC135D4802010263 Đỗ Thị Hồng LỚP: HTTT_K12A C
107 DTC135D4802010436 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: HTTT_K12A C
108 DTC135D4802010438 Ngô Thị Hương LỚP: HTTT_K12A C
109 DTC135D4802010459 Đỗ Thị Kiều Oanh LỚP: HTTT_K12A C
110 DTC135D4801040029 Đào Bá Phương LỚP: HTTT_K12A C
111 DTC135D4802010152 Hoàng Minh Son LỚP: HTTT_K12A C
112 DTC135D4801040006 Nguyễn Thị Thảo LỚP: HTTT_K12A C
113 DTC135D4801040005 Hà Văn Thân LỚP: HTTT_K12A C
114 DTC135D4802010304 Nguyễn Ngọc Tùng LỚP: HTTT_K12A C
115 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C C
116 DTC135D4802010189 Nguyễn Tuấn Đông LỚP: CNTT_K12C C
117 DTC135D4802010310 Sùng A Đông LỚP: CNTT_K12C C
118 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C C
119 DTC135D4802010191 Nguyễn Văn Hải LỚP: CNTT_K12C C
120 DTC135D4802010192 Chẩu Văn Hành LỚP: CNTT_K12C C
121 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C C
122 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C C
123 DTC135D4802010309 Nông Quang Huy LỚP: CNTT_K12C C
124 DTC135D4802010200 Hoàng Văn Hưng LỚP: CNTT_K12C C
125 DTC135D4802010709 Phạm Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C C
126 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc LỚP: CNTT_K12C C
127 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C C
128 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C C
129 DTC135D4802010222 Nguyễn Công Thắng LỚP: CNTT_K12C C
130 DTC135D4802010226 Vũ Văn Thật LỚP: CNTT_K12C C
131 DTC135D4802010229 Hoàng Thị Thủy LỚP: CNTT_K12C C
132 DTC135D4801020375 Lê Xuân Thường LỚP: CNTT_K12C C
133 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C C
134 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C C
135 DTC135D4802010231 Đàm Văn Toản LỚP: CNTT_K12C C
136 DTC135D4802010236 Dương Hữu Tuấn LỚP: CNTT_K12C C
137 DTC135D4802010237 Hoàng Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12C C
138 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân LỚP: CNTT_K12C C
139 DTC135D4802010241 Hoàng Thế Vinh LỚP: CNTT_K12C C
140 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C C
141 DTC135D4802010591 Đinh Thế Anh LỚP: CNTT_K12E C
142 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E C
143 DTC135D4802010503 Nông Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E C
144 DTC135D4802010504 Nguyễn Văn Chung LỚP: CNTT_K12E C
145 DTC135D4802010505 Phí Vinh Công LỚP: CNTT_K12E C
146 DTC135D4802010606 Giang Văn Đạt LỚP: CNTT_K12E C
147 DTC135D4802010512 Nguyễn Mạnh Đạt LỚP: CNTT_K12E C
148 DTC135D4802010608 Phạm Văn Đông LỚP: CNTT_K12E C
149 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt LỚP: CNTT_K12E C
150 DTC135D4802010627 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: CNTT_K12E C
151 DTC135D4802010544 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12E C
152 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E C
153 DTC135D4802010644 Đoàn Thanh Nam LỚP: CNTT_K12E C
154 DTC135D4802010285 Đỗ Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E C
155 DTC135D4802010568 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12E C
156 DTC135D4802010572 Đỗ Xuân Thu LỚP: CNTT_K12E C
157 DTC135D4802010667 Nguyễn Hữu Thường LỚP: CNTT_K12E C
158 DTC135D4802010578 Nguyễn Khánh Toàn LỚP: CNTT_K12E C
159 DTC135D4801020010 Quàng Văn Cường LỚP: TT&MMT_K12A C
160 DTC135D4801020080 Nguyễn Đình Hà LỚP: TT&MMT_K12A C
161 DTC135D4801020081 Đỗ Văn Hải LỚP: TT&MMT_K12A C
162 DTC125D4801020009 Trịnh Đức Hạnh LỚP: TT&MMT_K12A C
163 DTC135D4801020015 Bùi Lệ Hảo LỚP: TT&MMT_K12A C
164 DTC135D4801020087 Nguyễn Anh Hùng LỚP: TT&MMT_K12A C
165 DTC155D4801030200 NUNTHAVONG Khamlar LỚP: TT&MMT_K12A C
166 DTC135D4801020089 Nguyễn Quang Khánh LỚP: TT&MMT_K12A C
167 DTC135D5103020035 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A C
168 DTC135D4801020090 Lê Phúc Lâm LỚP: TT&MMT_K12A C
169 DTC135D4801020092 Lê Tuấn Minh LỚP: TT&MMT_K12A C
170 DTC155D4801030202 SAELEE Naichien LỚP: TT&MMT_K12A C
171 DTC135D4801020024 Nguyễn Thị Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A C
172 DTC135D4801020029 Hoàng Ngọc Thái LỚP: TT&MMT_K12A C
173 DTC135D4802012003 Nguyễn Quang Thái LỚP: TT&MMT_K12A C
174 DTC135D4801020107 Nguyễn Dương Toàn LỚP: TT&MMT_K12A C
175 DTC135D4801020108 Lê Thanh Trà LỚP: TT&MMT_K12A C
176 DTC135D4802010233 Phạm Thị Thuỳ Trang LỚP: TT&MMT_K12A C
177 DTC135D4801020037 Đỗ Ngọc Tú LỚP: TT&MMT_K12A C
178 DTC135D4801020042 Nguyễn Thanh Tùng LỚP: TT&MMT_K12A C
179 DTC135D4801020038 Nguyễn Duy Tư LỚP: TT&MMT_K12A C