Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN FOL121_Pháp luật đại cương (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010401 Dương Hữu Anh LỚP: KHMT_K12A B
2 DTC135D4802010601 Lê Thị Bích Diệp LỚP: KHMT_K12A B
3 DTC135D4802010255 Trần Văn Đông LỚP: KHMT_K12A B
4 DTC135D4802010434 Nguyễn Thị Huê LỚP: KHMT_K12A B
5 DTC135D4802010629 Nguyễn Văn Hưởng LỚP: KHMT_K12A B
6 DTC135D4802010278 Hà Thị Nguyệt LỚP: KHMT_K12A B
7 DTC135D4802010281 Quách Thị Phương LỚP: KHMT_K12A B
8 DTC135D4802010655 Hoàng Văn Quang LỚP: KHMT_K12A B
9 DTC135D4801010035 Đặng quang Thuần LỚP: KHMT_K12A B
10 DTC135D4801010046 Nguyễn Duy Tín LỚP: KHMT_K12A B
11 DTC135D4802010800 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: KHMT_K12A B
12 DTC135D4802010491 Nghiêm Thị Thu Uyên LỚP: KHMT_K12A B
13 DTC135D4801030005 Giàng A Dính LỚP: KTPM_K12A B
14 DTC135D4801030006 Đào Trung Dũng LỚP: KTPM_K12A B
15 DTC135D4801030012 Phương Quốc Hạnh LỚP: KTPM_K12A B
16 DTC135D4801030018 Phạm Thanh Hưng LỚP: KTPM_K12A B
17 DTC135D510304086 Ngô Khánh Ly LỚP: KTPM_K12A B
18 DTC135D5103020045 Hà Văn Minh LỚP: KTPM_K12A B
19 DTC135D4801030028 Lưu Văn Phong LỚP: KTPM_K12A B
20 DTC135D4801030031 Nguyễn Thị Sao LỚP: KTPM_K12A B
21 DTC135D4801030037 Mạc Thị Thảo LỚP: KTPM_K12A B
22 DTC135D4801030038 Ngô Xuân Thế LỚP: KTPM_K12A B
23 DTC135D4801030039 Nông Duy Thiệu LỚP: KTPM_K12A B
24 DTC135D4801030044 Lê Văn Tuân LỚP: KTPM_K12A B
25 DTC135D4801030046 Lương Việt Tường LỚP: KTPM_K12A B
26 DTC135D4802010051 Đào Quang Đại LỚP: CNTT_K12A B
27 DTC135D4802010058 Đặng Duy Hải LỚP: CNTT_K12A B
28 DTC135D4802010059 Vi Thị Hằng LỚP: CNTT_K12A B
29 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A B
30 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A B
31 DTC135D4802010067 Trần Thị Hường LỚP: CNTT_K12A B
32 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A B
33 DTC135D4802010289 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12A B
34 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh LỚP: CNTT_K12A B
35 DTC135D4802010093 Nguyễn Anh Thư LỚP: CNTT_K12A B
36 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A B
37 DTC135D4801020312 Trần Trọng Quang Trinh LỚP: CNTT_K12A B
38 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung LỚP: CNTT_K12A B
39 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A B
40 DTC135D4802010106 Bế Văn Viết LỚP: CNTT_K12A B
41 DTC135D4802010108 Nông Hải Yến LỚP: CNTT_K12A B
42 DTC135D4802010407 Vũ Thanh Bình LỚP: CNTT_K12D B
43 DTC135D4802010312 Nguyễn Thị Đào LỚP: CNTT_K12D B
44 DTC135D3201040014 Nguyễn Xuân Đạt LỚP: CNTT_K12D B
45 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm LỚP: CNTT_K12D B
46 DTC135D4802010615 Trần Văn Hải LỚP: CNTT_K12D B
47 DTC135d4802011000 Hoàng Thị Hạnh LỚP: CNTT_K12D B
48 DTC135D4802010619 Hà Thị Hiền LỚP: CNTT_K12D B
49 DTC135D4802010780 Đặng Thị Minh Hoà LỚP: CNTT_K12D B
50 DTC135D4802010264 Nguyễn Hữu Hùng LỚP: CNTT_K12D B
51 DTC135D4802010274 Nguyễn Thị Mai LỚP: CNTT_K12D B
52 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D B
53 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái LỚP: CNTT_K12D B
54 DTC135D4802010472 Vũ Xuân Thành LỚP: CNTT_K12D B
55 DTC135D4802010665 Nguyễn Hữu Thi LỚP: CNTT_K12D B
56 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D B
57 DTC135D5103040100 Nguyễn Mạnh Báo LỚP: KTPM_K12B B
58 DTC135D4801030092 Trần Đạt LỚP: KTPM_K12B B
59 DTC135D4801030152 Bùi Văn Hạnh LỚP: KTPM_K12B B
60 DTC135D4801030101 Nguyễn Thị Hồng LỚP: KTPM_K12B B
61 DTC135D4801030100 Lê Thị Hợi LỚP: KTPM_K12B B
62 DTC135D4801030200 Phùng Hữu Khánh LỚP: KTPM_K12B B
63 DTC135D4801030108 Đặng Thùy Linh LỚP: KTPM_K12B B
64 DTC135D4801030111 Trương Thị Lợi LỚP: KTPM_K12B B
65 DTC135D4801030176 Bùi Hoàng Lực LỚP: KTPM_K12B B
66 DTC135D4801030197 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: KTPM_K12B B
67 DTC135D4801030120 Bùi Minh Ngọc LỚP: KTPM_K12B B
68 DTC135D4801030126 Nguyễn Thị Phương LỚP: KTPM_K12B B
69 DTC135D4801030130 Đỗ Tấn Sang LỚP: KTPM_K12B B
70 DTC135D4801020100 Trần Văn Sáng LỚP: KTPM_K12B B
71 DTC135D4801030139 Vũ Quyết Tiến LỚP: KTPM_K12B B
72 DTC135D4801020110 Phạm Xuân Tú LỚP: KTPM_K12B B
73 DTC135D4801030160 Quản Thanh Tùng LỚP: KTPM_K12B B
74 DTC135D4802010344 Trương Minh Vương LỚP: KTPM_K12B B
75 DTC135D4802010112 Trịnh Xuân Bách LỚP: CNTT_K12B B
76 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B B
77 DTC135D4802010747 Phạm Thị Diện LỚP: CNTT_K12B B
78 DTC135D4802010117 Hầu Thị Dung LỚP: CNTT_K12B B
79 DTC135D4802010119 Nguyễn Khương Duy LỚP: CNTT_K12B B
80 DTC135D4802010379 Đỗ Bình Dương LỚP: CNTT_K12B B
81 DTC135D4802010313 Phạm Thị Đào LỚP: CNTT_K12B B
82 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B B
83 DTC135D4801020234 Lường Tuấn Hùng LỚP: CNTT_K12B B
84 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền LỚP: CNTT_K12B B
85 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B B
86 DTC135D4802010142 Hà Thị Mai LỚP: CNTT_K12B B
87 DTC135D4802010145 Hoàng Thị Ngọc LỚP: CNTT_K12B B
88 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện LỚP: CNTT_K12B B
89 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân LỚP: CNTT_K12B B
90 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B B
91 DTC135D4802010171 Nông Văn Tuyến LỚP: CNTT_K12B B
92 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt LỚP: CNTT_K12B B
93 DTC135D4802010743 Nông Văn Chúc LỚP: HTTT_K12A B
94 DTC135D4802010745 Nông Đình Phán LỚP: HTTT_K12A B
95 DTC135D4802010288 Phạm Văn Thắng LỚP: HTTT_K12A B
96 DTC135D4802010293 Lê Hà Thu LỚP: HTTT_K12A B
97 DTC135D4801030201 Hoàng Thị Thuỳ LỚP: HTTT_K12A B
98 DTC135D4801040007 Hoàng Vũ Thanh Thủy LỚP: HTTT_K12A B
99 DTC135D4802010162 Đỗ Văn Tiến LỚP: HTTT_K12A B
100 DTC135D4801040034 Phạm Quỳnh Trang LỚP: HTTT_K12A B
101 DTC135D4801040009 Lưu Văn Vượng LỚP: HTTT_K12A B
102 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C B
103 DTC135D4802010703 Ma Văn Cương LỚP: CNTT_K12C B
104 DTC135D4802010705 Lường Hồng Giang LỚP: CNTT_K12C B
105 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C B
106 DTC135D4802010221 Nguyễn Thị Thắm LỚP: CNTT_K12C B
107 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C B
108 DTC135D4802010507 Nguyễn Hán Dư LỚP: CNTT_K12E B
109 DTC135D4802010514 Hà Trung Đôn LỚP: CNTT_K12E B
110 DTC135D4802010517 Hoàng Thị Hương Giang LỚP: CNTT_K12E B
111 DTC135D4802010616 Dương Thị Hằng LỚP: CNTT_K12E B
112 DTC135D4802010524 Đinh Thị Hiền LỚP: CNTT_K12E B
113 DTC135D4802010526 Lâm Thị Hoa LỚP: CNTT_K12E B
114 DTC135D4802010630 Đỗ Ngọc Huy LỚP: CNTT_K12E B
115 DTC135D4802010539 Phạm Hoàng Lan LỚP: CNTT_K12E B
116 DTC135D4802011510 Lê Văn Phi LỚP: CNTT_K12E B
117 DTC135D5103040007 Nguyễn Duy Phúc LỚP: CNTT_K12E B
118 DTC135D4802010556 Phạm Thị Phúc LỚP: CNTT_K12E B
119 DTC135D4802010562 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12E B
120 DTC135D4802010563 Hoàng Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E B
121 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang LỚP: CNTT_K12E B
122 DTC135D4802010582 Dương Anh Tú LỚP: CNTT_K12E B
123 DTC135D4802010585 Bùi Thanh Tùng LỚP: CNTT_K12E B
124 DTC135D5103010178 Trần Văn Tuyên LỚP: CNTT_K12E B
125 DTC135D4801020212 Đậu Thị Bình LỚP: TT&MMT_K12A B
126 DTC135D4801020014 Hoàng Thị Thu Hà LỚP: TT&MMT_K12A B
127 DTC135D4801020082 Phạm Ngọc Hải LỚP: TT&MMT_K12A B
128 DTC135D4801030155 Nguyễn Thị Huyền LỚP: TT&MMT_K12A B
129 DTC135D4801020021 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A B
130 DTC135D4801020022 La Thị Vân Kiều LỚP: TT&MMT_K12A B
131 DTC135D4801020023 Chu Thuỳ Linh LỚP: TT&MMT_K12A B
132 DTC135D4801020167 Lục Văn Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A B
133 DTC135D4801020026 Nguyễn Hữu Ninh LỚP: TT&MMT_K12A B
134 DTC135D4801020102 Đặng Thế Song LỚP: TT&MMT_K12A B
135 DTC135D4801020035 Lưu Thị Quỳnh Trang LỚP: TT&MMT_K12A B
136 DTC135D4801020112 Nguyễn Văn Tường LỚP: TT&MMT_K12A B
137 DTC135D4801020301 Lê Thanh Xuân LỚP: TT&MMT_K12A B